Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Rychlicki"

24. Światowy Kongres Gazowniczy w Buenos Aires

Czytaj za darmo! »

Unia Gazownicza/International Gas Union - IGU/została założona w 1931 roku w celu promocji postępu technicznego i ekonomicznego światowego przemysłu gazowniczego. Dzisiaj reprezentuje ona potężny międzynarodowy przemysł gazowniczy, który prowadzi szereg działań naukowo-badawczych, technicznych, technologicznych i marketingowych. Ich efekty są prezentowane na wielu Konferencjach organizowanych przez IGU i inne organizacje międzynarodowe, w szczególności na organizowanym raz na trzy lata Światowym Kongresie Gazowniczym/World Gas Conference - WGC/. Obraz energetyki XXI wieku ulega w ostatnim czasie szybkim przemianom związanym ze stale wzrastającym zapotrzebowaniem na energię, w tym z gazu ziemnego. Rynek gazowy podlega ogólnym tendencjom związanym z szeroko pojętym rynkiem energi[...]

Gaz z łupków - możliwości i szanse


  W artykule przedstawiono informacje na temat zasobów gazu z łupków na świecia, a także scharakteryzowano technologie udostępniania tego typu złóż. Opisano różnice pomiędzy Polską a USA w zakresie możliwości poszukiwania i udostępniania złóż gazu i Lupków, szczególnie związanych z ochroną środowiska naturalnego. Ustosunkowano się również do kosztów pozyskiwania gazu z łupków.Lata 1999-2009 to okres dużego wzrostu zużycia gazu ziemnego na świecie. Zwiększające się zużycie gazu jest związane zarówno z rosnącą troską o środowisko naturalne, jak i ze spadającymi cenami gazu na rynkach, głównie dzięki pojawieniu się gazu niekonwencjonalnego, w tym gazu łupkowego. Obowiązujący pakiet klimatyczny wymusza ograniczanie energochłonności gospodarek oraz eliminowanie emisji dwutlenku węgla (CO2). Oznacza to zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza elektrowni wiatrowych. To z kolei wymusza budowę elektrowni stabilizujących cały system energetyczny, póki nauka nie rozwiąże problemu magazynowania prądu na czas, gdy wiatr milknie, oraz w kierunku nośników energii o niższej emisji CO2. Aktualnie, ze względu na ekonomię, łatwość ich budowy i eksploatacji, są to głównie elektrownie gazowe. W ostatnich latach na światowym rynku energetycznym doszło do prawdziwej rewolucji. Dzięki postępowi w nauce stało się możliwym wykorzystanie niekonwencjonalnego gazu ziemnego. Złoża gazu znajdują się w łupkach gazonośnych (tzw. shale gas). Jest także uwięziony w porach piaskowców gaz zamknięty (tight gas). Ponadto pojawiły się technologie umożliwiające przemysłowe wykorzystanie metanu pokładów węgla/coal bed methane - CBM/. Jeszcze dziesięć lat temu gaz z łupków, nawet dla specjalistów, wydawał się marginalnym, choć znanym od dziesięcioleci źródłem pozyskiwania energii. Dzisiaj jego rola wśród paliw wykorzystywanych przez światowy przemysł energetyczny rośnie. Warto także zauważyć, że dzięki gazowi niekonwencjonalnemu Stany Zjednoczone st[...]

Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską

Czytaj za darmo! »

Rosja oraz jej rządowy koncern gazowy "Gazprom" odgrywają, ze względu na zasoby, wielkość wydobycia i eksportu gazu ziemnego, a także położenie bliskie Europie, szczególną rolę w planach energetycznych całej Unii Europejskiej i jej poszczególnych krajów. Podejmując decyzje o polityce energetycznej Polski, konieczne jest zwrócenie uwagi na działania właśnie Rosji, także krajów importujących gaz ziemny z Rosji i innych kierunków. Warunkuje to wybór optymalnego, w sensie dostaw gazu, wariantu. Należy przez to rozumieć zarówno poziom bezpieczeństwa i pewności importu, jak i ceny gazu. Rosja eksportuje gaz do wielu krajów Europy, od lat siedemdziesiątych XX w. Największymi importerami gazu są: Niemcy - 35,55 mld m3/rok (w 2007 r.), Włochy - 23,8 mld m3/rok, Francja - 7,63 mld m3/rok[...]

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w sektorze gazu ziemnego - szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych czynników warunkujących stabilny i długotrwały rozwój każdego państwa jest długofalowa dostępność do surowców energetycznych oraz ich racjonalne wykorzystanie. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie sektora energetycznego, wszystkie związane z nim działania są szczegółowo regulowane i nadzorowane przez organy państwa. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki [17], do szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki należy kierowanie działem administracji rządowej jakim jest gospodarka. Natomiast ustawa o działach administracji rządowej [20] stanowi, iż dział administracji rządowej - gospodarka - obejmuje m.in. sprawy energetyki. Ponadto zgodnie z zapisami w.w. ustawy, do działań ministra[...]

50 lat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967-2017) DOI:


  Tradycja to mądrość ludzkich pokoleń przełożona na obecne czasy. Nowoczesność należy pojmować jako możliwość transformowania świata przez ludzkie działania prowadzące do rozwoju cywilizacji. Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu od początku jego istnienia tradycja spotyka się z nowoczesnością, by z mądrości przeszłości poprzez innowacyjność teraźniejszości tworzyć standardy dla przyszłości. Od 50 lat Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, umożliwiającą rozwój wiedzy inżynierskiej w zakresie górnictwa i geologii oraz inżynierii naftowej i gazowniczej. Korzenie tych tradycji sięgają Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej (na którym utworzona była sekcja naftowa) oraz Wydziału Górniczego Akademii Górniczej w Krakowie. Dnia 31 maja 1913 r. cesarz Franciszek Józef I zatwierdził utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie. Wybuch I Wojny Światowej w 1914 r. uniemożliwił rozpoczęcie w październiku pierwszego roku akademickiego nowo otwartej uczelni. Po zakończeniu działań wojennych, 20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za początek obecnego Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu należy uznać Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty, powołaną na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie w 1923 r. Jej kierownikiem został prof. Zygmunt Saryusz Bielski (w latach 1931-1933 rektor Akademii Górniczej). W 1936 r. Katedrę tę przemianowano na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego. Od samego początku swego istnienia współpracowała ona ściśle z przemysłem i zachowywała łączność z gospodarką Kraju. Rozwój Katedry, jak i całej Akademii Górniczej, przerwał wybuch II Wojny Światowej. Wśród 184 aresztowanych przez gestapo profesorów krakowskich uczelni, w ramach akcji Sonderaktion Krakau rozpoczętej 6 listopada 1939 r., znalazł się również prof. Z. Sary[...]

The hydrocarbon pollution monitoring system based on migration of the crude oil products along anthropogenic linear objects System monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami oparty na badaniach migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych DOI:10.15199/62.2017.5.1


  Field tests were performed in the soil-water area to det. the dynamics of migration of lead-free gasoline, diesel oil and unrefined crude oil in a sandy soil. Geol. and topog. aspects of conditioning the flow of pollutants from surface water were presented. A long-term monitoring in the highway areas was recommended. Opisano wcześniej wykonane badania polowe w obszarze gruntowo-wodnym, na podstawie których określono dynamikę procesu migracji wybranych substancji ropopochodnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz nie rafinowanej ropy) w fizycznym modelu gruntu piaszczystego. Omówiono też geologiczne i topograficzne aspekty warunkujące spływ zanieczyszczeń z wodami powierzchniowymi oraz opracowano metodykę doboru miejsc szczególnie zagrożonych kumulacją związków ropopochodnych, z eterem metylowo- tert-butylowym (MTBE) włącznie. Wskazano na konieczność prowadzenia długoterminowego monitoringu. Substancje ropopochodne stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód i gruntów1, 2). Procesy migracji i degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie piaszczysto-gliniastym o zmiennej przepuszczalności nie są do końca poznane. Zasadniczym problemem jest przemieszczanie się tych zanieczyszczeń w strefie aeracji oraz niebezpieczeństwo przedostania się ich poprzez strefę wzniosu kapilarnego. Rozpoznanie tych procesów ma duże znaczenie w inżynierii i ochronie środowiska m.in. w związku z koniecznością przewidywania skutków zanieczyszczenia powstałych w czasie długotrwałej eksploatacji trakcji komunikacyjnych oraz określenia potencjalnych miejsc koncentracji zanieczyszczeń, uwarunkowanych czynnikami geologicznymi oraz hydrograficznymi. Bardzo duże i bezpośrednio odczuwalne przez środowisko zagrożenia pochodzą z transportu drogowego i są związane z emisją szkodliwych substancji, takich jak tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne, aldehydy, węglowodory ropopochodne oraz metale ciężkie (kadm,[...]

 Strona 1