Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Szuster-Janiaczyk"

Ołów i miedź w wodzie przeznaczonej do spożycia - przegląd problemu w odniesieniu do najnowszych regulacji prawnych DOI:10.15199/17.2015.10.2


  W artykule zaprezentowano problematykę występowania ołowiu i miedzi w instalacjach wewnętrznych. Przedstawiono aktualne uregulowania prawne stosowane w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej a także w USA. Uwypuklono braki legislacyjne, które uniemożliwiają prowadzenie właściwej kontroli występowania tych metali w wodzie pitnej przez odpowiednie organy nadzoru.1. Wprowadzenie W przeciągu ostatnich kilkunastu lat, m.in. w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, kilkakrotnie nowelizowano akty prawne, których zakres dotyczył jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nadrzędnym celem tych działań, było ujednolicenie polskich regulacji prawnych w stosunku do obowiązujących w krajach członkowskich, jednak istotna była również świadomość wielu braków, które uniemożliwiały skuteczny nadzór nad jakością wody. Z całą stanowczością należy jednak podkreślić, iż działania te nie rozwiązały problemu przenikania metali ciężkich, typu ołów, miedź, do wody przesyłanej konsumentom. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, wśród nich najistotniejsze to: - złożoność i interdyscyplinarność zagadnienia, leżącego na pograniczu chemii, mikrobiologii, materiałoznawstwa, hydrauliki, zarządzania, etc., - rozłożenie odpowiedzialności za jakość wody na kilka niezależnych podmiotów, tj. przedsiębiorstwo wodociągowe, projektantów oraz wykonawców sieci wodociągowych i instalacji wewnętrznych, jak również zarządców infrastruktury, - wielość i niespójność regulacji prawnych z różnych obszarów (inżynieria środowiska, budownictwo, nadzór sanitarny), rzutujących na jakość wody. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), publikuje kolejne wersje Guidelines for Drinking-water Quality [1], (Wytyczne dotyczące jakości wody do picia [2]), reprezentujące oficjalne stanowisko ONZ w kwestii jakości wody do picia. Wytyczne te, mają ułatwić zarządzającym uporządkowanie kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego wody, m.in. poprzez opracowanie krajowych normatywó[...]

Wybrane aspekty zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, jako element "Smart city" DOI:10.15199/17.2016.4.1


  Dostęp do wody jest podstawową potrzebą jednostek osadniczych. Inteligentne miasta (Smart city) to zespół cech, jakie można przypisać pewnemu obszarowi, odnoszących się do populacji go zamieszkującej, instytucji, procedur oraz infrastruktury. W przedsiębiorstwach wodociągowych od wielu lat stosuje się systemy informatyczne w projektowaniu i eksploatacji układów wodociągowych. Współcześnie, systemy te są coraz częściej łączone za pomocą technologii teleinformatycznych, w ramach koncepcji zbliżonej do "Smart city". W artykule przedstawiono koncepcję "Smart city" w kontekście zarządzania miejską siecią wodociągową. Opisane zostały nowoczesne systemy informatyczne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych. Cechą charakterystyczną "Smart city" jest jego ukierunkowanie na poprawę jakości życia mieszkańców. W artykule zwrócono szczególną uwagę na to, w jaki sposób stosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych może poprawić funkcjonowanie pracy sieci wodociągowej, z perspektywy mieszkańców - odbiorców usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość poprawy jakości produktu (wody przeznaczonej do spożycia) oraz jakości usług wodociągowych. Nadrzędnym celem, dla przedsiębiorstwa jest zapewnienie wody bezpiecznej dla zdrowia jej konsumentów w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem. Nie ma możliwości realizacji tego celu bez skutecznych narzędzi monitorujących procesy jednostkowe w systemie zaopatrzenia w wodę.1. Wstęp "Smart city" to koncepcja ewoluująca przez szereg lat. Jednym z jej katalizatorów jest rozwój techniki teleinformatycznej. Złożoność zagadnienia powoduje, iż trudno przedstawić wzorzec działającego systemu, który mógłby stać się punktem odniesienia dla powstających planów "Smart city". Jako prekursorów wskazuje się tzw. miasta naukowe, grupujące ludzi zainteresowanych rozwojem nauki [23], choć wskazuje się iż pomysł pojawił się jeszcze wcześniej [10]. Miały go [...]

Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę DOI:10.15199/17.2018.2.2


  1. Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych, podobnie jak w przypadku Systemów Zaopatrzenia w Wodę, możemy pogrupować, np. wg klucza przedstawionego na rysunku 1. Problem jest o tyle złożony, że odpowiedzialność za poszczególne grupy czynników nie leży w gestii jednego podmiotu, ale jest rozproszona. I tak za jakość wody z sieci wodociągowej odpowiada bezpośrednio przedsiębiorstwo wodociągowe oraz pośrednio projektanci i podwykonawcy infrastruktury wo dociągowej, za materiały użyte w instalacji oraz zastosowane rozwiązania techniczne - projektant, wykonawca i inwestor, natomiast za eksploatację i nadzór - zarządca nieruchomości w postaci osoby prywatnej, wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Jeśli na to wszystko nałoży się wielość i brak spójności regulacji prawnych, normatywów oraz wytycznych z różnych obszarów (inżynierii środowiska, budownictwa, nadzoru sanitarnego), zarządzanie jakością wody w instalacjach wewnętrznych okaże się zadaniem bardzo skomplikowanym, dalece wykraczającym poza możliwość wiarygodnej oceny stanu rzeczy, przez podmioty zarządzające instalacjami [18]. W przypadku jakości wody z sieci wodociągowej najistotniejszym czynnikiem, kształtującym jakość wody w instalacjach, będzie stabilność chemiczna i biologiczna wody oraz jej agresywność. Dla materiałów użytych w instalacjach decydująca będzie ich jakość, posiadanie stosownych certyfi katów, świadczących między innymi o tym, iż nie uwalniają się z nich do wody metale ciężkie (przyszły znak CE-EAS) [18,19,15,4,5,6,7,8,9], lub nie sprzyjają przyrostowi mikrobiologicznemu w instalacjach [3]. Jakość wykonania instalacji wewnętrznej oraz poprawna jej eksplotacja, zastosowanie zaworów antyskażeniowych, zastosowanie pomp cyrkulacyjnych wymuszających obieg wody w instalacjach, możliwość przegrzewania wody w instalacjach w przypadku wody *) Agnieszka Szuster-Janiaczyk, dr inż. [...]

 Strona 1