Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła Latkowska"

Clean Coal Technologies Center in Zabrze - possibilities of technological research. Potencjał badawczy instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) w Zabrzu


  Research capabilities and infrastructure of title Center in Zabrze, PL, were presented. The most important technol. installations of the Center were described in detail. Zaprezentowano możliwości badawcze części nowego centrum badawczego powstałego w Zabrzu w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Przedstawiono zakres wykonanych prac, opisano infrastrukturę nowego centrum i najważniejsze instalacje technologiczne. Opisano również kierunki wykonywanych badań na instalacjach. Na świecie 41% energii elektrycznej wytwarza się z węgla, a w Polsce ponad 90%1). Polska jest krajem o malejącej produkcji węgla kamiennego i brunatnego ale całkowita ich produkcja na tle światowym jest wciąż bardzo duża. Wprawdzie wg prognoz, do 2030 r. nastąpi co najmniej 20-proc. zmniejszenie jego produkcji1), ale istotna rola tego surowca stymuluje rozwój nowoczesnych technologii w zakresie jego czystego wykorzystania. Jednym z warunków szybszego postępu jest konsolidacja, modernizacja oraz rozbudowa potencjału ludzkiego, jak i aparaturowego jednostek badawczych. W świetle powyższych faktów Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) oraz Główny Instytut Górnictwa (GIG) podjęły wspólnie inicjatywę budowy Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) na Śląsku. Centrum to będzie bazą badawczą pozwalającą na konkurowanie z nowoczesnymi ośrodkami światowymi w realizacji projektów, w których rozwija się i opracowuje nowe czyste technologie węglowe. Centrum zostało zlokalizowane w trzech miastach aglomeracji śląskiej. Część laboratoryjna powstała w Katowicach na terenie GIG, w Zabrzu część technologiczna na terenie IChPW, a w Mikołowie, m.in. poligon podziemny w Kopalni Doświadczalnej Barbara (teren GIG). Budowa CCTW finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim Artykuł sponsorowany 216 92/2(2013) [...]

Oddziaływanie granulatu z osadów ściekowych na rozpuszczalność żelaza i manganu w glebie


  Podjęto badania nad określeniem zawartości ogólnej żelaza i manganu oraz ich frakcji mobilnych i stabilnych w glebie w zależności od rodzaju rośliny uprawnej i wysokości dawki granulatu. Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego na glebie płowej wytworzonej z piasku słabogliniastego o odczynie kwaśnym (pH=5,3),, stosując trzy dawki granulatu wytworzonego z komunalnych osadów ściekowych i KNO3 i trzy rośliny testowe. Po zbiorze roślin pobrano próbki glebowe i oznaczono zawartość ogólnych form żelaza i manganu oraz ich frakcji zmodyfikowaną metodą BCR. Granulat wytworzony z osadów ściekowych jest źródłem składników pokarmowych dla roślin w tym żelaza i manganu. Stwierdzono.ze zawartość ogólnego żelaza i manganu w glebie po zbiorze roślin zależała głównie od gatunku rośliny a w mniejszym stopniu od dawki granulatu. Większość manganu znajdowała się w frakcjach mobilnych czyli przyswajalnych i potencjalnie przyswajalnych dla roślin, a w żelaza w frakcjach stabilnych. Udział poszczególnych frakcji obu mikroelementów zależał od dawki granulatu i od rodzaju rośliny testowej.O nawozowej wartości komunalnych osadów ściekowych oprócz zawartości substancji organicznej decyduje zawartość azotu, fosforu i pierwiastków śladowych. Ponieważ większość gleb w naszym kraju jest glebami lekkimi charakteryzuje się niską zawartością substancji organicznej i niską zasobnością składników pokarmowych, w tym mikroelementów, stosowanie osadów w rolnictwie jest uzasadnione [2,3,6,7]. Jedną z przeszkód stosowania osadów ściekowych w rolnictwie jest obecność metali ciężkich [6,9]. Ich zawartość w osadach zmienia się w szerokim zakresie i wymaga analizy chemicznej każdej partii osadu przeznaczonego do rolniczego wykorzystania. Innym czynnikiem ograniczającym rolnicze zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych jest często ich zły stan sanitarny, powodowany obecnością jaj helmintów, wirusów i bakterii [5]. Wielu badaczy poszukuje sposob[...]

 Strona 1