Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TRZEPIECIŃSKI"

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO BLACHY NA ZMIANĘ OPORÓW TARCIA W PROCESIE TŁOCZENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań oporów tarcia dla wybranych gatunków blach stalowych, mosiężnych oraz ze stopu aluminium. Badania tarcia zostały przeprowadzone za pomocą próby zginania blachy z rozciąganiem. Wpływ stopnia odkształcenia blach na wartość współczynnika tarcia określono w warunkach tarcia suchego oraz smarowania powierzchni blach olejem maszynowym. Dane materiałowe blach zostały wyznaczone w próbie jednoosiowego rozciągania. Wykonano również symulacje numeryczne testu tarcia metodą elementów skończonych w środowisku MSC.Marc 2007 z uwzględnieniem zjawiska umocnienia odkształceniowego materiału blach. Słowa kluczowe: tłoczenie, tarcie, współczynnik tarcia INFLUENCE OF PLASTIC STRAIN OF SHEET METALS ON FRICTIONAL RESISTANCE VARIATION IN THE STAMPING PROCESS In thi[...]

BADANIA OPORÓW TARCIA WYWOŁANYCH DZIAŁANIEM PROGÓW CIĄGOWYCH W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA BLACH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań oporów tarcia dla wybranych gatunków blach mosiężnych oraz ze stopu aluminium. W celu określenia oporów tarcia na progu ciągowym przeprowadzono próby tarcia wykorzystując przyrząd zaprojektowany według koncepcji opracowanej przez Nine’a. Zadaniem progów ciągowych jest kontrolowanie przemieszczania się materiału w obszarze kołnierza wytłoczki. Ponadto, oprócz zmiany stanu naprężenia oraz odkształcenia blachy przez wywieranie naprężeń rozciągających w kołnierzu, działanie progów ciągowych prowadzi do zmiany właściwości mechanicznych blachy wskutek umocnienia odkształceniowego materiału blachy. Wpływ wartości parametrów chropowatości blach na wartość współczynnika tarcia określono w warunkach tarcia suchego oraz smarowania powierzchni blach olejem. Słowa kluczowe: wytłaczanie, progi ciągowe, tarcie, współczynnik tarcia STUDY ON THE FRICTIONAL RESISTANCES IN THE SHEET METAL FORMING WITH DRAWBEADS The article presents results of researches of frictional resistance for selected grades of brass and aluminium alloy sheet metal. For the purpose of determination of frictional resistances in the drawbead the friction tests using drawbead simulator developed by Nine were carried out. The task of the drawbead is controlling of material flow in the flange area of drawpiece. Furthermore, except of stress state change the drawbeads effect on the change of mechanical properties of sheet metal on account of sheet strain hardening. The influence of surface parameters value on the friction coefficient of the sheet metals was investigated under the dry friction and lubrication conditions. Keywords: drawing, drawbeads, friction, friction coefficient Wprowadzenie Kształtowanie blach przez wytłaczanie jest jedną z najpopularniejszych metod otrzymywania gotowych wyrobów. Niekiedy jako ostatnią operację stosuje się nakładanie powłok, co wymaga zapewnienia odpowiedniej gładkości powierzchni wytłoczki. Istotny wpływ na[...]

Badanie właściwości tarciowych blach stalowych dla przemysłu motoryzacyjnego


  Praca zawiera wyniki badań tribologicznych blach stalowych przeprowadzonych za pomocą tribotestera CSM Instruments typu trzpień- -tarcza. Badaniom poddano blachę stalową głębokotłoczną kategorii tłoczności B, blachę płytkotłoczną P oraz blachę na najtrudniejsze wy- tłoczki USB. Badania wykazały cykliczność zmian wartości współczynnika tarcia wzdłuż obwodu próbki, co potwierdza anizotropowe cechy tribologiczne blach. Ze wzrostem granicy plastyczności badanych materiałów obserwuje się zwiększenie wartości współczynnika tarcia. Ponadto, zakres zmian wartości współczynnika tarcia ulega zmniejszeniu ze wzrostem obciążenia trzpienia tribotestera. The paper contains results of tribological analysis of steel sheets tested by using a pin-on-disk CSM Instruments tribometer. Deep drawing quality steel sheets and USB steel destined for the most difficult to form drawpieces were used as test materials. The investigations show the periodicity of the friction coefficient variation along the circumference of the sample what confirms anisotropic tribological properties of the sheets. The increase of yield stress of the tested materials causes the increasing of the friction coefficient value. Furthermore, the range of the friction coefficient value variation decreases as the tribometer pin loading increases. Słowa kluczowe: blacha głębokotłoczna, tarcie, tribotester, współczynnik tarcia, chropowatość powierzchni Key word: deep drawing sheet, friction, tribometer, coefficient of friction, surface roughness.1. Wprowadzenie. W procesach kształtowa- nia blach znaczący wpływ na wielkość oporów tar- cia wywiera makro- i mikrogeometria styku par trących. Podczas kształtowania blach początkowo występuje niewielkie pole rzeczywistego styku. Po- wierzchnie przylegają do siebie tylko wierzchołkami nierówności, które następnie, pod wpływem działa- nia sił nacisku, zostają odkształcone plastycznie, aż powstała w ten sposób powierzchnia styku będzie wystarczająca do p[...]

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW ZAPRASOWANIA NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA ALUMINIOWEJ PŁYTY RADIATORA Z ŻEBRAMI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej połączenia płyta‐żebro wykonanej w celu określenia wpływu parametrów technologicznych zaprasowywania żebra na jakość przylegania łączonych elementów. Analizowano wpływ takich parametrów, jak: odległość stempla od żebra, kształt powierzchni roboczej stempla oraz wielkość jego zagłębienia. Jakość złącza określano poprzez pomiar wielkości strefy kontaktu elementów w złączu. Poprawność wyników modelowania zweryfikowano poprzez porównanie kształtu i obszaru przylegania złącza modelowanego ze zgładem przekroju złącza wykonanego eksperymentalnie. Słowa kluczowe: radiator przemysłowy, zaprasowywanie, symulacja MES A STUDY OF INFLUENCE OF PRESSING PARAMETERS ON JOINT QUALITY BETWEEN ALUMINIUM PLATE AND HEAT SINK WITH RIBS In this paper the results of experimental researches and numerical simulation of the heat sink rib joint were presented. The aim of the numerical analysis was to determine the influence of technological parameters of plastic pressing of the rib on quality of adherent jointed elements. Influence of distance betweena a punch and a rib, a shape of punch working surface and punch penetration on joint quality were analyzed. The quality of joint was determined by measuring of the adherent surface in plate‐rib joint. Correctness of numerical results was verified by comparison of the shape and adherent surface of model joint with microsection of experimental joint. Keywords: industrial heat sink, plastic pressing, FEM simulation Dr inż. Marek Kowalik — Politechnika Radomska, Instytut Budowy Maszyn, Radom, dr inż. Tomasz Trzepieciński — Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej, Rzeszów. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 538.383:519.6:621.365.4: :669.716:669-135:669-41:621.983 370 Wprowadzenie Radiatory przemysłowe są elementami urządzeń elek[...]

Wpływ parametrów zagłębiania rolek podczas walcownia wzdłużnego wałków stopniowanych na poszerzenie średnicy


  W artykule przedstawiono charakterystykę procesu walcowania wzdłużnego wałków oraz geometrię części roboczych rolek kształtujących z zarysem stycznym i siecznym. Podano zależności analityczne określające geometrię zarysu rolek. Wykonano symulację numeryczną meto- da elementów skończonych wpływu poszczególnych parametrów zarysu na zmianę wartości współczynnika poszerzenia oraz współczynnika redukcji średnic w pierwszym przejściu roboczym. Wykazano, że możliwa jest znaczna redukcja średnicy wałka w jednym zabiegu z warto- ścią współczynnika redukcji średnic k≥2, przy zastosowaniu elementarnych przejść roboczych o współczynnikach k = 1,12÷1,2. In the article the characteristic of longitudinal rolling process of shafts and the geometry of the working part of forming rollers for the axisymmetric shafts with the tangential and secant profile are presented. Furthermore, the analytical formulae defining the geometry of a roller profile were determined. The numerical simulation based on the finite element method of the individual parameters influences on the change of values of the widening coefficient and the diameter reduction coefficient for the first forming passage. It was pointed out that it is possible to reduce the shaft diameter considerably in one rolling operation with the value of the diameter reduction coefficient k≥2 or more under the conditions of elementary forming passages k = 1.12÷1.2. Słowa kluczowe: MES, obróbka plastyczna na zimno, walcowanie wzdłużne wałków Key word: FEM, cold plastic forming, longitudinal rolling of shafts.1. Wprowadzenie. Walcowanie wałków jest jedną z metod dokładnej obróbki plastycznej wałków na zimno. Polega ona na kształtowaniu stopnia wałka odpowied- nio dobranymi rolkami [1, 2]. Rolki w procesie wal- cowania wzdłużnego mają część walcową, której za- daniem jest przenoszenie obciążeń na rolki podporowe i część roboczą o zarysie odpowiadającym przekrojowi poprzecznemu kształtowanego stopnia[...]

Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599


  Przy ocenie odkształcalności blach najczęściej korzysta się z wyznaczania wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego oraz współczynnika anizotropii właściwości plastycznych. Badania eksperymentalne blach z różnych materiałów wykazały zasadnicze różnice ich odkształcalności, określane jako "typu mosiądz" oraz "typu stal", przejawiające się brakiem lub wyraźną zależnością poziomu odkształceń granicznych od stanu odkształcenia. W pracy zawarte są wyniki badania właściwości mechanicznych w próbie jednoosiowego rozciągania oraz krzywych odkształcalności granicznej (KOG) w teście wg Marciniaka z płaskim stemplem, dla blachy ze stopu AMS 5599. Przepro- wadzono obliczenia przebiegu krzywej odkształcalności granicznej przy pomocy różnych metod - wyniki obliczeń porównano z wynikami eksperymentu. The formability of sheet metal has frequently been expressed by the value of strain hardening exponent and plastic anisotropy ratio. However experimental studies of formability of various materials have revealed basic differences in behaviour, such as the “brass-type" and the “steel- type", exhibiting respectively, zero and positive dependence of forming limit on the strain ratio. In this study mechanical properties and the Forming Limit Diagram of the AMS 5599 sheet metal was determined using uniaxial tensile test and Mar ciniak’s flat bottomed punch test respectively. Different methods were used for the FLD calculation - results of these calculations were compared with experi mental results. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, umocnienie odkształceniowe, anizotropia plastyczna Key word: forming limit, strain hardening, plastic anisotropy.1. Wprowadzenie. W technologicznych procesach plastycznego kształtowania blach mamy do czynienia z różnymi stanami odkształcenia w poszczególnych obszarach wytłoczek, co niejednokrotnie sprawia trud- ności przy ocenie zdolności materiału do przejmowa- nia zadawanych odkształceń bez [...]

Modelowanie numeryczne zjawiska sprężynowania blach stalowych nierdzewnych za pomocą programu DynaForm DOI:10.15199/24.2016.8.9


  Numerical modeling of springback phenomenon of stainless steel sheets using DynaForm program Celem artykułu jest numeryczne przewidywanie sprężynowania blach stalowych nierdzewnych. Badania eksperymentalne procesu gięcia zrealizowano za pomocą stempla walcowego, który pozwalał na pomiar wartości sprężynowania blachy AMS 5604. Symulacje numeryczne metodą elementów skończonych przeprowadzono za pomocą programu DynaForm. Symulacje przeprowadzono dla warunków temperatury otoczenia (20°C) i temperatury podwyższonej do 500°C. Wyniki badań numerycznych zostały porównane z wynikami eksperymentów. Wartość współczynnika sprężynowania blach ulega zmniejszeniu ze wzrostem wartości kąta gięcia. Ponadto, podczas procesu gięcia w analizowanych wartościach temperatury zaobserwowano nieliniową zmianę wartości grubości blachy wzdłuż szerokości próbki. The aim of this paper is numerical prediction of springback of stainless steel sheets. The experimental tests of bending process were carried out using cylindrical bending tests which allows to measure the value of AMS5604 steel sheet springback. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending tests were conducted using DynaForm program. The simulations were conducted at the ambient room temperature (20°C) and at temperature of 500°C. The numerical results were compared with the experimental ones. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of bending radius. Furthermore, during the bending process at analyzed temperatures the non-linear variation in sheet thickness on the width of the specimen is observed. Słowa kluczowe: gięcie, metoda elementów skończonych, sprężynowanie, stal nierdzewna Key words: bending, finite element method, springback, stainless steel Próba określenia właściwych parametrów procesu kształtowania elementów z wykorzystaniem procesu gięcia z uwzględnienie[...]

Analiza termomechaniczna procesu kształtowania na półgorąco blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 DOI:10.15199/24.2016.9.13


  Thermo-mechanical analysis of warm forming process of AMS5604 stainless steel sheet W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie programu ImpetusAfea do analizy termomechanicznej metodą elementów skończonych procesu kształtowania owiewki silnika turbinowego wykonanej ze stali nierdzewnej AMS5604. Zakres modelowania numerycznego obejmował proces chłodzenia narzędzi, przemieszczenie blachy z pieca do przyrządu formującego oraz stabilizację temperatury w przyrządzie. W modelu MES uwzględniono zjawiska termomechaniczne zachodzące podczas trzech etapów kształtowania: przemieszczenie i pozycjonowanie blachy (określenie utraty temperatury blachy), kształtowanie elementu oraz wytrzymanie blachy w określonym czasie w tłoczniku. Analizy numeryczne przeprowadzono dla dwóch przypadków chłodzenia tłocznika. W pierwszym przypadku stempel i matryca były chłodzone kanałowo, w przypadku drugim narzędzia nie były chłodzone. Zaprezentowano i omówiono otrzymane rozkłady temperatury oraz rozkłady grubości blachy a także rozkłady temperatury w narzędziach dla analizowanych przypadków chłodzenia narzędzi. The article presents the practical application of finite-element-based Impetus Afea program to thermo-mechanical analysis of the forming process of the turbine engine deflector that is made of AMS5604 stainless steel. The scope of numerical modeling included: cooling conditions of tools, transferring the blank from the oven to the forming device and stabilization of the temperature in the forming tool. In the finite element model we considered thermo-mechanical phenomena occurring during the three forming stages: transferring and positioning the blank (determination of blank heat loss), the formation of the blank, and holding the blank for a certain time in the stamping die. Numerical analyses were carried out for the two cases. In first case the tools (a die and a punch) were cooled by cooling channel. In the second case the tools were without the cooling ch[...]

Ocena zmian topografii powierzchni blach poddanych odkształceniu plastycznemu DOI:10.15199/148.2018.3.2


  Zjawisko wzrostu naprężenia uplastyczniającego wraz z odkształceniem, nazywane umocnieniem odkształceniowym materiału, ma decydujący wpływ na tworzenie się topografii powierzchni materiałów poddanych odkształceniu plastycznemu [1]. Jest to szczególnie istotne w procesie wytłaczania blach wykazujących anizotropię właściwości mechanicznych. W operacjach formowania blach, gdzie chropowate powierzchnie składają się z nierówności o różnych promieniach i wysokościach, trudno jest ocenić obszar styku i rzeczywiste obciążenie kontaktowe. Zagadnienie kontaktu sprężysto-plastycznego dwóch materiałów stanowi istotny problem w mechanice kontaktu i było podejmowane przez wielu badaczy. Pierwsze prace w tej dziedzinie związane są z teorią Hertza [2], która określa beztarciowy, sprężysty kontakt między dwiema powierzchniami o różnej krzywiźnie. Rzeczywiste powierzchnie są chropowate, a więc rzeczywisty obszar kontaktu jest bardzo mały w porównaniu z powierzchnią nominalną. Problem jest bardzo istotny, ponieważ fizyczny obszar styku i rozkład naprężeń wpływają na wiele zjawisk fizycznych, takich jak tarcie, przenoszenie ciepła i zużycie. W procesach kształtowania blach sztywnymi narzędziami znaczący wpływ na wielkość oporów tarcia wywiera makro- i mikrogeometria styku par trących [3, 4]. Podczas kształtowania blach początkowo występuje niewielkie pole rzeczywistego styku. Losowy charakter kontaktu i przypadkowe położenie wierzchołków nierówności sprawia, że do opisu zmian topografii powierzchni w warunkach tarcia zastosowano metody stochastyczne głównie oparte na założeniu losowego rozłożenia wierzchołków nierówności według rozkładu normalnego (Gaussa) [5, 6]. W trakcie dynamicznego wchodzenia w kontakt występów nierówności dochodzi nie do jednorazowego obciążenia poza granicę plastyczności, ale do wielokrotnych stochastycznych obciążeń i odciążeń, co uaktywnia wpływ efektu Bauschingera na charakter zmian nierówności powierzchni [7, 8][...]

 Strona 1