Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ MIJAKOWSKI"

Modernizacja wentylacji naturalnej w przedszkolu - studium przypadku


  W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wentylacji w przykładowym przedszkolu przed i po montażu nawiewników sterowanych poziomem wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Do porównania wykorzystano pomiary temperatury powietrza, wilgotności względnej, stężenia dwutlenku węgla oraz roczne dane na temat zużycia ciepła w budynku przedszkola.WENTYLACJA naturalna jest jednym z najczęściej stosowanych systemów wentylacji. W budynkach użyteczności publicznej, takich jak przedszkola i szkoły, często jednak bywa nieskuteczna. Z kolei wtedy, kiedy jest skuteczna, może nie być efektywna energetycznie z powodu braku dopasowania strumienia powietrza do często zmieniającej się liczby osób przebywających w pomieszczeniach. Próbą dopasowania strumienia powietrza do zmieniającego się zapotrzebowania jest zastosowanie elementów regulujących przepływ powietrza, np. w postaci regulowanych nawiewników powietrza. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wentylacji w przykładowym przedszkolu przed i po montażu nawiewników sterowanych poziomem wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Do porównania wykorzystano pomiary temperatury powietrza, wilgotności względnej, stężenia dwutlenku węgla oraz roczne dane na temat zużycia ciepła w budynku przedszkola. Opis budynku i pomiarów Analiza przeprowadzona została w przedszkolu znajdującym się w Warszawie. Przedszkole znajduje się w budynku wybudowanym w latach 50. XX wieku. Standard energetyczny budynku jest typowy dla budownictwa z tamtego okresu. Budynek wentylowany jest za pomocą wentylacji naturalnej, z wyjątkiem kuchni, w której znajduje się wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Kilka lat przed wykonaniem pomiaru, okna zostały wymienione na nowe, szczelne, w związku z czym użytkownicy zaczęli skarżyć się na niewystarc[...]

Wykraplanie wilgoci w wentylacji z odzyskiwaniem ciepła - jego wpływ na sezonowy bilans energetyczny budynku


  Przeanalizowano dwa modele uwzględniania odzyskiwania ciepła z wentylacji w obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na energię. Jedna z metod (dokładniejsza) uwzględnia ciepło zawarte w wykroplonej parze wodnej (np. według metody podanej w ASHRAE [1]), druga metoda (uproszczona) określa temperaturę za wymiennikiem po stronie powietrza usuwanego bez uwzględniania wykraplenia (np. metoda podana w normie PN-EN15241 [7]). Przybliżenie to oznacza, że temperatura powietrza za wymiennikiem będzie niższa o wartość wynikającą z ilości ciepła wykroplonej pary wodnej. Wartość temperatury powietrza po stronie powietrza nawiewanego nie zmieni się (co wynika z definicji współczynnika odzyskiwania ciepła).1.Wstęp Ochładzaniu powietrza poniżej temperatury punktu rosy towarzyszy wykraplanie wilgoci, występuje to często w wymiennikach do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego. Im większa sprawność wymiennika, tym częściej skraplanie następuje i może istotnie zwiększyć temperaturę powietrza za wymiennikiem po stronie powietrza usuwanego. Od parametrów powietrza usuwanego zależy sterowanie układem zabezpieczającym wymiennik przed szronieniem, a to ma wpływ na całosezonowe zapotrzebowanie na ciepło. W symulacjach sezonowego zapotrzebowania na ciepło uwzględnianie ciepła wykroplonej pary wodnej, ze względu na obliczenia iteracyjne, może być jednak kłopotliwe. W artykule przeanalizowano na ile istotne w sezonowym bilansie energetycznym jest uwzględnienie ciepła zawartego w wykroplonej parze wodnej (np. według metody podanej w ASHRAE [1]) w stosunku do obliczeń uproszczonych (np. podanej w normie [7]), zakładających pracę wymiennika "na sucho". Warto zwrócić uwagę, że wykraplaniu wilgoci towarzyszy wzrost efektywności wymiany ciepła w wymienniku [2], co dodatkowo zwiększa różnicę w wynikach obliczeń. 2. Bilans cieplny wymiennika do odzyskiwania ciepła W uproszczeniu można przyjąć, że ciepło odebrane z powietrza usuwanego jest w całości prze[...]

Wymiana pary wodnej pomiędzy materiałami budowlanymi a powietrzem w pomieszczeniu DOI:10.15199/33.2019.01.05


  Wykorzystanie materiałów higroskopijnych do stabilizacji wilgotności powietrza, np. w przypadku przechowywania produktów w niewielkich opakowaniach, stosowane jest z powodzeniem od wielu lat. Zastosowanie tego zjawiska w większej skali (np. pomieszczenia) nie jest jednak szerzej praktykowane. Jednocześnie istnieje wiele prac [5, 6, 10, 13, 14 ÷ 16] oraz programów komputerowych [4, 8] dotyczących modelowania zjawisk cieplno- -wilgotnościowych w materiałach porowatych, które z powodzeniem można wykorzystać do określenia wymiany wilgoci pomiędzy materiałemhigroskopijnym a otaczającym go powietrzem. Jeśli weźmiemy pod uwagę powietrze o temperaturze 20°C i wilgotności 50% znajdujące się w szczelnym pomieszczeniu o kubaturze 30 m3 pozbawionym materiałów porowatych, to okaże się, że wprowadzenie do niego 210 g wody spowoduje wzrost wilgotności do 90% RH - przy temperaturze 20°C (rysunek 1). Jeśli natomiast w rozpatrywanym pomieszczeniu będzie znajdowało się np. 10 kg drewna (lub podobna ilość papieru), to potrzeba ok. 1 400 g wody, aby wilgotność powietrza wyniosła 90% RH (rysunek 1). Oddziaływanie materiału budowlanego i powietrza Pomiędzy materiałami budowlanymi i wyposażenia wnętrz a powietrzem w pomieszczeniach zachodzi proces wymiany wilgoci. W większości przypadków materiały temożemy traktować jako ośrodki porowate, higroskopijne. Wilgoć jest w nich akumulowana w postaci zaabsorbowanych na ściankach szkieletu mono- i/lub poliwarstewek molekuł wody, a także w postaci wody kapilarnej. W określonych warunkach wilgotności oraz temperatury osiągany jest stan ustalony, w którym ilość wody wnikającej do materiału jest równa ilości wody oddawanej do otaczającego powietrza.Wynika z tego, że zawartość wilgoci w materiale w stanie nasycenia z otaczającym powietrzem jest funkcją wilgotności powietrza, temperatury oraz ciśnienia - w(φ) [3].Wprzypadku typowych materiałów budowlanych funkcja ta bardzo silnie zale[...]

Parametry psychrometryczne powietrza wewnętrznego w budynku bez instalacji ogrzewania na przykładzie kościoła

Czytaj za darmo! »

Kościoły to specyficzne obiekty budowlane o różnej wielkości. W Polsce można spotkać zarówno olbrzymie gotyckie kościoły o bardzo dużej stabilności klimatu wewnętrznego, jak też niewielkie kościoły drewniane, dla których parametry powietrza zewnętrznego jak i zyski ciepła i wilgoci oddawane przez wiernych generują istotne zmiany parametrów powietrza wewnętrznego. Zakres zmian parametrów powietrza wewnętrznego odgrywa ważną rolę jako czynnik wpływający na komfort cieplny wiernych. Jednak istotniejszy może okazać się wpływ parametrów klimatu wewnętrznego (zakres i szybkość zmian) na przechowywane w kościołach dzieła sztuki, często o dużej wartości historycznej i materialnej. Czy w takim razie obiekt nie wyposażony w wyspecjalizowane instalacje sanitarne (centralne ogrzewanie, wentylacj[...]

Zacienienie budynku przez koronę drzewa – całoroczne natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni fasady

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ, jaki wywiera korona drzewa rosnącego przy budynku na ograniczenie energii promieniowania bezpośredniego docierającego do powierzchni fasady. Podstawą do analizy były fotografie drzewa wykonane w ciągu jednego roku kalendarzowego. Na podstawie zdjęć korony określono stopień przepuszczalności promieniowania bezpośredniego w cyklu rocznym. Następnie za pomocą danych klimatycznych typowego roku meteorologicznego dla Warszawy policzono przykładowe natężenia promieniowania słonecznego całkowitego dla różnie zorientowanej fasady w przypadku przesłonięcia drzewem i bez drzewa.DRZEWA są nieodłącznym elementem krajobrazu zarówno miast, jak i terenów niezabudowanych. Mają one kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Drzewa pełnią zasadniczą funkcję w obiegu dwutlenku w[...]

Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim DOI:10.15199/33.2016.01.13


  Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowanomodernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury.elektrycznej. 1) Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: odybinski@nape.pl Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim Thermal comfort in huge production halls during summer mgr inż. Olaf Dybiński1)*) dr inż. Maciej Mijakowski2) Streszczenie. Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowanomodernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury. Abstract. Documents concerning Polish law about thermal comfort in workplaces have been analyzed. Scheme of diagnosis of overheating in enterprises has been prepared. Case studies of two existing halls with temperature distribution and proposed HVAC modernizations has have been described. Keywords: thermal comfort, overheating, temperature distribution. DOI: 10.15199/33.2016.01.13 Studium przypadku 43 Efektywność energetyczna w budownictwie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 1 ’2016 (nr 521) Uregulowania prawne dotyczące komfortu w miejscu pracy Istnieje kilka dokumentów, którewarunkują temperaturę powietrza w miejscu pracy. Niestety konkretne wartości i wymagania podawane są tylkowprzypadku zbyt niski[...]

Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB DOI:10.15199/33.2017.01.08


  Wartykule przedstawiono wynikimodernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny.Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznegowdanychwariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego.Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji.Wprzypadku wentylacji mechanicznejmożliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze. Słowa kluczowe: budynek przedszkolny, efektywność energetyczna, wentylacja, nZEB.naporu 1) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wynikimodernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny.Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznegowdanychwariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego.Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji.Wprzypadku wentylacji mechanicznejmożliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze. Słowa kluczowe: budynek przedszkolny, efektywność energetyczna, w[...]

Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego DOI:10.15199/33.2018.01.16


  Budynki drewniane nie należą do powszechnie stosowanych w Polsce.Wostatnim czasie widać jednak tendencję wzrostową, na co szczególny wpływ ma wzrost zanieczyszczenia powietrza. Zauważa się również inne zalety takiego rozwiązania, jak niższa cena w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, krótki czas budowy, czy dobra izolacyjnośćmateriału. Rozwiązania takiego typu kojarzone są najczęściej z Kanadą, USAi państwami skandynawskimi.Wartykule skupiono się na domach drewnianych pod kątem ich zalet i wad, szczelności oraz możliwości finansowania testu szczelności. Zalety i wady domów drewnianych Najważniejsze zalety domów drewnianych to: - krótki czas budowy, który w zależności od wielkości i skomplikowania konstrukcji wynosi od dwóch do trzech miesięcy; - dobra ochrona cieplna przegród zewnętrznych obiektu - współczynnik przewodzenia ciepła drewna jest 2-3-krotnie większy niż tradycyjnej cegły, to z kolei sprawia, że mniejsza grubość ścian zewnętrznych zapewnia tę samą izolacyjność cieplną, a to zmniejsza cenę 1 m2 powierzchni użytkowej; - na ogół domy drewniane są tańsze niż tradycyjne (niższy koszt materiału i jego transportu); - możliwość budowy domu przez cały rok, w różnych warunkach atmosferycznych. Do wad domów drewnianych zaliczane są m.in.: - mała bezwładność cieplna, co oznacza, że wraz ze zmianą warunków atmosferycznych budynek jest narażony na szybką zmianę temperatury wewnętrznej; - technologia nie jest wysoko rozwinięta w skali światowej i w pewnych [...]

XIX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019 DOI:


  W dniu 3 kwietnia 2019 roku, w budynku Tower-Service w Warszawie odbyło się XIX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznego FORUM były "ODNAWIALNE ŹRÓ- DŁA ENERGII - DROGA DO NISKOEMISYJNEGO BUDOWNICTWA". Patronat honorowy FORUM objęły: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięło udział 240 osób, w tym audytorzy energetyczni i projektanci, a także przedstawiciele świata polityki, nauki i gospodarki. Spotkanie, składające się z trzech sesji, otworzył prezes ZAE Dariusz Heim (fot. 1). W odczytanym liście skierowanym do uczestników sekretarz stanu Artur Soboń (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) podkreślił, że organizowane od wielu lat kolejne edycje FORUM są bardzo ważnym wydarzeniem, które stwarza możliwość dyskusji i wymiany poglądów w problemach efektywności energetycznej budynków. W otwierającym pierwszą sesję referacie "Droga do niskoemisyjnego budownictwa. Racjonalny radykalizm, jako warunek konieczny poprawy jakości powietrza" Jan Rączka (Alternator Sp. z o.o.) wyraził pogląd, że aktualnie w działaniach dotyczących termomodernizacji musi nastąpi[...]

Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego DOI:10.15199/33.2017.03.15


  Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku.Wczęści teoretycznej przytoczonom.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych. Słowa kluczowe: test Blower Door, szczelność budynku, norma PN-EN 13829, NF40.Mała szczelność budynku, to nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie problemy. W wyniku małej szczelności budynku przenika od strony wewnętrznej ciepłe, wilgotne powietrze, co prowadzi do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, pogarszając izolacyjność cieplną i trwałość przegrody [1]. Dodatkową wadą nieszczelności budynkumoże być pogorszenie jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania obiektu, dlatego też po wzniesieniu budynku, najlepiej jeszcze przed wykończeniem, należy sprawdzić, czy wszystkie typowe błędy wykonawcze powodujące nieszczelności zostały wyeliminowane. Szczególnie jest to ważne w przypadku budynków energooszczędnych i pasywnych, w których tylko ograniczona do minimum nieszczelność pozwoli osiągnąć zamierzony rezultat i odpowiedni standard energetyczny. Są różne metody badania szczelności budynku. Ostatnio popularne staje się wykonywanie testów szczelności za pomocą specjalistycznego wentylatora, który pozwala na skuteczne wykrycie nieszczelności i określenie jej stopnia. Tego typu badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem wentylatora umieszczonego w otworze okna lub drzwi, którego rolą jest wytworzenie nadciśnienia lub podciśnienia w budynku i określenie, w przypadku jakiego wydatku powietrza dana różnica ciśnienia jest osiągana. Reg[...]

 Strona 1