Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ilona Scudło"

Preparation of dicarboxylic acid dimethyl esters from a mixture of the acids Otrzymywanie estrów dimetylowych kwasów dikarboksylowych na bazie mieszaniny kwasów DOI:10.15199/62.2015.8.7


  Com. mixts. of succinic, adipic and glutaric acids were esterified with MeOH at 95-120°C on cation exchange resins as heterogeneous catalysts. The raw acid soln. was purified by filtration (removal of inorg. impurities) and ion exchange (removal of cations). A mixt. of Me2 esters (b. range 192-225°C, d. 1.09 g/mL) was sepd. from the reaction product. The flow diagram and material balance for the developed process were given. Przedstawiono sposób otrzymywania estrów dimetylowych kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego przez estryfikację metanolem mieszaniny tych kwasów przy użyciu kationitu Amberlyst 35 WET jako katalizatora heterogenicznego. Ze względu na zawartość zanieczyszczeń trujących katalizator mieszaninę kwasów przed syntezą oczyszczono od kationów przez wymianę jonową. Przedstawiono schemat i bilans opracowanej technologii. Estry metylowe kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego znajdują zastosowanie jako komponenty rozpuszczalników i plastyfikatorów tworzyw sztucznych na bazie poliestrów i poliuretanów1). Ze względu na częściową rozpuszczalność w wodzie i dobre właściwości myjące oraz niską toksyczność znajdują one również zastosowanie jako komponenty rozpuszczalników i zmywaczy wielu żywic różnego pochodzenia2). Estry dimetylowe tych kwasów są stosowane także do komponowania cieczy hydraulicznych w systemach przemysłowych, lotniczych oraz w transporcie samochodowym3). Dwufunkcyjne kwasy wchodzące w skład estrów umożliwiają zastosowanie ich jako czynników sieciujących przy wytwarzaniu polimerów o specjalnych właściwościach1), w tym również pochodnych celulozy4). Estry kwasów dikarboksylowych otrzymywane są przez estryfikację czystych kwasów metanolem lub przez estryfikację mieszaniny występującej pod nazwą handlową kwasy KDK, zawierającej kwas bursztynowy, adypinowy i glutarowy5). Ze względu na niską rozpuszczalność tych kwasów w metanolu syntezę prowadzi się w dużym jego nadmiarze w obecności ró[...]

 Strona 1