Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wieczorek"

Composite cathodes with low hydrogen overpotential produced by electrodeposition Katody kompozytowe o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru wytwarzane metodą galwaniczną DOI:10.15199/62.2015.4.13


  Ni bars were electroplated with RuO2 or TiO2-reinforced Ni- P, Ni-Co or Ni-Co-P-matrix composite layers from resp. baths at 40°C and cathode current d. 1.5 A/dm2 and then studied for chem. and phase compns., surface morphol., polarization behavior (voltamperometry) and corrosion resistance. The RuO2-reinforced composite layers showed the lowest overpotentials of H2 release (abs. value 0.098-0.104 V at current d. 100 A/m2). The reinforcement resulted however in a substantial drop of the corrosion resistance of the layers. Opracowano proces galwanicznego wytwarzania powłok kompozytowych z osnową ze stopów niklu i kobaltu z fosforem oraz substancją rozproszoną (tlenki rutenu i tytanu, w postaci proszków o małym uziarnieniu). Wprowadzenie fosforu jako dodatku stopowego do powłok niklowych i kobaltowych wpłynęło korzystnie na nadpotencjał wydzielania wodoru. Dalsze obniżenie bezwzględnych wartości nadpotencjału wydzielania wodoru uzyskano dzięki wprowadzeniu tlenków rutenu lub rutenu i tytanu do powłoki. Elektrody z powłokami kompozytowymi z osnową Ni-P, Co-P lub Ni- Co-P i z fazą rozproszoną w postaci proszków 100% RuO2 lub 40% RuO2-60% TiO2 charakteryzują się bezwzględnymi wartościami nadpotencjału wydzielania wodoru, wynoszącymi ok. 0,10 V przy gęstości prądu elektrolizy 100 A/m2 i ok. 0,20 V przy 1000 A/m2. Wydzielanie wodoru jest jedną z reakcji elektrodowych zachodzących w wielu ważnych procesach elektrochemicznych, takich jak elektroliza solanki lub wody w produkcji chloru, wodorotlenku sodu, wodoru i tlenu. Reakcje redukcji katodowej z udziałem wodoru są ważne w syntezie chemicznej. Tak więc problem dostępności katod o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru jest szczególnie ważny w przypadku tych procesów. Materiały o najlepszych właściwościach elektrokatalitycznych w procesie wydzielania wodoru są często bardzo drogie lub mają małą wytrzymałość mechaniczną. Stosuje się wtedy elektrody aktywowane, w których na dostę[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfi kowanego powierzchniowo stopu magnezu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubości powłok.1.Wstęp Zastosowanie stopów magnezu w przemyśle samochodowym i lotniczym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samochodów i samolotów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galwaniczną, gdyż magnez jest jednym z najbardziej aktywnych elektrochemicznie pierwiastków w szeregu napięciowym metali. Innymi negatywnymi cechami magnezu są mała odporność na ścieranie i pełzanie, co powoduje, że konieczne jest stosowanie obróbki powierzchniowej. W ochronie przed korozją od wielu lat największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, np. chromianowe. Proces ich otrzymywania jest bardzo popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują dość dobrą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości chromu, zwłaszcza na najwyższym stopniu utlenienia, na całym świecie odchodzi się od technologii obróbki powierzchni metali opartych na związkach Cr(VI). Plazmowe utlenianie elektrochemiczne (PEO) jest stosunkowo nową, niezwykle obiecującą metodą. Polega ona [...]

Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium alloy AZ91D


  In this work results of conversion coatings on the AZ91D magnesium alloy obtaining by plasma electrolytic oxidation in alkaline sodium silicate solution are presented. Morphology and chemical composition of obtained coatings as well as throwing on the base of thickness measurements of formed layers, thickness, hardness and corrosion resistance were examined. Keywords: welding magnesium alloys, plasma electrolytic oxidation, coating thickness distribution1. Introduction Magnesium alloys are being increasingly used in the automotive, aerospace and electronics industries. Considerable effort is being expanded to further reduce fuel consumption and hence environmental pollution through replacing existing aluminum components with even lighter magnesium parts in automobile applications [1-3]. This is possible thanks to excellent magnesium and its alloys properties: the low density and relatively high mechanical strength. The major obstacle to use of magnesium parts is the galvanic corrosion. Magnesium is one of the most active metals in the galvanic series. Others demerits of magnesium are poor wear and creep resistance, therefore, application of magnesium requires the surface treatments. In protective treatment of magnesium alloys, for a long time, very important are barrier-type coatings, for example chromate coatings. Processes of obtaining that coatings are very popular in industry applications because they are cheap and simply, and coatings characterises by relatively good corrosion resistance, also they are very good sublayers for paining. Due to toxic and carcinogenic properties of chromium, especially Cr(VI) the tendency to eliminate te[...]

Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w alkalicznym roztworze krzemianu sodu z zastosowaniem prądu impulsowego. Przeprowadzone badania dotyczą wpływu dodatku czteroboranu sodu do kąpieli i częstotliwości prądu impulsowego na morfologię i chropowatość powierzchni, skład chemiczny i grubość powłok oraz na odporność korozyjną próbek stopu magnezu z nałożoną powłoką tlenkową określaną metodami elektrochemicznymi, w teście zanurzeniowym i w komorze solnej w środowisku chlorku sodu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, powłoki konwersyjne, elektrolityczne utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłok Impulse current plasma oxidation of magnesium alloy AZ91D In this work the results of investigations on conversion coating obtaining on AZ91D magnesium alloy by impulse current electrochemical plasma oxidation (PEO) in sodium silicate solution are presented. The infl uence of addition of sodium tetraborate to the bath and frequency of impulse current on morphology, roughness chemical composition and thickness of obtained layers was determined as well as on the corrosion resistance samples with oxide layer determined by electrochemical method, immersion test and salt spray chamber test in the environment of sodium chloride fog. Keywords: casting magnesium alloys, conversion coatings, electrochemical plasma oxidation, PEO, layer thickness.1. Wstęp Efektem dążenia do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy własnej samolotów i samochodów jest zastępowanie niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom eksploatacyjnym magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galw[...]

Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2015.5.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D metodą elektrolitycznego utleniania plazmowego w alkalicznym roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono zasadę działania stosowanego zasilacza impulsowego oraz wyniki badań wpływu modulacji prądu na fi zykochemiczne właściwości otrzymanej warstwy tlenkowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, modulacja prądu Microplasma oxidation of magnesium alloy AZ91D by impulse current In this work results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by plasma electrolytic oxidation (PEO) method in sodium silicate solution, are presented. The principles of used power supply functioning and the results of studies on infl uence of current modulation on physicochemical properties of the oxide layer are shown. Keywords: magnesium alloys, plasma oxidation, PEO, current modulation.1. Wstęp W celu poprawy odporności na korozję, zwłaszcza wżerową, proponuje się wiele metod zabezpieczania magnezu i jego stopów. Największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, najczęściej chromianowe. Proces ich wytwarzania jest popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują zadowalającą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości związków Cr(VI) technologie wykorzystujące związki Cr(VI) są wycofywane z zastosowań przemysłowych [1-3]. Jednym z nowoczesnych sposobów obróbki powierzchni, który pozwala na pokrywanie powierzchni stopów metali lekkich twardymi warstwami ceramicznymi o dobrych właściwościach, przede wszystkim o dobrej odporności na zużycie i na korozję, jest elektrochemiczne utlenianie plazmowe. Plazmowe utlenianie elektrolityczne - Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) lub Micro-Arc Oxidation (MAO) jest skuteczną techniką modyfi kacji warstwy wierzchniej metali pokrywających się dielektryczną wa[...]

Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych sond wgłębnych stosowanych w geofi zyce wiertniczej, w szczególności przy budowie podziemnych magazynów gazu DOI:10.15199/40.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofi zyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne oznaczenie 0H18N9), mosiądzu CuZn37 (M63) oraz brązu cynowo-fosforowego B6/6 i stwierdzono, że najlepszym tworzywem jest austenityczna stal nierdzewna. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz wyznaczono wskaźniki charakteryzujące odporność korozyjną określoną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: podziemne magazyny gazu, wypłukiwanie soli ze złoża, korozja metali, badania w obojętnej mgle solnej Corrosion resistance of construction elements of intending probes used in drilling geophysics, especially during subterranean gas stores building In this work the results of investigations on choice of construction material for probe used in drilling geophysics, especially in drill-holes opening out salt deposits are presented. The corrosion resistance of aluminum 1050A, stainless steel X5CrNi18-10 (earlier denote 0H18N9), brass CuZn37 (M36) and tin-phosphate bras B6/6 was examined and it was found that the best material is austenitic stainless steel. The accelerating corrosion tests were conducted in neutral salt mist (NSS) and the indicators characterize corrosion resistance were determined by electrochemical methods. Keywords: underground gas stores, leaching salt from deposit, metal corrosion, investigation in neutral salt mist.1. Wstęp Konieczność magazynowania gazu wynika z sezonowego charakteru zużycia tego paliwa, gdyż gaz ziemny jako nośnik energii zużywany jest w cyklach sezonowych. W sezonie zimowym występuje tzw. szczyt poboru gazu, a w sezonie letnim występuje tzw. dolina poboru gazu, co wynika przede wszystkim z wykorzystania gazu również do celów grzewczych. Wahania zużycia gazu między lat[...]

 Strona 1