Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"E.K."

Innowacyjne rozwiązania na targach WOD-KAN

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Jest to największa tego typu impreza w Polsce i jedna z największych w Europie, a więc nic dziwnego, że z roku na rok rośnie zainteresowanie. Podczas XVII Targów WOD-KAN (26 - 28.05.2009), zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie (IGWP) ofertę targową ok. 400 wystawców obejrzało ponad 7 tys. gości. Prezentowano: elementy do budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym: rury, kształtki, studnie, mierniki wody i ścieków; maszyny i urządzenia do ich budowy i naprawy; nowoczesne technologie renowacji sieci; systemy i urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; pojazdy specjalistyczne [...]

Geneza i istota zrównoważonego rozwoju DOI:10.15199/2.2015.4.1


  Kształtowanie się idei zrównoważonego rozwoju rozpoczęło się na początku lat 70. ubiegłego wieku. Autor omawia kolejne etapy rozwoju doktryny, precyzuje znaczenie samego określenia. W konkluzji stwierdza, że zrównoważony rozwój oznacza nieuchronny i pożądany kierunek rozwoju gospodarczego, który nie narusza środowiska życia człowieka, godząc prawa trwałości ekonomicznej, ekologicznej i społecznej.Obecny kryzys ekologiczny ma charakter globalny. Wzrost intensywności oddziaływania człowieka na środowisko jest wynikiem dwóch procesów: zwiększania się liczby ludności oraz intensywnego rozwoju cywilizacji technicznej. Pociąga to za sobą zapotrzebowanie na żywność, wodę, przestrzeń życiową, surowce i energię, co z kolei jest przyczyną presji na środowisko przyrodnicze. Skutki negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko zostały przedstawione kompleksowo po raz pierwszy w raporcie sekretarza generalnego ONZ U Thanta Człowiek i jego środowisko, opublikowanym 26 maja 1969 roku. Raport wstrząsnął opinią publiczną świata i przyczynił się do poważnego traktowania ochrony środowiska przez rządy, parlamenty i zwyczajnych ludzi. Postępujące przejawy degradacji środowiska wymusiły konieczność zmian strategii rozwoju cywilizacji przez zahamowanie wzrostu demograficznego, zastosowanie na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii, zmianę codziennych zachowań i odrzucenie wszechobecnego konsumpcjonizmu. Wychodzi temu naprzeciw idea zrównoważonego rozwoju, która zrodziła się z potrzeby zapobiegania niekorzystnym efektom rozwoju gospodarki. Pojęcie zrównoważony rozwój pierwotnie wywodzi się z leśnictwa. Stworzone zostało przez Hansa Carla von Carlowitza (1645-1714) i początkowo oznaczało taki sposób gospodarowania lasem, który polegał na tym, że wycina się tylko tyle drzew, ile można w to miejsce zasadzić nowych. Koncepcja ta była na początku XIX wieku propagowana przez środowisko naukowe związane z niemieckim leśnictwem, któr[...]

The influence of the heat treatment on structure and properties of copper after DRECE process


  Several types of SPD technologies serving for production of UFG metals was developed already at the beginning of the nineties. One of them is new type of equipment DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion), designated for obtaining UFG structure in strip of sheet. Experiments with use of material Cu 99.5% were made on the DRECE machines in order to achieve grain refinement in the strip of sheet with dimensions 58x2x1000 mm. For orientation information, whether grain was refined preliminary metallographic analysis was made on optical microscope NEOPHOT 2. Structure was analysed on the surface in longitudinal direction in respect to direction of rolling, and also in cross section and longitudinal section. After DRECE machinery the annealing on part of extruded sheets was applied. Two procedure 400 and 450oC/15min/air were selected. Obecnie rozwinięte kilka technologii SPD przy wytwarzaniu metali UFG. Jedną z nich jest urządzenie DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion), opracowane w celu uzyskania struktury UFG w taśmach stalowych. Badania przy zastosowaniu miedzi 99,5% przeprowadzono na maszynie DRECE. Umożliwiło to rozdrobnienie ziarna w taśmach stalowych o wymiarach 58x2x1000 mm. W celu uzyskania informacji czy ziarno zo[...]

 Strona 1