Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Strzałkowski"

Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw DOI:10.15199/9.2015.1.6


  W artykule porównano dynamiczne charakterystyki cieplne dziesięciu wariantów teoretycznej przegrody zewnętrznej, o stałym współczynniku wyrównania temperatury. Poszczególne warianty różniły się bazowymi współczynnikami przewodzenia ciepła i ciepłem właściwym, natomiast stosunek tych dwóch parametrów był stały. Dla takich przegród porównano współczynniki tłumienia, admitancje cieplne, powierzchniowe pojemności cieplne oraz amplitudy wahań temperatury wewnętrznej. Przeanalizowano również wpływ na te parametry różnego położenia w przegrodzie warstwy izolacyjnej oraz akumulacyjnej.1. Wprowadzenie Zachowanie przegrody budowlanej w warunkach niestacjonarnych jest zagadnieniem złożonym i zdecydowanie trudniejszym do oceny niż analiza przegrody poddanej stałym warunkom temperaturowym po obu jej stronach. Zamiast jednego współczynnika przenikania ciepła pojawia się wiele parametrów, począwszy od zdolności przegrody do tłumienia fali temperatury, przez powierzchniowe pojemności cieplne, przesunięcia czasowe, aż po amplitudy wahań fali strumieni ciepła i temperatury. Wszystkie te parametry są wypadkową współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła właściwego materiałów tworzących przegrodę. Iloraz tych dwóch parametrów określany jest jako współczynnik wyrównania temperatury. W artykule przeprowadzono wariantową analizę teoretyczną przegrody o stałym współczynniku a, ale zmiennej izolacyjności i akumulacyjności. Umożliwiło to oc[...]

Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych


  Zastąpienie naturalnych kruszyw wmieszance betonowej kruszywami sztucznymimoże korzystnie wpłynąć na parametry otrzymanego kompozytu.Wykorzystanie kruszyw sztucznych umożliwia ograniczenie zużyciamateriałów skalnych, uzyskiwanie coraz lżejszych konstrukcji oraz zagospodarowanie odpadów przemysłowych [1]. Technologia wytwarzania kruszyw sztucznych jest stosunkowo prosta, a surowce potrzebne w procesie wytwarzania, takie jak popioły, łupki czy gliny, są w Polsce ogólnodostępne. Najbardziej popularne kruszywa sztuczne na polskim rynku to: keramzyt; łupkoporyt; glinoporyt; popiołoporyt; żużel granulowany; żużel paleniskowy. Duża porowatość determinuje pozostałe cechy fizyczne tych kruszyw. W efekcie dosyć dużej nasiąkliwości, projektowanie betonów na ich bazie wymaga znacznie większej wiedzy i doświadczenia niż projektowanie betonów zwykłych, a także wymaga dokładnego poznania wpływu parametrów kruszywa na końcowe właściwości otrzymanego betonu. Jednym z czynników, które mogą wywierać duży wpływ na właściwości kompozytów wykonanych na bazie kruszyw lekkich, jest poziom wstępnego nasycenia porów kruszywa wodą, który może istotnie zmienić wstępnie przyjęty wskaźnik wodno- -cementowy, skutkując nieoczekiwaną zmianą parametrów technicznych otrzymanego betonu, w tym parametrów cieplnych i wytrzymałościowych. W związku z tym w ramach pracy [2] podjęto się przeprowadzenia badań porównawczych, dotyczących betonów wykonanych na bazie różnych kruszyw, wykazujących różną wilgotność wyjściową. Badania zaprezentowane w artykule dotyczą współczynników przewodzenia objętościowego ciepła właściwego i wytrzymałości na ściskanie wybranych dziesięciu kompozytów, które różniły się rodzajem zastosowanego kruszywa. Cztery mieszanki wykonano na bazie keramzytu, cztery na bazie Pollytagu, natomiast dwie dodatkowe mieszanki wykonano na kruszywie kamiennym. Obydwa kruszywa lekkie, pokazane na fotografii, dozowano w dwóch skrajnych stanach, jeżeli chod[...]

 Strona 1