Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PrzemYsłaW KUROWSKI"

Wpływ obróbki cieplnej międzykrytycznej na własności mechaniczne i udarność niskowęglowej stali bainitycznej


  Zbadano wpływ czasu międzykrytycznego wyżarzania przez 1, 3, 10 godzin w temperaturze 973 K na zmiany energii łamania próbek Charpy V i udział przełomu kruchego oraz własności wytrzymałościowe stali HN5MVNb. Po ulepszaniu cieplnym H973 K/1h +O893 K/1h uzyska- no wysoką wytrzymałość i niską temperaturę przejściową udarności 81 J. Effect of time of intercritical annealing:1,3,10 hours at 973 K on changes of impact energy of Charpy V and fraction of brittle fracture and tensile properties of HN5MVNb steel were investigated. After water quenching 973 K/1h and tempering 893 K/1h high tensile properties and low impact energy 81 J transition temperature were achieved. Słowa kluczowe: niskowęglowa stal bainityczna, międzykrytyczne wyżarzanie, ulepszanie cieplne, temperatura przejściowa udarności, tem- peratura przejściowa kruchości Key words: low carbon bainitic steel, intercritical annealing, water quenching and tempering, impact energy transition temperature, brittle fracture transition temperature.Wprowadzenie. Przedmiotem badań była stal HN5MVNb należąca do grupy bardzo niskowęglowych stali bainitycznych. Stale tego typu stosuje się w kon- strukcjach rurociągów gazowych i naftowych, w mor- skich platformach wiertniczych, w budowie statków i łodzi podwodnych, zbiorników ciśnieniowych oraz w innych konstrukcjach pracujących w niskich tempe- raturach i w warunkach wysokich obciążeń [1÷3]. Dla blach grubych po walcowaniu zastosowanie obróbki cieplnej z zakresu (α[...]

 Strona 1