Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Joanna PAWŁAT"

Atmospheric Pressure Plasma Jet for Sterilization of Heat Sensitive Surfaces

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono możliwości zapewniane przez nowoczesne metody sterylizacji dla potrzeb medycyny oraz przemysłu spożywczego i biotechnologicznego ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej, nietermicznej dyszy plazmowej do dekontaminacji materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury. Abstract. The paper presents review of possibilities offered by currently applied decontamination methods for medicine, biotechnology and food industry, emphasising the application of non-thermal atmospheric pressure plasma jet for heat non-resistant materials (Dysza plazmowa działająca pod ciśnieniem atmosferycznym do sterylizacji powierzchni nieodpornych na działanie wysokiej temperatury). Słowa kluczowe: dysza plazmowa, sterylizacja, dekontaminacja. Keywords: atmospheric pressure plasma jet, sterilization, decontamination. Introduction With increasing of pathogens’ drug resistance it is necessary to develop sterilization and decontamination methods based on alternative approach: cost-effective sterilization tool, which combines physical and chemical treatment and, which could be safely and flexibly applied to various surfaces and materials. According to M. Favero, 1998, 2001 any item, device, or solution is considered to be sterile when it is completely free of all living microorganisms and viruses, including bacterial endospores [1, 2]. From the practical point of view sterility assurance level defined as probability of a microorganism surviving on an item subjected to treatment of less than one in one mil[...]

Low-temperature plasma for exhaust gas purification from paint shop - a case study

Czytaj za darmo! »

Devices generating and using non-thermal plasma are often critical parts of industrial set-ups, for purification of exhaust gases. Many research groups work on improvements of plasma generators for ozone (alone or in combination with other oxidants such as H2O2, OH radicals, etc.) production. Such oxidants’ generators can be successfully applied in the case of “point" gas emissions like chimneys of factories or farms and also for “line" emissions caused by road traffic. Presented work describes plasma generator used for the treatment of factory exhaust gas containing hydrocarbons. Data from plasma burn-up of gas from mold painting factory using gliding arc reactor are presented. Streszczenie. Urządzenia do generowania i zastosowań plazmy niskotemperaturowej są niejednokrotnie ważnymi elementami instalacji przemysłowych do oczyszczania gazów odlotowych. Wiele grup badawczych pracuje nad udoskonaleniem generatorów różnorakich związków utleniających stosowanych do rozkładu polutantów biologiczno-chemicznych. Reaktory plazmowe mogą być używane zarówno w przypadku zanieczyszczeń punktowych takich jak kominy fabryk czy farmy jak też do kontroli zanieczyszczeń liniowych powodowanych przez ruch uliczny. Praca przedstawia generator plazmowy ze ślizgającym się łukiem stosowany do usuwania związków zawierających węglowodory Analizowany jest przypadek plazmowego dopalania gazów odlotowych z lakierni zakładu odlewniczego. (Plazma niskotemperaturowa do oczyszczania gazów odlotowych z lakierni) Keywords: gliding arc plasma, paint shop exhaust gas, gas treatment Słowa kluczowe: plazma generowana w ślizgającym się łuku, gazy odlotowe z lakierni, oczyszczanie gazów odlotowych 1. Introduction Presently, environmental protection is one of the priority topics in the development of industrial societies. Gaseous emissions including sulphurous and nitrous compounds, CO2, ammonia and VOCs become more and more restrictive. Once the Protocol of G[...]

Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses

Czytaj za darmo! »

In this work, strong low-temperature bonding of silicon and crystalline quartz wafers, effecting in mechanical strength, which is close to initial materials has been described. High bonding strength is associated with minimization of the residual stresses, optimization of surface activation, and application of an electric field during annealing. The bonding has a wide application field because both, silicon and crystalline quartz are key materials for many devices including generators, high frequency filters, gyroscopes, microbalances of high stability, etc. Streszczenie- W pracy przedstawiono proces uzyskiwania silnych połączeń spajalnych płytek kwarcowych i silikonowych w niskiej temperaturze. Mechaniczna wytrzymałość połączeń jest bliska wytrzymałości materiałów wyjściowych. Wysoka wytrzymałość połączenia wynika z minimalizacji naprężeń własnych materiału, z optymalnego procesu aktywacji powierzchni płytek oraz z zastosowania pola elektrycznego podczas procesu wygrzewania. Polaczenia tego typu mogą być szeroko stosowane gdyż zarówno kwarc krystaliczny jak i silikon wykorzystywany jest do wyrobu szeregu urządzeń; w tym, w mikro i nanotechnologiach. (Proces uzyskiwania silnych połączeń spajalnych płytek kwarcowych i silikonowych w niskiej temperaturze) Keywords: Bonding, crystal quartz, silicon, residual stress, plasma surface processing Keywords: Połączenia spajalne , kwarc krystaliczny, silicon, naprężenia własne, plazmowa obróbka powierzchni Introduction Direct bonding of silicon and quartz wafers can be applied to the fabrication of advanced microelectromechanical and optical devices. Conventional bonding technology of identical materials, such as quartzquartz, silicon-silicon, etc., is well known and typically involves an annealing at elevated temperature. High temperature increases the mobility of atoms across the interface that largely determines a bonding strength. When bonded structure consists of materials with different the[...]

Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure

Czytaj za darmo! »

The analysis of energy of elastic strain induced by the residual stresses in bonded structure in the framework of Timoshenko’s model has been done. The analysis revealed the energy is due to the forces aimed at splitting the structure. The energy as well as the splitting forces strongly depended on the thickness ratio of the bonded layers and the total thickness of the structure. The dependence included the point where splitting forces were equal zero (E1h1 2 = E2h2 2). The latter allows reducing the debonding problem, often appearing in the case of bonded structures of dissimilar materials, which becomes peculiarly important in micro and nanofabrication processes. Streszczenie. W pracy dokonano analizy rozkładu odkształceń elastycznych zainicjowanych przez naprężenia resztkowe przy użyciu modelu Timoshenko. Energia powstała wskutek działania sił w spojonej, dwuwarstwowej strukturze powodowała rozwarstwianie się materiału. Wartości energii oraz siły rozwarstwiającej były zależne od stosunku grubości spajanych materiałów oraz całkowitej grubości uzyskanej struktury. Zależność uwzględniała przypadek, w którym siły rozwarstwiające były równe zeru (E1h1 2 = E2h2 2). Pozwala to na zredukowanie problemu odklejania i rozwarstwiania jaki często ma miejsce w spajaniu materiałów o różnych właściwościach, co staje się szczególnie ważne w procesach mikro i nanofabrykacji. (Rozkład energii naprężeń resztkowych w strukturach dwuwarstwowych) Keywords: Bonding, crystal quartz, silicon, residual stress, surface processing, thin surface coatings, Keywords: Połączenia spajalne , kwarc krystaliczny, silicon, naprężenia własne, obróbka powierzchni, powłoki cienkościenne, Introduction The development of the galvanic coating technology caused an urgent need for a proper theory describing the residual stresses in a structure consisting of the thin film deposited on the thick substrate. Stoney provided such theory in 1909 [1] under assumption of very sm[...]

Środowiskowe i biomedyczne zastosowania mikoplazmy wytwarzanej ślizgającym się wyładowaniem łukowym

Czytaj za darmo! »

ENV-BIO-GA The project is supported by funding received from the KORANET Joint Call on Green Technologies. www.koranet.eu Na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej rozpoczęto realizację projektu ENV-BIO-GA "ENVironmental and BIOmedical Applications of Microplasmas Produced by Gliding Arc Disacharges" w ramach programu Unii Europejskiej EraNet KORANET2. Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej pełni rolę koordynatora projektu ENV-BIO-GA. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerzy projektu z Korei, Polski i Turcji reprezentują wydziały uniwersytetów i posiadają długoletnie doświadczenie zarówno we współpracy międzynarodowej, jak i w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony środowiska i biomedycznych zastosowań plazmy generowanej przez wyładowania elektryczne. Partner z Japonii jest prywatną jednostką badawczą - Environment and Energy Laboratory z Fukuoka w Japonii. Aktualnie plazma niskotemperaturowa stosowana jest w wielu procesach przemysłowych, takich jak obróbka i wytwarzanie nowych materiałów dla mikroelektroniki i nanotechnologii, utylizacja odpadów, dezynfekcja[...]

Badanie zaburzeń przewodzonych w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc DOI:10.15199/48.2015.11.15

Czytaj za darmo! »

Reaktory plazmowe służące do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej, mają wiele możliwości zastosowań, m.in. w inżynierii biomedycznej do sterylizacji ran powierzchniowych i narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur oraz w technice materiałowej, gdzie służą do zmiany właściwości fizyko-chemicznych powierzchni materiałów. W artykule przeprowadzono analizę poziomów zaburzeń przewodzonych w torze zasilania reaktorów. Abstract. Plasma nozzle for producing low-temperature plasma, has many possible applications, in biomedical engineering, which are used to sterilize wounds and surface of medical tools easily at low temperatures and in the technology of materials, to change the physico-chemical properties of surface. The article presents analysis of the levels of conducted disturbances in power systems of two reactors. (Analysis of conducted disturbances in power systems of BDB and GlidArc reactors). Słowa kluczowe: reaktor BDB, GlidArc, zaburzenia przewodzone. Keywords: BDB reactor, GlidArc reactor, conducted interferences. Wstęp Jednym z głównych obszarów zastosowań technologii plazmowych jest wykorzystanie plazmy nietermicznej w inżynierii środowiska. Plazmotrony od lat stanowią komponenty zaawansowanych układów oczyszczania cieczy i gazów. W oczyszczaniu powietrza plazma spełnia rolę dezynfekcyjną i deodoryzujacą. Ostatnio obserwuje się intensyfikację badań nad możliwościami zastosowania plazmy nierównowagowej generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym w medycynie i biotechnologii [4,5,10,12]. W odniesieniu do wymagań jakości i bezpieczeństwa jakie stawiane są plazmotronom, ważnym zagadnieniem okazuje się również przeprowadzenie badań kompatybilności elektromagnetycznej. Budowane w Instytucie Elektrotechniki i Elektrotechnologii instalacje reaktorów plazmowych wymagają zaprojektowania i wykonania dedykowanych do nich specjalnych układów zasilania. Do zbadania emisji przewodzonej tych układów zostało wykorzystane stanowi[...]

Possibility of gas concentration measurement using photonic crystal fiber

Czytaj za darmo! »

Background calculations for new high-sensitivity gas concentration measuring method were performed. Darcy - Weisbach equation for non-compressible flow and quasi - Panhandle equation for compressible gas flow were used for the estimation of gas flow rate and gas velocity inside Photonic Bandgap Fiber (PBG). Several types of PBG fibres of various parameters were designed and used. Core diameters [...]

Study on a diode-bridge type capacitance detection circuit for differential capacitive sensor

Czytaj za darmo! »

Diode-bridge type capacitance detection circuit was developed in order to detect very small variation of differential capacitances in higher resolution. The circuit was designed for a comb structure tilt sensor, which was made of quartz crystal and had several movable electrodes between fixed electrodes. The circuit's output was almost proportional to the displacement of the movable electr[...]

Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym DOI:10.15199/48.2016.06.26

Czytaj za darmo! »

Dla właściwości materiałów polistyrenowych istotną rolę odgrywa hydrofobowość powierzchni. Niniejsza praca przedstawia wpływ plazmy nietermicznej na kąt zwilżania materiału poddanego obróbce przy zastosowaniu reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym. Abstract. For the polystyrene material properties hydrophobicity of the surface plays an important role. This work shows the influence of nonthermal plasma on the contact angle of material treated using a barrier discharge jet type reactor. (Analysis of the contact angle of polystyrene materials treated by the non-thermal plasma generated in a barrier discharge jet type reactor) Słowa kluczowe: dysza plazmowa pracująca pod ciśnieniem atmosferycznym, polistyren wysokoudarowy, kąt zwilżania. Keywords: atmospheric pressure plasma jet, high impact polystyrene, contact angle. Wstęp Materiały wykonane z tworzyw sztucznych, takich jak kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), homopolimer polipropylenu (PP-H), oraz polistyren wysoko udarowy (HIPS), charakteryzują się różnymi właściwościami mechanicznymi, fizycznymi, chemicznymi oraz termicznymi. Ich wspólną cechą jest łatwość obróbki z wykorzystaniem energii cieplnej i mechanicznej, jak również wysoka odporność na związki chemiczne. Są one szeroko stosowane w wielu dziedzinach, np. w budownictwie, reklamie, przemyśle spożywczym (opakowania i palety do produktów spożywczych), i podobnych [1, 2]. Jedną z cech materiałów wykonanych z polistyrenu jest właściwość ich powierzchni zwana hydrofobowością. Hydrofobowość jest to tendencja cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody oraz cieczy zawierających wodę. Jako miarę hydrofobowości materiałów polimerowych można przyjąć kąt zwilżania powierzchni [3, 4] (rys. 1). Przez odpowiednią obróbkę[...]

 Strona 1  Następna strona »