Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Pokorska-Silva"

Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych DOI:10.15199/33.2018.12.07


  czynności: 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: pawel.krause@polsl.pl Streszczenie.Wartykule opisano problemy związane z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych. Przeprowadzono badania makroskopowe, pomiary oraz analizy pod kątemoceny stanu technicznegowewnętrznej stolarki drzwiowej. Stwierdzono wiele nieprawidłowości. Słowa kluczowe: stolarka drzwiowa; drzwi wewnętrzne; problemy wykonania stolarki; utrzymanie stanu technicznego; hotel. Abstract. The article describes the problems with the performance of door joinery in hotel facilities. Macroscopic examinations, measurements and analyzes were carried out in order to find out the current technical condition of internal door joinery. Stating a number of defects. Keywords: door joinery; problems of door joinery; maintenance of technical condition; hotel. DOI: 10.15199/33.2018.12.07 Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych Application of the door joinery in hotels dr inż. Paweł Krause1)*) dr inż. Iwona Pokorska-Silva1) Studium przypadku 25 Materiały wykończeniowe - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12 ’2018 (nr 556) ■ trzykrotne otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi, ze zwróceniem uwagi na płynność ruchu oraz zahamowania lub tarcie krawędzi skrzydła o ościeżnicę; ■ sprawdzenie przylegania uszczelek do powierzchni, do których powinny przylegać wg założeń konstrukcyjnych; ■ sprawdzenie działania zamka i klamki przez trzykrotne zamknięcie i otwarcie ze zwróceniem uwagi na zacięcie lub zwiększony opór. Wyniki badań (tabela) porównano z wymaganiami dotyczącymi ocenianych drzwi. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości: brak dopasowania uszczelek do skrzydła drzwiowego; niezachowanie pionowości skrzydła drzwiowego; różnice w odległości zawiasów do skrzydła drzwiowego; brak osiowości zawiasów; zbyt duża odległość opasek drzwiowych[...]

 Strona 1