Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław BERLIŃSKI"

Granice ewidencyjne granicami prawnymi: prawda czy fałsz? DOI:


  Temat artykułu związany jest z ustalaniem granic nieruchomości gruntowych w postępowaniach sądowych według kryterium stanu prawnego w rozumieniu art.153 kc określonego jako stan posiadania na dzień 4.11.1971 r., będący podstawą wydania aktów własności ziemi [1]. Należy przypuszczać, że pierwsze problemy z wyznaczaniem granic nieruchomości gruntowych rozpoczęły się już w momencie wykształcania się prawa własności do ziemi oraz z chwilą oznaczania i utrwalania tych granic na gruncie znakami granicznymi, tak jak to opisał Homer w ILIADZIE (VII w p.n.e.): "Jak dwaj wieśniacy, gdy spór z sobą wiodą o gruntów granicę, Miarę w swych ręku trzymając, na miedzy, co dzieli obudwóch, Stoją na małej przestrzeni, i swarzą się z sobą o wymiar" i o oznaczaniu nieruchomości gruntowych znakami w postaci dużych kamieni polnych: "Wielki, czarny i szorstki, co leżał na polu, Dawnym ludziom zaś służył za kamień graniczny na miedzy" [2]. 1. Rola i znaczenie aktów własności ziemi w postępowaniach sądowych i administracyjnych W celu uporządkowania stanów prawnych nieruchomości uchwalono ustawę z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (weszła w życie w dniu 4.11.1971 r.). Celem ustawy z 1971 r. była jednorazowa regulacja prawna zmierzająca do uporządkowania stanu własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ustawa ta obowiązywała do dnia 6.04.1982 r., zgodnie z art.1 ust.1, ustawy nieruchomości, wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zwane dalej "nieruchomościami", i znajdujące się w dniu wejścia w życie ustawy w samoistnym posiadaniu rolników, stały się z mocy samego prawa własnością tych rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie zawartej bez prawem przewidzianej formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności albo umowy o dział spadku. Nabycie własności nieruchomości s[...]

Granice ewidencyjne granicami prawnymi: prawda czy fałsz? - ciąg dalszy DOI:


  5. Tezy wybranych orzeczeń sądowych odnoszących się do ustalania granic wg stanu posiadania na dzień 4 listopada 1971 r. Wyłączenie przez ustawodawcę stosowania trybów nadzwyczajnych w odniesieniu do ostatecznych decyzji o nadaniu własności nieruchomości rolnych wydanych na podstawie przepisów ustawy uwłaszczeniowej, nawet wówczas, gdy decyzje te są dotknięte kwalifikowanymi wadami, miało na celu zapewnienie stabilności prawa własności nieruchomości rolnych i pewności obrotu prawnego tymi nieruchomościami. [5] Konsekwencją powyższego było ukształtowanie się linii orzecznictwa sądowego, związanego z ustalaniem granic, według stanu posiadania na dzień 4.11.1971 r., w sytuacji występujących niezgodności pomiędzy stanami faktycznymi, a stanem uwidocznionym w ewidencji gruntów i budynków. Z orzecznictwa sądowego wynika, iż skoro dla nabycia własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, decydujący był stan posiadania (samoistnego) w dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. 4.11.1971 r., to w sytuacji, gdy rozgraniczenie ostatnio wskazanych nieruchomości ma nastąpić według stanu prawnego, sąd nie może poprzestać tylko na danych wynikających z ewidencji gruntów, ale musi zmierzać do ustalenia stanu posiadania (samoistnego) na dzień 4.11.1971 r. i zgodnie z nim wytyczyć granicę, chyba że inne jej wytyczenie, nakazują zaistniałe nowe okoliczności [III CKN 475/97 Postanowienie SN - IC z dnia 21.05.1998 r.]...nabycie własności na podstawie art.1 ustawy uwłaszczeniowej następuje z mocy prawa, a decyzja potwierdzająca to nabycie ma znaczenie tylko deklaratoryjne. SN wskazał, że decyzja taka nie może przenosić własności nieruchomości, której rolnik nie nabył z mocy prawa. Określenie obszaru działki według stanu z ewidencji gruntów nie oznacza jeszcze, że nabywca może przesunąć swe granice na niekorzyść sąsiada. W sprawie o rozgraniczenie nieruchomości można dokonywać samodzielnych u[...]

 Strona 1