Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Mozia"

Usuwanie wybranych zanieczyszczeń organicznych z wody w procesie koagulacji wspomaganej adsorpcją na pylistym węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

W badaniach koagulacji wspomaganej adsorpcją na pylistym węglu aktywnym (PWA) wykorzystano węgiel CWZ 30 oraz wodne roztwory polichlorku glinu PAX-XL60 i PAX-XL69. Stwierdzono, że w procesie adsorpcji fenol był usuwany w 100%, a kwasy humusowe w ok. 90%. Przeprowadzona analiza wykazała, że adsorpcję badanych zanieczyszczeń wody najlepiej opisuje równanie izotermy Freundlicha. Wykazano, że[...]

Oczyszczanie wód z procesu wydobycia gazu zwanego łupkowym


  Przedstawiono problem oczyszczania wód powstających podczas wykonywania otworów wiertniczych do wydobywania tak zwanego gazu łupkowego. Opisano typowy skład cieczy do szczelinowania hydraulicznego i przedstawiono wykaz stosowanych związków chemicznych. Uwzględniając prezentowany w literaturze skład ścieków ze szczelinowania hydraulicznego, zaproponowano schemat ideowy oczyszczania ścieków z odwiertu oparty na obróbce wstępnej nadawy w procesie sedymentacji oraz w zaawansowanych procesach oczyszczania z zastosowaniem zintegrowanych procesów membranowych ultrafiltracji (UF) i nanofiltracji (NF). Zaprezentowano prace badawcze prowadzone w Instytucie w zakresie oczyszczania wód zaolejonych metodą UF. Omówiono możliwości oczyszczania filtratu z UF w procesie NF w celu częściowego usunięcia rozpuszczonych soli i związków organicznych używanych podczas szczelinowania hydraulicznego. Umożliwia to ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody procesowej do kolejnej operacji szczelinowania. Fundamentals of shale gas recovery by fracturing the gasbearing deposits, as well the compn. of fracturing fluids, their purifn. and recycling were briefly outlined. Różnorodność interesów ekonomicznych i politycznych sprawia, że wdrożenie w Polsce przemysłowej eksploatacji tak zwanego gazu aZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Krzysztof Karakulskia, * Marek Grytaa, Antoni Morawskia, Sylwia Moziaa Oczyszczanie wód z procesu wydobycia gazu zwanego łupkowym Treatment of wastewater from shale gas extraction Dr hab. inż. Marek GRYTA, prof. ZUT w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2004 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna. Jest pracownikiem Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecini[...]

Photocatalytic reactors for water and wastewater treatment. Reaktory fotokatalityczne do oczyszczania wody i ścieków


  A review, with 74 refs., of lab. and pilot-scale photoreactors with various sources of irradn. and manners of photocatalyst application. Wśród najnowszych technologii, intensywnie rozwijanych w ostatnich kilkudziesięciu latach, znalazła się fotokataliza, będąca jednym z zaawansowanych procesów utleniania. Przedstawiono podstawy fotokatalizy heterogenicznej oraz przegląd opisanych w literaturze reaktorów fotokatalitycznych, stosowanych do usuwania zanieczyszczeń z wody. Omówiono podział fotoreaktorów, z uwzględnieniem sposobu pracy, źródła promieniowania oraz sposobu wprowadzenia fotokatalizatora. Przedstawiono przykładowe reaktory laboratoryjne oraz zaprezentowano obecny stan badań i rozwoju w obszarze reaktorów pilotażowych. Rosnące zanieczyszczenie środowiska wodnego, wynikające z postępu technicznego i rozwoju przemysłu, wymusza poszukiwanie nie tylko nowych, "zielonych technologii", ale również efektywnych metod oczyszczania wody i ścieków. Konwencjonalne techniki oczyszczania są w wielu przypadkach mało skuteczne lub nawet zupełnie nieefektywne. Stąd, coraz większą uwagę poświęca się metodom niekonwencjonalnym, do których można zaliczyć procesy zaawansowanego utleniania AOP (advanced oxidation process). Zdefiniować je można jako procesy utleniania, prowa-dzone z wykorzystaniem generowanych in situ silnych utleniaczy, którymi najczęściej są rodniki hydroksylowe OH-. Spośród nich, szczególną uwagę poświęca się fotokatalizie heterogenicznej, jako metodzie umożliwiającej mineralizację większości zanieczyszczeń organicznych1-4). Pierwsze naukowe informacje o fotokatalitycznej aktywności ditlenku tytanu, najpowszechniejszego obecnie fotokatalizatora, pojawiły się już na początku XX w. W 1938 r. ukazał się raport opisujący odbarwianie roztworów barwników przez TiO2 5, 6). W 1956 r. pojawiła się seria prac zatytułowana "Autooksydacja przy użyciu [...]

 Strona 1