Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gorący"

Badanie procesu sieciowania mieszanin żywica epoksydowa/żywica winyloestrowa


  Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania kompozycji epoksydowo-winyloestrowych z różnymi układami środków sieciujących. Proces sieciowania badano metodą mikrokalorymetrii skaningowej oraz reometrii przy użyciu reometru naprężeniowego typu ARES. Określenie zależności lepkości od temperatury w czasie sieciowania mieszanin z żywic reaktywnych pozwoliło wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas tego procesu, wpływ lepkości na możliwość dosieciowywania materiałów epoksydowo-winyloestrowych w czasie ogrzewania powyżej temperatury zeszklenia oraz temperaturę zeszklenia. A blend of epoxy and vinylester resins was crosslinked by using: 2-ethyl-imidazole with (PhCO)2O2 or triethylenetetraamine with AcEt hydroperoxide in Me2 phthalate as mixed initiators at 120°C for 2 h to study the curing course by differential scanning calorimetry and viscosity changes. Two sepd. exothermic effects were obsd. Współutwardzające się kompozycje żywic epoksydowych z nienasyconymi żywicami poliestrowymi są wykorzystywane do wykonywania odlewów lub laminatów wzmacnianych włóknami szklanymi. Kompozycje te składają się z żywicy poliestrowej (roztworu nienasyconego poliestru w styrenie) oraz z małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej i bezwodnika maleinowego. Sieciowanie takiego układu polega na kopolimeryzacji styrenu z poliestrem nienasyconym i bezwodnikiem maleinowym, który ponadto reaguje z żywicą epoksydową1). Alternatywą do wymienionych układów tworzących wspólnie usieciowany polimer są materiały, w których każdy z komponentów tworzy odrębną sieć polimerową. Sieci te przenikają się wzajemnie, lecz nie są z reguły między sobą połączone wiązaniami chemiczny-mi. Układy te nazywane są przenikającymi się wzajemnie sieciami polimerowymi IPN (interpenetrating polimer network). Wyróżnia się dwa główne rodzaje IPN: sekwencyjny IPN (w pierwszym etapie poprzez polimeryzację in situ, powstaje sieć polimerowa 1, a następnie powstaje sieć polimerowa 2) oraz[...]

Use of teraherz-frequency radiation for studying polymer composites for mechanical damages. Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badania eksploatacyjnych uszkodzeń kompozytów polimerowych


  Five fiber-reinforced polyester-matrix composites were produced and tested for fatigue bending resistance (up to 200 cycles) under monitoring the deformation by using teraherz radiation. The applicability of the radiation was confirmed. Celem pracy było zbadanie kolejnych możliwości wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości terahercowych do badania uszkodzeń kompozytów polimerowych. Przebadano kompozyty poliestrowo szklane, poliestrowo bazaltowe, poliestrowe z włóknami naturalnymi oraz z przekładkami lekkimi wykonane metodą laminowania ręcznego. Sprawdzono możliwości wykrywania wad powstałych podczas zginania kompozytów, po różnej ilości cykli obciążeń. Określenie "promieniowanie terahercowe" (THz) obejmuje fale elektromagnetyczne o częstotliwości w zakresie 100 GHz do 10 THz i długości fali 3 mm do 30 μm. Jest to obszar widma promieniowania elektromagnetycznego między mikrofalami a promieniowaniem podczerwonym. Od kilkunastu lat trwają prace nad wykorzystaniem promieniowania terahercowego w różnych dziedzinach techniki, m.in. do wykrywania wad materiałów. Wykorzystanie tego promieniowania w nieniszczących metodach badań materiałów jest możliwe, ponieważ promieniowanie terahercowe przenika przez mater[...]

Properties of poly(trimethylene terephthalate)/low-density polyethylene blends. Właściwości mieszanin poli(tereftalanu trimetylenu) i polietylenu o niskiej gęstości


  Poly(trimethylene terephthalate)/polyethylene (9:95) blends (PTT/PE-LD) were prepd. by extrusion optionally in presence of polyethylene wax (1–5% by mass) and studied for mech., thermal and rheolog. properties. The addn. of PTT to PE-LD resulted in improving its properties. The addn. of polyethylene wax (5% by mass) to the PTT/PE-LD blends resulted in homogenization of their macrostructure and improving their mech. properties. Przedmiotem badań były mieszaniny polimerowe oparte na poli(tereftalanie trimetylenu) (PTT) i polietylenie niskiej gęstości (PE-LD), wytworzone pod kątem możliwości otrzymania nowych materiałów polimerowych o zmodyfikowanych właściwościach. Celem pracy było zbadanie właściwości mieszanin PTT/PE-LD o zawartości 5% mas. PTT, wytworzonych w procesie wytłaczania. Badania obejmowały układy PTT/PE-LD bez, jak i z udziałem kompatybilizatora w postaci wosku polietylenowego (w ilości 1, 3 i 5% mas.). Określono ich właściwości mechaniczne, termiczno-reologiczne (DSC, MFR), morfologię (SEM) i spektrofotometrię (FTIR). Dodatek 5% mas. PTT do PE-LD w sposób widoczny wpływa na zmianę właściwości mechanicznych, termicznych i reologicznych w porównaniu z PE-LD. Analiza wyników dla mieszanin bez i z udziałem wosku polietylenowego wykazała, że domieszka 1% i 3% mas. wosku nie wpływa znacząco na zmianę tych właściwości w porównaniu z niekompatybilizowaną mieszaniną, natomiast przy zawartości 5% mas. w układzie PTT/PE-LD widoczny jest wpływ na zmianę badanych właściwości, świadczący o kompatybilizującym działaniu tej ilości[...]

 Strona 1