Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Cezary Madryas"

Rozwiązania technologiczne w bezwykopowej rehabilitacji sieci kanalizacyjnych miast

Czytaj za darmo! »

Stan techniczny przewodów infrastruktury podziemnej w zabudowie miejskiej wynika z wieku poszczególnych sieci, trwałości użytych do ich budowy materiałów oraz obciążeń mechanicznych i agresywności środowiska. W starej zabudowie są to przeważnie przewody wyeksploatowane, ulegające częstym awariom. W związku z tym konieczna jest poprawa stanu technicznego przewodów. W krajowej literaturz[...]

Uwagi o wykładzinach CIPP


  Renowacje przewodów z zastosowaniem wykładzin CIPP należą do najczęściej stosowanych technologii odnowy infrastruktury sieciowej. Szacuje się, że w Niemczech udział tej technologii w odnowie przewodów kanalizacyjnych przekracza już 50% [15] (a jak to podano w [10] 80%, co wydaje się mało prawdopodobne). Na dzień dzisiejszy, w Polsce brak jest aktualnych danych statystycznych dotyczących aplikowanych technologii renowacji. Prace przy ich gromadzeniu prowadzi zespół prof. Mariana Kwietniewskiego z Politechniki Warszawskiej, co pozwala przypuszczać, że wkrótce zostaną one opublikowane. Mimo braku takich danych, temat rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem wykładzin CIPP, ze względu na ich częste stosowanie również w naszym kraju, budzi uzasadnione zainteresowanie środowiska. Czytając publikacje pojawiające się w różnych wydawnictwach można odnieść wrażenie, że pewne sprawy wymagają uściślenia i uporządkowania. To właśnie jest celem tego opracowania, w którym nie omawia się zagadnień elementarnych gdyż można je znaleźć w innych opracowaniach [6,9]. 2. Podstawowe pojęcia Wykładziny CIPP, które są tworzone z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej (wzmacnianej lub nie wzmacnianej innymi materiałami), względnie z maty z włókien szklanych, nasyconych jedną z wielu możliwych do zastosowania żywic syntetycznych, nazywane są bardzo różnie co prowadzi często do nieporozumień. Dokumentem regulującym problem nazewnictwa jest norma PNEN 13689 "Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji" [20]. Norma ta jest europejskim dokumentem przewodnim, w którym zdefiniowano rodziny technik renowacyjnych, stosowanych do bezciśnieniowych i ciśnieniowych rurociągów z wykorzystaniem rur, kształtek i wyposażenia z tworzyw sztucznych. Dokument ten został opracowany przez Komitet Techniczny CEN/TC 155 "Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw [...]

Efektywność techniczna, ekonomiczna i ekologiczna technologii bezwykopowych

Czytaj za darmo! »

Pod pojęciem technologii bezwykopowych rozumiemy w inżynierii budowlanej grupę metod postępowania, które umożliwiają budowę lub szeroko pojętą rehabilitację techniczną obiektów podziemnych (kubaturowych i liniowych) bez wykonywania wykopów, albo przy wykonywaniu ich w bardzo ograniczonym zakresie. Zgodnie z tym kryterium, przeciwieństwem metod bezwykopowych są metody realizacji i rehabilitacji technicznej obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wykorzystujące wykopy otwarte. Używane jest tu również określenie: technologie wykopowe. Technologie (metody) bezwykopowe stosowane są obecnie w budowie różnorodnych obiektów, poczynając od stacji i tuneli szlakowych metra, przez tunele komunikacyjne pod przeszkodami terenowym, podziemne obiekty kubaturowe różnego przeznaczenia jak zbiorniki, hale sportowe i widowiskowe, centra handlowe, garaże i magazyny, kończąc na realizacji z użyciem tych metod przewodów technicznej infrastruktury podziemnej miast. Niniejsze opracowanie dotyczy technologii bezwykopowych stosowanych w podziemnej infrastrukturze sieciowej miast, szczególnie zaś związanych z realizacją zadań występujących w systemie kanalizacyjnym. Zadania te obejmują zarówno budowę nowych sieci jak i rehabilitację techniczną już istniejących. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej związane jest z podjęciem zobowiązań w obszarze gospodarowania wodą i ściekami. Wymienić tu należy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wynikający z Ramowej Dyrektywy Wodnej (91/271/EWG) wraz z jego głównym celem, jakim jest osiągnięcie zadowalającego (dobrego) stanu wód do roku 2015. W związku z tym, w najbliższych latach wszystkie ścieki w Polsce muszą być oczyszczane. Powstaje zatem konieczność budowy wielu nowych oczyszczalni ścieków oraz nowych sieci kanalizacyjnych, liczonych w tysiącach kilometrów układanych przewodów. Ponadto istniejące sieci kanalizacyjne należy uszczelnić poprzez poddanie ich rehabilitacji technicznej. Wiele z istnieją[...]

 Strona 1