Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Bogoczek"

Nadtlenek wodoru i jego addukty ze związkami małocząsteczkowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nadtlenek wodoru i jego addukty z wybranymi związkami małocząsteczkowymi (Na2CO3, mocznik, melamina). Addukty nadtlenku wodoru uważane są za substancje przyjazne środowisku. Mają właściwości dezynfekcyjne, utleniające i znalazły zastosowanie w wielu procesach technologicznych jako utleniacze, w przemyśle chemii gospodarczej, m.in. w kompozycjach odplamiających i bakteriobójcz[...]

Nadtlenek wodoru i jego addukty ze związkami wielkocząsteczkowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono addukty nadtlenku wodoru ze związkami wielkocząsteczkowymi, takimi jak poli-N-winylopirolidon, poli-N-winylokaprolaktam oraz addukt 3-składnikowy: mocznik-PVP- H2O2. Addukty te stanowią składniki preparatów higienicznych i odplamiających, mają właściwości utleniające i bakteriobójcze. Można je stosować w wielu procesach technologicznych. Są uważane za substancje przyjazne śro[...]

Właściwości specyficznego dla jonów rtęciowych kałioniłu Imac TMR DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań tiolowego kationitu o nazwie Imac TMR, produkowanego w Holandii przez firmę Akzo Zout Chemie. Jest on przeznaczony do selektywnej sorpcji jonów rtęciowych z roztworów (głównie z solanek po przeprowadzeniu elektrolizy metodą rtęciową). Określono budowę chemiczną i właściwości utleniająco-redukujące tego kationitu, a także zbadano kinetykę sorpcji jonów rtęciowych i srebrowych w różnej temperaturze. Ponadto oznaczono jego zdolność sorpcyjną w stosunku do kilkunastu kationów w zależności od kwasowości roztworu. Zaproponowano model powtarzającego się fragmentu makrocząsteczki. Imac TMR — kationit zawierający grupy tiolowe — jest jedynym jonitem tego typu *> produkowanym w skali przemysłowej. Jest on wytwarzany przez holenderską firmę Akzo Zout Chemie. Jonit ten stosuje się do selektywnej sorpcji jonów rtęciowych z roztworów technologicznych, głównie z solanek w wypadku ich elektrolizy metodą rtęciową, a także ze ścieków. Pierwsza instalacja, w której wykorzystano kationit Imac TMR do sorpcji jonów rtęciowych, o zdolności przerobowej 15 m3/h, została uruchomiona w 1973 r. w Delfzijl w Holandii. Obecnie instalacje takie, o zdolności przerobowej 2-4-60 m3/h, pracują w wielu krajach, np. na Kubie. Akzo Zout Chemie uważana jest powszechnie za firmę przodującą w zakresie zwalczania zanieczyszczeń środowiska naturalnego rtęcią 2^ 0> Imac TMR jest kopolimerem styrenowo-diwinylobenzenowym o strukturze makroporowatej, który zawiera głównie tiolowe grupy funkcyjne, a ponadto pewną liczbę grup sulfonowych. Podana przez producenta charakterystyka kationitu jest następująca: — struktura — makroporowaty kopolimer styrenowo-diwinylobenzenowy, — grupy funkcyjne — tiolowa i sulfonowa, — postać fizyczna — kuleczki o uziarnieniu 0,3-4-1,2 mm, — gęstość nasypowa — 800 g/dm3, — zawartość wilgoci — ok. 55°/o, — zawartość grup tiolowych — 1[...]

Usuwanie jonów rtęci ze ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Ścieki pochodzące z elekrolizy NaCl prowadzonej metodą rtęciową, zawierające głównie NaCl i NaOH oraz 1,23 mg Hg/dm3, oczyszczano z jonów rtęciowych za pomocą 3 typów kationitów tiolowych. Kationity te, o szkielecie polistyrenowo-diwinylobenzenowym i strukturze makroporowatej, zawierały następujące grupy funkcyjne: 1 -SH i -S 0 3H (4:1), 2 -SH, 3 -CH2SH. Badania prowadzono metodą wsadową oraz kolumnową przy różnych prędkościach przepływu ścieków przez złoża jonitowe. Użycie kationitów tiolowych spowodowało zmniejszenie stężenia rtęci w ściekach do poziomu 0,00-^0,08 mg Hg/dm3. W badanym procesie szczególnie przydatnymi okazały się kationity 7 i 2, gdyż wykazywały dobre właściwości kinetyczne i pracowały w sposób odwracalny. Poza tym można je było łatwo wielokrotnie regenerować za pomocą stężonego kwasu solnego. Szczególną pozycję wśród chemicznych zanieczyszczeń zagrażających środowisku naturalnemu zajmuje rtęć i jej związki. Wynika to ze zdolności przemieszczania się tego metalu w środowisku oraz możliwości jego akumulacji w organizmach żywych. Związki rtęci atakują układ nerwowy organizmu. Z tego względu zalicza się je do najbardziej niebezpiecznych substancji. Szkodliwe działanie rtęci polega na inhibicji syntezy białka w komórkch. Proces ten wiąże się obecnością w białkach grup tiolowych, które wykazują duże powinowactwo z rtęcią. Rtęć - zarówno metaliczna, jak i w postaci związków - jest szeroko stosowana w przemyśle. Wykorzystuje się ją m.in. w przemyśle chemicznym (elektroliza NaCl metodą rtęciową, produkcja aldehydu octowego, niektórych pestycydów i tworzyw sztucznych), celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i elektronicznym. Z tych gałęzi przemysłu pochodzi większość ścieków zawierających związki rtęci. W ściekach rtęć występuje najczęściej w postaci rozpuszczalnych związków, m.in. jako niezdysocjowane cząsteczki, jony Hg2 + i Hg2 + oraz jony kompleksowe. Wszystkie związki rtęci zawarte w wodach utrudniają proces i[...]

 Strona 1