Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Antoni KLAJN"

Próżniowy łuk łączeniowy niskiego napięcia w poprzecznym polu magnetycznym, proporcjonalnym do prądu łuku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań parametrów łuku próżniowego niskiego napięcia palącego się w poprzecznym polu magnetycznym, wytworzonym w zewnętrznym układzie cewek zasilanych prądem badanego łuku. Wartości prądu zmieniano w zakresie od 200A do 600 A, a wartości indukcji magnetycznej zawierały się w zakresie od 75 mT do 226 mT. Badano przyrost napi ęcia łuku oraz ruch jego plazmy. N[...]

Próżniowy łuk łączeniowy niskiego napięcia w poprzecznym, oscylacyjnym polu magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano metodę, układ pomiarowy i wybrane wyniki badań eksperymentalnych dyfuzyjnego łuku próżniowego niskiego napięcia o prądzie w zakresie od 100 A do 600 A, w oscylacyjnym poprzecznym polu magnetycznym o indukcji w zakresie od 15 mT do 200 mT. Badano przyrost napięcia łuku w zależności od wartości indukcji, stromości jej narastania i odstępu międzystykowego oraz przemieszczanie się pl[...]

Forced vacuum arc interruption using an oscillatory transverse magnetic field and parallel capacitance

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of experimental work concerning a forced interruption of the vacuum arc current in the range from 100 A to 600 A, using an oscillatory transverse magnetic field and a capacitance connected parallel to the switching contacts. The aim of the measurements was to determine the boundary values of this capacitance at a given range of magnetic flux density parameters: increasing rate from 530 T/s to 1480 T/s and frequency from 510 Hz to 1350 Hz. Furthermore, a simplified mathematical model of observed phenomena is presented in the paper. Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wymuszonego wyłączania prądu łuku próżniowego w zakresie od 100 A do 600 A z zastosowaniem oscylacyjnego poprzecznego pola magnetycznego i pojemności bocznikują[...]

Wybrane aspekty integracji systemów inteligentnych instalacji w budynkach

Czytaj za darmo! »

Współczesne instalacje elektryczne w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości sterowania, jakie daje zastosowanie inteligentnych instalacji elektrycznych oraz innych układów ogólnie rozumianej automatyki budynkowej. W praktyce, przede wszystkim w większych obiektach budowlanych, gdzie obok inteligentnej instalacji zastosowano również inne systemy sterowania wybranych urządzeń, niejednokrotnie konieczna jest integracja tych systemów. W niektórych przypadkach zachodzi ponadto potrzeba wzajemnej integracji różnych systemów inteligentnych instalacji elektrycznych. Jest to czasem niezbędne do prawidłowego i racjonalnego zarządzania budynkiem. Inteligentne instalacje elektryczne to wyspecjalizowane systemy sterowania, przeznaczone do zastosowań w instalacjach budynkowych. Powstanie i dynamiczny rozwój tych systemów nastąpił w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Równocześnie powstało określenie "inteligentny budynek", przez który rozumie się budynek wyposażony w układy automatyki zdolne sterować pracą odbiorników, wykonując zarówno bezpośrednie polecenia użytkowników instalacji, jak i wcześniej zaprogramowane zadania, reagując na szereg różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak np. temperatura, nasłonecznienie, siła wiatru, obecność osób i inne. Inteligentne instalacje są zasadniczym elementem układów automatyki inteligentnego budynku. Istnieje kilka zasadniczych powodów, dla których instaluje się układy inteligentnego sterowania w instalacji budynkowej. Są to między innymi [5, 10, 18]: - możliwość racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii, - zwiększenie komfortu użytkowania instalacji, - bezpieczeństwo i kontrola dostępu, - łatwość zmiany zadań w użytkowanej instalacji i dostosowanie jej do aktualnego przeznaczenia pomieszczeń, bez konieczności przebudowy. Obecnie zauważa się, że o wartości budynku, obok takich czynników jak architektura czy lokalizacja, w coraz większym stopniu decyduje jego wyposaże[...]

Prąd połukowy po wymuszonym wyłączaniu prądu w próżni

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych wybranych parametrów prądu połukowego, czyli prądu jaki płynął między stykami łącznika próżniowego, po wymuszonym wyłączeniu przeciwprądem prądu w tym łączniku. Prądy przerywane w łączniku miały kształt sinusoidalnej półfali o amplitudach 400 A i 600 A i mieściły się w zakresie dyfuzyjnego łuku próżniowego niskiego napięcia. Pomiary były przeprowadzone przy użyciu rozbieralnej laboratoryjnej komory próżniowej, przy czym prąd połukowy był mierzony przy pomocy analizatora pola opóźnionego (retarding field analyser). Mierzono kształt przebiegu i parametry charakterystyczne prądu połukowego takie jak czas jego zaniku i wartość. Abstract. The paper presents results of experimental analysis aimed in measurement of chosen parameters of a post arc current, i.e. current witch flows in contact gape of vacuum switch after forced switching-off witch counter-current of current in this switch. Currents witch were switch-off in vacuum had form of an sine half wave with amplitudes 400 A and 600 A and are situated in the range of low voltage diffuse vacuum arc. The measurements were performed be use of disassemble laboratory vacuum chamber and post arc current were measured by means of retarding field analyser. There was measured the shape of the run as well as characteristic parameters of post current such as the time of its decay as well its value. (Post arc current after forced switching-off of the current in vacuum. ). Słowa kluczowe: łuk próżniowy; wymuszone wyłączanie przeciwprądem; prąd połukowy; Keywords: vacuum arc; forced switching-off witch courter current; post arc current I Informacje wstępne Łączniki próżniowe stanowią nowoczesną, wciąż doskonaloną i technologicznie rozwijaną grupę aparatów łączeniowych zakresie średnich (wyłączniki, styczniki) jak i niskich napięć (głównie styczniki) [1-3]. Daleko zawansowane również prace nad łącznikami próżniowymi wysokiego napięcia. Produkowane seryjnie[...]

Plasma parameters after forced switching-off of the current in vacuum

Czytaj za darmo! »

The paper presets experimental analysis of chosen parameters of plasma after forced switching-off of the current in vacuum. The switched-off current was sine half wave with amplitudes 400 A and 600 A, with frequency 30 Hz. In amplitude of this run the current was reduced to zero using counter-current. On the ground of realized measurement the calculations were performed of the peak value of the post current as well residual charge. Additional will be estimated the speed of ion layer on the boundary of post-arc plasma, formed in front of the post-arc cathode. (Parametry plazmy po wymuszonym wyłączeniu prądu w próżni). Streszczenie. Artykuł zawiera analizę eksperymentalną wybranych parametrów plazmy po wymuszonym wyłączeniu prądu w próżni. Wyłączany prąd był półfalą sinusoidalną o amplitudzie 400 A i 600 A, o częstotliwości 30 Hz. W amplitudzie tego przebiegu prąd był sprowadzany do zera przy użyciu przeciwprądu. Na postawie pomiarów przeprowadzono obliczenia wartości szczytowej prądu połukowego oraz ładunku resztkowego. Dodatkowo oszacowano szybkość przemieszczania warstwy jonów na granicy plazmy połukowej, tworzącej się naprzeciw katody połukowej. Keywords: vacuum arc; forced switching-off with counter current; parameters of the post-arc plasma. Słowa kluczowe: łuk próżniowy; wymuszone wyłączanie przeciwprądem; parametry plazmy połukowej. Introduction This article is the continuation of problems reported in [1, 2] where were described most important parameters of post-arc current, which come into existence during switching-off in forced manner of a current in vacuum. This method of commutation is recommend in vacuum switches in order to attain the reduction of current to zero, which is the fundamental condition of switching-off in vacuum. In this way it is possible to switch-off a direct current (DC) using vacuum switches, i.e. in circuits, in which the current do not have their natural zero passage [3, 4, 5]. The most of the industri[...]

Problematyka obliczania wskaźnika migotania światła

Czytaj za darmo! »

Wskaźnik migotania światła określa wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowanego bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy podlega zmianom w czasie [1, 2, 4, 9]. Zjawisko migotania światła jest więc bezpośrednio związane z negatywnym odczuciem systemu wzrokowego człowieka, co w zależności od cech psychofizycznych różnych osób może w konsekwencji prowadzić do rozdrażnienia bądź irytacji, spowodowanej powtarzającymi się zmianami luminancji źródła światła. Bezpośrednią przyczyną zjawiska migotania światła są zmiany napięcia zasilającego, a szczególnie zmiany cykliczne czyli fluktuacje. Wskaźnik migotania światła jest więc mierzony przy wykorzystaniu analizy zmian napięcia, a nie jak mogłaby sugerować jego nazwa, na podstawie pomiaru zmian natężenia oświetlenia. Dlatego może on być określany dla wszystkich poziomów napięcia zasilającego, z napięciem średnim i wysokim włącznie. Wskaźnik migotania światła jest określany na podstawie dwóch składników, czyli wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst oraz wskaźnika długookresowego migotania światła Plt , obliczanego z zależności [9] (1) Wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst jest obliczany przez współczesne rejestratory jakości energii wykorzystując pomiar zmian chwilowej wartości napięcia, z uwzględnieniem określonej procedury obliczeniowej [1]. Ogólna postać tej procedury polega na rejestrowaniu kolejno następujących po sobie względnych zmian napięcia ΔU/Un w określonym przedziale czasu, zwykle 1 minuty lub 10 minut i odniesieniu ich do największej wartości tych zmian (ΔU/Un) maksymalnych w tym przedziale czasu [4] (2) gdzie: ΔU - wartość skuteczna zmian napięcia,[...]

 Strona 1