Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jan FALKUS"

Hybrydowy model sterowania procesem próżniowej rafinacji stali w urządzeniu RH

Czytaj za darmo! »

reakcje chemiczne przebiegające w czasie procesów metalurgicznych mają złożony charakter. Określenie stanu równowagi w takich układach jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Opis stanu równowagi termodynamicznej związany jest z wyznaczeniem składu chemicznego badanych układów w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Podstawowym celem przedstawionych badań jest analiza stanów równowagi[...]

Wpływ statycznych i kinetycznych parametrów procesu wytapiania stali na wyniki pracy laboratoryjnego indukcyjnego pieca próżnio DOI:10.15199/24.2016.11.7


  W pracy dokonano oceny wpływu parametrów procesu wytapiania stali w laboratoryjnym indukcyjnym piecu próżniowym na jakość otrzymanego wlewka. Wśród parametrów procesu został uwzględniony dobór wsadu zapewniający otrzymanie stali o pożądanym składzie chemicznym oraz warunki termodynamiczne procesu i czas wytapiania. Ocena jakości otrzymanego wlewka polegała na porównaniu planowanego składu chemicznego z rzeczywistym, pomiarze stężenia składników stali na przekroju wlewka wzdłuż jego osi symetrii, a także identyfikacji wielkości powstałej jamy skurczowej. Możliwości laboratoryjnego indukcyjnego pieca próżniowego pozwalają na wytwarzanie nowych lub modyfikacje istniejących stopów żelaza połączone ze stabilizacją składu chemicznego w wąskich granicach. The work has evaluated the impact of steelmaking process parameters in laboratory vacuum induction furnace on the ingot quality. Among the process parameters it has been included to ensure the selection of the batch to obtain a steel having a desired chemical composition and thermodynamic conditions of the process and time of melting. Evaluation of ingot quality is made base on a comparison of the planed and real chemical composition of the steel ingot in cross-section along its axis of symmetry and identification the size of the shrinkage cavity. Capabilities of VIM furnace allow the manufacture of a new or modifications of existing iron alloys combined with the stabilization of the chemical composition within narrow limits. Słowa kluczowe: indukcyjny piec próżniowy, dobór wsadu, jakość wlewka Key words: VIM furnace, selection of the batch, quality of ingot.Wstęp. Próżniowe metody obróbki stali i stopów metali znalazły szerokie zastosowanie w metalurgii. Proces próżniowego wytapiania, przetapiania i odlewania stali, stopów żelaza, niklu i innych metali stwarzają wiele możliwości osiągnięcia pożądanych wskaźników jakościowych a także właściwości mechanicznych oraz technologicznych wytwarzanych [...]

Opracowanie numerycznego modelu procesu ciągłego odlewania stali do wyznaczenia technologicznych parametrów odlewania


  W pracy przedstawiono budowę numerycznego modelu procesu ciągłego odlewania stali oraz jego wykorzystanie w celu wyznaczenia naj- ważniejszych parametrów technologicznych związanych ze strefą wtórnego chłodzenia. Model numeryczny procesu COS został opracowany na podstawie rzeczywistych wymiarów maszyny do odlewania wlewków płaskich w Arcelor Mittal Poland Oddział Kraków. Do badań wybrano gatunek stali S320GD przy odlewanym formacie wlewków 220 × 1280 mm. Analizie poddano trzy prędkości odlewania wlewka: 0.6, 0.8 oraz 1 m/min, dla których wyznaczono nowe wartości chłodzenia. Nowe wartości chłodzenia pozwalają osiągnąć zbliżone warto- ści grubości naskórka opuszczającego krystalizator wraz z optymalną długością metalurgiczną. Do budowy numerycznego modelu COS wykorzystano pakiet oprogramowania ProCAST. The presented paper shows development of the numerical model of CCS process and its use in order to determine the most important technological parameters related with secondary cooling zone. Numerical model of CCS process has been developed using real dimensions of the CC machine for the casting slab in Arcelor Mittal Poland Unit in Krakow. The S320GD steel grade was chosen to research, based on casting format 220 × 1280 mm. The three casting speeds was analyzed: 0.6, 0.8 and 1 m/min, for which have been assigned the new cooling values. The new cooling parameters allow t o achieve similar shell thickness after leaving the mould with optimal metallurgical length. The proposed numerical model has been developed using the ProCAST software. Słowa klucze: Ciągłe odlewanie stali, modelowanie numeryczne, parametry chłodzenia Key words: Continuous casting of steel, numerical modeling, cooling parameters.Wstęp. Modelowanie rozkładu temperatury w procesie COS jest tematem znanym w literaturze, podejmowanym przez wielu autorów [1÷3]. Do obli- czeń wykorzystuje się zarówno komercyjne pakiety obliczeniowe, jak również autorskie oprogramowa- nia, które ba[...]

Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni pasma w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do weryfikacji obliczeń modelowych procesu krzepnięcia DOI:10.15199/24.2017.4.7


  W pracy przedstawiono metodę wykonania pomiaru temperatury powierzchni pasma w procesie ciągłego odlewania wlewków przeznaczonych na wyroby długie. Przedstawiona metoda opracowana przez pracowników Katedry Metalurgii Stopów Żelaza na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej została zatwierdzona w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i decyzją z dnia 15 września 2016 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie otrzymała prawo wyłączne nr PAT.225107. W oparciu o zaproponowane rozwiązanie wykonano z powodzeniem szereg eksperymentalnych pomiarów w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Układ charakteryzuje się wymaganą dokładnością i zapewnia bezawaryjną pracę przyrządów pomiarowych w trudnych warunkach pomiaru. Otrzymane wyniki umożliwiły weryfikację obliczeń teoretycznych wykonanych w oparciu o numeryczny model procesu COS zaimplementowany w komercyjnym pakiecie oprogramowania VisualCAST 2016. Słowa kluczowe: pomiar temperatury, ciągłe odlewanie stali, Visual- CAST.Wstęp. Znajomość temperatury powierzchni pasma otrzymywanego w procesie ciągłego odlewania wlewków stalowych ma istotne znaczenie w ocenie krystalizacji oraz ich kształtowania makro- i mikrostruktury. Właściwy dobór parametrów chłodzenia pasma jest niezwykle trudnym zadaniem ze względu na złożony charakter zjawisk towarzyszących krzepnięciu stali. Początek procesu krzepnięcia pasma w urządzeniu COS ma miejsce w krystalizatorze. Na jakość powierzchni odlewanego pasma wpływa dynamicznie zmieniający się kształt menisku w czasie odlewania oraz warunki przewodzenia ciepła w krystalizatorze. Te z kolei związane są z tworzącą się szczeliną powietrzną pomiędzy krzepnącym naskórkiem pasma i ścianami krystalizatora, ciekłą zasypką krystalizatorową oraz stopniem przegrzania stali w krystalizatorze. Wartość przechłodzenia w obszarze naskórka wpływa na przyspieszenie procesu krzepnięcia i determinuje mikrostrukturę powstającego w pierwszej fazi[...]

Wymiana ciepła przy przeróbce plastycznej metali - porównanie modeli DOI:10.15199/24.2016.1.3


  W artykule zostały porównane wyniki obliczeń pola temperatury wsadu uzyskane z wykorzystaniem modeli zaczerpniętych z literatury oraz własnym modelem wymiany ciepła. Wartość współczynnika wymiany ciepła została uzyskana z badań własnych z zastosowaniem nowej metodyki określania strumienia ciepła przepływającego między powierzchniami wymieniającymi ciepło. Składa się ona z dwóch etapów: eksperymentu i obliczeń numerycznych. Badania eksperymentalne zawierają pomiary zmian temperatury w określonych punktach w dwóch próbkach pozostających w kontakcie. Część numeryczna wykorzystuje rozwiązanie odwrotne i metodę elementów skończonych do obliczania strumienia ciepła na powierzchni styku. The results of calculations of the temperature field of the deformed material conducted using heat transfer coefficient form literature are compared with that obtained for developed heat transfer boundary condition model. The developed heat transfer boundary condition model has been obtained using a new methodology for determining heat flux transferred between two solid surfaces. The methodology consists of two parts: experimental and numerical one. The experimental part involves measurements of temperature at specific points in the two samples brought into contact. The numerical part uses an inverse method and the finite element method to calculate the heat flux at the interface. Słowa kluczowe: współczynnik wymiany ciepła, metoda odwrotna, kucie na gorąco. Key words: heat transfer coefficient, inverse method, hot forging.Wstęp. Transport ciepła odgrywa istotną rolę w procesach przeróbki plastycznej metali. W procesach kucia występuje wiele zjawisk przepływu ciepła przebiegających równolegle. Należą do nich wymiana ciepła między narzędziem a wsadem, strata ciepła do otoczenia na drodze promieniowania i konwekcji, generowanie ciepła w wyniku odkształcenia plastycznego i działania sił tarcia. Wszystkie wymienione zjawiska wpływają na pole temperatury wsadu. Na[...]

 Strona 1