Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA WOLCZKO"

Badania porównawcze węgli aktywnych i sporządzanych z nich katalizatorów syntezy octanu winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania struktury porowatej i odporności mechanicznej na ścieranie czterech rodzajów węgli aktywnych stosowanych jako nośniki katalizatorów syntezy octanu winylu. Podobne badania wykonano również dla katalizatorów krajowego i importowanego. Stwierdzono, że wartości wybranych wielkości charakteryzujących strukturę porowatą - zarówno węgli krajowych, jak i węgli importowanych, a także katalizatora krajowego i katalizatora importowanego - są porównywalne. Wykazano natomiast, że węgiel i katalizator krajowy charakteryzują się znacznie mniejszą odpornością mechaniczną na ścieranie w porównaniu z węglami i katalizatorem importowanymi. Octan cynkowy naniesiony na węgiel aktywny jest typowym katalizatorem syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego. Stosowane w przemyśle katalizatory oparte na węglach aktywnych różnią się zarówno początkową aktywnością, jak i czasem życia1 \ Nie jest jednak jednoznaczne, które właściwości węgli decydują o ich przydatności jako nośników katalizatorów reakcji syntezy octanu winylu. W pracy2) stwierdzono, że odpowiednia struktura porowata węgla nie jest warunkiem wystarczającym do otrzymywania wysoko aktywnych katalizatorów. W niniejszej pracy podjęto badania różnych węgli aktywnych, a także katalizatorów sporządzonych z wykorzystaniem niektórych z nich, w celu określenia ich przydatności jako nośników[...]

Porównanie fizykochemicznych właściwości zużytego i świeżego katalizatora syntezy octanu winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano fizykochemiczne właściwości świeżego i zużytego katalizatora syntezy octanu winylu, będącego układem złożonym z węgla aktywnego i octanu cynkowego. Porównano parametry struktury porowatej katalizatorów oraz ich mechaniczną odporność na ścieranie. Przeprowadzono termograwimetryczną analizę katalizatorów oraz wybranych układów odniesienia. Przedyskutowano przyczyny spadku aktywności katalizatorów w trakcie ich eksploatacji. Typowy katalizator stosowany do otrzymywania octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego to układ złożony z węgla aktywnego oraz octanu cynkowego. Zawartość octanu cynkowego waha się zazwyczaj od 28% wag. do 35% wag. (w stosunku do masy katalizatora). W przemyśle katalizator pracuje w ciągu 1 0 0 1 8 0 dni, po czym jego aktywność i selektywność zmniejszają się na tyle, że dalsza eksploatacja nie jest już opłacalna. Z informacji uzyskanych w zakładach produkujących octan winylu wynika, że zużyty katalizator jest traktowany jako substancja odpadowa. W niniejszej pracy porównano fizykochemiczne właściwości katalizatorów zużytego i świeżego. Otrzymane wyniki powinny być podstawą do określenia możliwości regeneracji zużytego katalizatora. Część doświadczalna dr — d" P = - -----1 -100%, 1 1 V = ---------, d" dr gdzie: dr - gęstość rzeczywista, dp - gęstość pozorna. Badania odporności mechanicznej na ścieranie prowadzono metodą opisaną wcześniej51. Stosowano zestaw sit o wielkości oczek: 2,5; 1,02; 0,6; 0,43 mm. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 2. Próbki katalizatorów do badań (oryginalny holenderski katalizator firmy Norit) otrzymano z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Były to: katalizator świeży (oznaczony w pracy jako K-R3ex) i katalizator zużyty (K-Z-R3ex). Wykonano następujące pomiary: gęstości rzeczywistej, gęstości pozornej, powierzchni właściwej, objętości porów (w zakresie wielkości promieni 3,7 -h 2500 nm) oraz zawartości o[...]

Impregnacja węgla aktywnego octanem cynkowym z roztworów wodno-metanolowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą impregnacji otrzymano serię katalizatorów typu węgiel aktywny - octan cynkowy. Stosowano wodę, metanol i ich mieszaniny jako rozpuszczalniki nanoszonej fazy aktywnej. Katalizatory suszono w różnych warunkach ciśnienia i temperatury. Na podstawie wyników badań ich porowatej struktury, a także zdjęć powierzchni wykonywanych za pomocą mikroskopu skaningowego, stwierdzono, że zarówno rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika, jak i warunki suszenia wpływają na strukturę porowatą katalizatora i sposób rozmieszczenia aktywnej fazy na powierzchni węgla aktywnego. Układ węgiel aktywny - octan cynkowy jest typowym katalizatorem stosowanym podczas syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego w fazie gazowej. O aktywności i selektywności katalizatora decydują zarówno właściwości nośnika1+4), jak i warunki przeprowadzenia jego impregnacji aktywną fazą5,61. Czynniki te odgrywają istotną rolę w procesie otrzymywania katalizatora o odpowiedniej porowatej strukturze. W poprzedniej pracy stwierdzono1*, że katalizatory o najbardziej rozwiniętej porowatości otrzymuje się przeprowadzając proces impregnacji nośnika metodą całkowitego odparowania rozpuszczalnika z wodnego roztworu zawierającego zadaną ilość octanu cynkowego. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju rozpuszczalnika i warunków suszenia uzyskanych katalizatorów na ich porowatą strukturę. Jako rozpuszczalników nanoszonej aktywnej fazy użyto wody, metanolu oraz ich mieszanin. Metanol lepiej zwilża powierzchnię węgla niż woda8’, natomiast rozpuszczalność octanu cynkowego w wodzie w temperaturze pokojowej jest większa niż w metanolu. Mgr Lidia DĄBEK w roku 1984 ukończyła Wydział Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Jest starszym asystentem w Instytucie Chemii tej uczelni. Sp[...]

Impregnacja węgla aktywnego wodnym roztworem octanu cynkowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ czasu i sposobu prowadzenia impregnacji katalizatorów na zawartość w nich octanu cynkowego oraz na ich porowatą strukturę. Wykazano, że podczas impregnacji różnych próbek węgla blokowana jest jednakowa powierzchnia (właściwa) nośnika. Wyjątek stanowią katalizatory otrzymane metodą całkowitego odparowania rozpuszczalnika w trakcie impregnacji. Katalizatory te charakteryzują się najbardziej rozwiniętą strukturą porów. Węgiel aktywny impregnowany octanem cynkowym jest katalizatorem stosowanym podczas syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego. Aktywność katalizatora zależy od właściwości nośnika1^ 3* oraz od ilości i sposobu rozmieszczenia fazy aktywnej40. Katalizatory przemysłowe zawierają ok. 30% wag. octanu cynkowego, przy czym sposób wprowadzenia fazy aktywnej powinien zapewnić równomierne rozmieszczenie jej w strukturze nośnika5). Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu czasu i sposobu Prof. dr hab. Zdzisław CZARNY w roku 1952 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii ^ Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest dyrektorem Instytutu Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalność - kinetyka i kataliza chemiczna, zastosowanie w przemyśle. Dr Jadwiga WOLCZKO w roku 1974 ukończyła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest adiunktem w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły ► Pedagogicznej w Kielcach. Specjalność - kataliza heterogeniczna. PRZEMYSŁ CHEMICZNY С Г 7 68/12 (1989) przeprowadzenia procesu impregnacji katalizatorów na ich porowatą strukturę i zawartość octanu cynkowego. Część doświadc[...]

 Strona 1