Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR FORTUNA i JANINA PTASZKOWSKA"

Synteza, struktura i właściwości ditiokarbaminianów - pochodnych związków chloroalkanoarylowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono syntezę nowych ditiokarbaminianów, będących potencjalnymi pestycydami. Związki N,N-dietyloditiokarbamoiloalkanoarylowe otrzymywano w drodze kondensacji N,N-dietyloditiokarbaminianu sodu z chlorozwiązkami, dotychczas do tego celu nie stosowanymi. Niektóre z nowo otrzymanych związków wykazują interesującą aktywność grzybobójczą. Jak wynika z literatury, wiele pochodnych ditiokarbaminianów charakteryzuje się dużą aktywnością biologiczną. Pochodne te mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze, insektobójcze, a także chwastobójcze1^ 4*. Stwierdzono, że aktywność biologiczna tych związków zależy od struktury cząsteczek5}. W miarę zwiększania liczby grup metylenowych w łańcuchu rodnika alkilowego aktywność się zmniejsza. W wyniku zastąpienia atomu wodoru przy azocie aktywnym podstawnikiem aromatycznym, np. zawierającym w pierścieniu atomy chloru, zwiększa się aktywność grzybobójcza6*. Szczególnie interesujące działania grzybobójcze i bakteriobójcze wykazują N,N-dialkano-S-fenylotiometyloditiokarbaminiany7). W związku z tym wydawało się celowe zsyntezowanie dotychczas nie znanych związków z grupy bis(N,N-dietyloditiokarbamoiloalkano)wę- 1 RO PRZEMYSŁ chemiczny IO * 70/4 (1991) Tabela 1. Charakterystyka bis (chlorometylo) węglowodorów Nazwa związku Temperatura topnienia [°C] Literatura 1,4-Bis (chlorometylo) benzen 102 - 103 8 1,4-Bis (chlorometylo)-p-ksylen 132 и-134 9 1,3-Bis (chlorometylo)-w-ksylen 96 9 1,3-Bis (chlorometylo) mezy tylen 106 9 1,4- i l,5-Bis(chlorometylo)naftaleny 132 -i-133,5 10 1,4-Bis (chlorometylo) tetralina 120-122 10 4,4-Bis (chlorometylo) bifenyl 135-136 11 4,4-Bis (chlorometylo) bifenylometan 108-110 12 4,4-Bis (chlorometylo) bifenylotlenek 6 1 -6 3 13 glowodorów i zbadanie ich biologicznej aktywności. Surowcami podczas otrzymywania pochodnych kwasu ditiokarbaminowego[...]

 Strona 1