Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"anna WróBeL-KnYsaK"

Podatność powłok Al-Si do głębokiego tłoczenia


  W artykule porównano właściwości mechaniczne powłok Al-Si: ogniowych na stali (w stanie dostawy i po obróbce cieplnej) i platerowanych na stopie aluminium, celem oceny ewentualnej możliwości ich substytucyjnego zastosowania. Przeprowadzono test gięcia, tłoczności metodą Erichsena i test adhezji metodą rysy. Stan powłok po testach oceniono w badaniach makroskopowych i mikroskopowych oraz przedstawiono rozkłady odkształceń plastycznych uzyskane przy wykorzystaniu programu komputerowego ADINA. The comparison of the mechanical properties of Al-Si coatings: hot dip (as delivered and after heat treatment) and clad to assess any possibility of substitution application was presented in this article. The bending, the Erichsen and the adhesion test (Scratch Test) was performed. The macroscopic and microscopic evaluation assessed the condition of coatings after the tests and showed the distribution of plastic deformation using ADINA software. Słowa kluczowe: powłoki ochronne Al-Si, tłoczność, test Erichsena, adhezja Key words: Al-Si protective coatings, drawability, Erichsen test, adhesion.1. Wprowadzenie. Wiele detali w przemyśle mo- toryzacyjnym produkowanych jest w procesach tłocze- nia (m.in. elementy nadwozia, układu wydechowego). W celu ochrony przed korozją detale pokrywa się po- włokami metalicznymi. Z uwagi na relatywnie niską cenę oraz wysoką odporność korozyjną, obecnie sto- sowane są głównie powłoki Al-Si. Powłoki te oprócz funkcji ochronnych i dekoracyjnych muszą posiadać dobrą wytrzymałość i przyczepność. Metodami bada- nia adhezji są m.in. zaproponowane w pracy testy me- chanicznej deformacji [1÷3]. Wady blach aluminiowanych wyn[...]

 Strona 1