Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN KOPACZ"

ANALIZA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH UKŁADU OSNOWA-BLIŹNIAK W MONOKRYSZTAŁACH Cu-8%at.Al

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania wpływu kierunku rozciągania na własności mechaniczne układu osnowa-bliźniak w monokryształach Cu-8%at.Al. Najpierw, podczas wstępnego rozciągania monokryształów Cu-8%at.Al o orientacji środka trójkąta podstawowego, wytworzono naturalny układ osnowa-bliźniak wykorzystując operowanie mechanizmu bliźniakowania w formie deformacji Lüdersa. Następnie, z odkształconego kryształu pierwotnego wycięto próbki wtórne pod różnymi kątami, równolegle (║) i prostopadle (⊥), w stosunku do położenia granicy osnowa-bliźniak na jednej z jego płaszczyzn bocznych i przeprowadzono wtórną próbę rozciągania. W oparciu o uzyskane wyniki badań mechanicznych stwierdzono bardzo silną anizotropię granicy plastyczności = 2,47 σ σ ⊥ C oraz odkształc[...]

BADANIA MECHANICZNE ZBLIŹNIACZONYCH MONOKRYSZTAŁÓW Cu-8%at. Al W PRÓBACH ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA


  Praca przedstawia wyniki badań anizotropii własności mechanicznych oraz efektu Bauschingera układu osnowa‐bliźniak w odkształconych monokryształach Cu‐8%at. Al. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono bardzo silny wpływ obecności układu osnowa‐bliźniak na anizotropię granicy plastyczności i odkształcenia równomiernego oraz na efekt Bauschingera. Stosunek granic plastyczności na dwóch wybranych kierunkach pomiarowych może osiągać w próbie rozciągania wartość większą niż 1,5, a w próbie ściskania około 3. Natomiast stosunek granic plastyczności próby rozciągania do ściskania — parametr efektu Bauschingera — osiąga wartość 1,65. Słowa kluczowe: Bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa‐bliźniak, efekt Bauschingera, kryształy RSC MECHANICAL INVESTIGATIONS OF THE TWINNED Cu-8%at. Al SINGLE CRYSTALS TESTED BY TENSION AND COMPRESSION The experimental work shows the results of an anisotropy of the mechanical properties and the Bauschinger effect of the matrix‐twin system in the twinned Cu‐8%at. Al single crystals. On the basis of the performed analysis it was found, that the presence of the matrix‐twin system has a very strong influence on the mechanical anisotropy of the yield stress and ultimate tensile strain as well as on the Bauschinger effect. The ratio of the yield stresses for two selected crystallographic directions may reach a value more than 1.5 and about 3 in the tensile and compression tests respectively. Whereas, a ratio of the yield stresses in the tensile and compression tests — a parameter of the Bauschinger effect — reaches a value equal to 1.65. Keywords: Mechanical twinning, matrix‐twin interface, Bauchinger effect, FCC crystals Wstęp W wyniku operowania mechanizmu bliźniakowania mechanicznego w [...]

ZJAWISKO GIGANTYCZNEGO OVERSHOOT'U W ZBLIŹNIACZONYCH MONOKRYSZTAŁACH Cu-8,5%AT. Al


  Artykuł przedstawia wyniki badań strukturalnych i mechanicznych oraz analizę działania głównego mechanizmu odkształcenia w zbliźniaczonych monokryształach stopowych Cu-8,5%at. Al dla położenia przestrzennego układu osnowa-bliźniak względem zewnętrznego obciążenia, w którym system poślizgu płaszczyzny K1 jest najwyżej naprężonym. Wyniki badań wskazują, że głównym mechanizmem deformacji operującym podczas procesu rozciągania, jest jednosystemowy poślizg zachodzący na wspólnej, niezmienniczej płaszczyźnie (K1) układu osnowa-bliźniak, zarówno w obszarach o orientacji sieci osnowy jak i bliźniaka. Wartość krytycznego naprężenia uplastyczniającego, jest równa τ = 98 MPa, natomiast maksymalna wartość naprężenia ścinającego zarejestrowana w operującym systemie deformacji wynosi τ = 196 MPa. Dodatkowo wykazano, że w momencie zapoczątkowania niejednorodnej deformacji poprzez tzw. "zarodkowanie szyjki", dochodzi do transformacji głównego systemu deformacji, z poślizgu jednosystemowego zachodzącego na niezmienniczej płaszczyźnie (K1) układu osnowa-bliźniak, na poślizg zachodzący równocześnie na dwóch płaszczyznach niezmienniczych (K2) i (K2 B) analizowanego układu. Wartość naprężenia krytycznego koniecznego do rozpoczęcia deformacji niejednorodnej została określona na poziomie τ = 282 MPa, a wartość gigantycznego overshootu na ok. 18°. Słowa kluczowe: Bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, gigantyczny overshoot, kryształy RSC GIGANTIC OVERSHOOT PHENOMENON IN THE PRE-TWINNED Cu-8.5%Al SINGLE CRYSTALS This paper presents the experimental results of structural and mechanical properties and analysis of the gigantic overshoot phenomenon occurring in the pre-twinned Cu-8.5%at. Al single crys[...]

 Strona 1