Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Narowski"

Uproszczona metoda godzinowa obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono uproszczoną metodę wyznaczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku, zbudowaną na podstawie analogii elektrycznej modelu skupionej pojemności cieplnej. Podstawą modelu nieustalonego procesu wymiany ciepła pomiędzy budynkiem a jego otoczeniem jest układ 5R1C, którego zachowanie się opisuje równanie różniczkowe zwyczajne. W pracy przedstawiono metodę rozwiązania równania tego modelu przy zmiennych warunkach brzegowych zmodyfikowaną metodą Eulera, która wraz z metodą superpozycji układu liniowego w pojedynczej chwili czasu prowadzi do równań uproszczonej godzinowej metody dynamiki cieplnej budynku. Wprowadzenie Głównym celem analizy procesów wymiany ciepła w stanach nieustalonych jest wyznaczenie zależności pozwalających na określenie rozkładu temperat[...]

Metody wyznaczania zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono, w ujęciu historycznym przegląd metod wyznaczania wartości zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego w Polsce oraz wybranych krajach Europy i świata. Omówiono również współczesne metody wyznaczania tych wartości opisane w normie PN EN ISO 15927-5:2006/A1:2012E oraz metodę zamieszczoną w podręczniku "ASHRAE Fundamentals" [1]. W celu przybliżenia tych metod w artykule zamieszczono wyniki obliczeń na przykładzie trzech miast w Polsce, uzyskane na podstawie ciągów pomiarów meteorologicznych z 30. lat. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z analizy opisanych metod oraz uwagi dotyczące przedstawienia uzyskanych za ich pomocą parametrów obliczeniowych w zimie do projektowania mocy cieplnej systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budownictwie.1. Wprowadzenie Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego dla zimy nazwana w normie PN EN ISO 15927 5:2006/ A1:2012E obliczeniową zimową temperaturą zewnętrzną jest podstawową daną służącą do obliczania zapotrzebowania na moc cieplną budynków. W związku z tym, wielkość ta jest podstawą do projektowania mocy cieplnej urządzeń ogrzewczych i klimatyzacyjnych w okresie zimy. Obliczeniowa zimowa temperatura powietrza zewnętrznego jest najczęściej wyższa niż absolutne minimalne wartości temperatury powietrza zewnętrznego notowane na danym obszarze. Projektując urządzenia ogrzewcze na podstawie wartości temperatury zewnętrznej wyższej niż minimalne notowane dokonuje się kompromisu pomiędzy wielkością mocy cieplnej urządzeń w budynku, a zatem również ich kosztem, a prawdopodobieństwem niedotrzymania projektowanych parametrów wewnętrznych w budynku w okresach spadku temperatury powietrza zewnętrznego poniżej wartości obliczeniowej. Kompromis ten powinien uwzględniać bezwładność cieplną budynków, wyposażonych w projektowane instalacje ogrzewcze. Wynika z tego, że przyjmowana przez projektanta temperatura obliczeniowa oraz prędkość wiatru powinny b[...]

Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4 DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd głównych metod wyznaczania typowych lat meteorologicznych, które są niezbędne dla potrzeb analiz i symulacji energetycznych oraz wyznaczania charakterystyk energetycznych budynków. Omówiono rozwój tych metod oraz szczegółowo opisano trzy metody za pomocą których wyznaczane są typowe lata meteorologiczne TMY2 oraz WYEC2 dla USA i Kanady oraz przedstawiono metodę opisaną w normie europejskiej EN ISO 15927-4. W artykule omówiono również typowe lata meteorologiczne opracowane na podstawie danych źródłowych 61 stacji meteorologicznych Polski. Wskazano na błędy istniejące w tych danych oraz wykazano potrzebę wyznaczenia nowych typowych lat meteorologicznych dla obszaru Polski na podstawie pomiarów meteorologicznych z lat 1971-2012.1. Wprowadzenie Typowe lata meteorologiczne to zbiór dostępnych dla poszczególnych stacji meteorologicznych rozpatrywanego obszaru geograficznego parametrów meteorologicznych reprezentujących przeciętny klimat. Dane te wykorzystywane są głównie do potrzeb obliczeń energetycznych w budownictwie, w celu wyznaczania średniego, przeciętnego dla wielolecia zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia budynków. Typowe lata meteorologiczne opracowywane są, w zależności od metody, na podstawie ciągów pomiarów meteorologicznych co najmniej 10-letnich, z preferencją ciągów 20- lub 30-letnich. Typowy rok meteorologiczny to, w zależności od metody jego wyznaczania, roczny ciąg danych meteorologicznych wybranego roku kalendarzowego, który został uznany za najbardziej typowy w wieloleciu albo, co występuje częściej, złożenie dwunastu miesięcy pomiarów meteorologicznych, pochodzących z różnych lat kalendarzowych analizowanego wielolecia, które na podstawie metody wyboru zostały uznane za najbardziej reprezentatywne. W związku z tym, że typowe lata meteorologiczne zawierają najbardziej przeciętne, typowe przebiegi dla poszczególnych miesięcy, w większości przypadków nie za[...]

Modelowanie cieplne budynków uogólnioną metodą potencjałów węzłowych DOI:1015199/9.2015.9.3

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono uogólnioną metodę modelowania dowolnego schematu cieplnego budynku z wykorzystaniem elementów o skupionych parametrach cieplnych. Zaproponowana metoda pozwala na wyznaczanie ilości ciepła niezbędnego do ogrzewania i chłodzenia budynku. Może być wykorzystana do analizy dowolnego modelu cieplnego budynku w postaci sieci przepływu ciepła z dowolnymi elementami gałęzi o parametrach skupionych. Analogia matematyczna sieci przepływu ciepła i sieci elektrycznych umożliwia zastosowanie podobnych metod rozwiązywania tych układów. W artykule opisano metodę potencjałów węzłowych oraz wskazano jej wady, które często uniemożliwiają jej zastosowanie do opisu przepływu ciepła w budynku. W dalszej części przedstawiono uogólnienie metody potencjałów węzłowych, która usuwa wskazane wady metody klasycznej, pozwalając na opis przepływu ciepła w budynku z wykorzystaniem sieci z węzłami, w których zadane są wartości temperatury. Uogólniona metoda pozwala na automatyczne, komputerowe formułowanie układu równań opisujących sieć przepływu energii w budynku, umożliwiając szybkie modyfikowanie schematów modeli budynku używanych w analizach energetycznych. W przeciwieństwie do równań modelu cieplnego budynku 5R1C uzyskanych metodą superpozycji, opisanych w normie PN EN ISO 13790, przedstawiona uogólniona metoda potencjałów węzłowych nie wymaga wyprowadzania nowych równań modelu w przypadku jakiejkolwiek jego modyfikacji. Układ równań uogólnionego modelu cieplnego budynku może być automatycznie generowany na podstawie topologii jego schematu. Opisana w artykule metoda umożliwia rozwiązywanie zagadnień cieplnych budynków w stanach ustalonych i nieustalonych dla liniowych i nieliniowych elementów gałęzi schematu. Metoda ta umożliwia również modelowanie budynków z wykorzystaniem elementów sterowanych potencjałami lub strumieniami energii takich jak materiały fazowo zmienne (PCM) lub sterowane elementy zacieniające fasady budynków. W dodatku [...]

Metody wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku zgodnie z normą PN-EN ISO 52016-1 DOI:10.15199/33.2019.01.01


  Norma PN-EN ISO 52016-1 [4] przyjęta do zbioru polskich norm we wrześniu 2017 r. metodą uznaniową (wersja angielska) zawiera spójny zestaw metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku (ciepło jawne), energię nawilżania lub osuszania powietrza wentylującego budynek (ciepło utajone) oraz wyznaczania wartości temperatury wewnętrznej w budynku. Metody te uwzględniają wpływ systemów technicznych budynku i jego instalacji wewnętrznych oraz systemów sterowania i automatyki na zapotrzebowanie na energię i umożliwiają wyznaczanie tych parametrów z różną dokładnością w przyjętym okresie miesiąca lub godziny. Za pomocą przedstawionych metod obliczeniowych możliwe jest wyznaczanie zapotrzebowania na jawną i utajonąmoc cieplną lub chłodniczą do celów projektowych oraz obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię w postaci ciepła jawnego i utajonego do ogrzewania i chłodzenia budynku. W artykule przybliżono ogólne założenia metod obliczeniowych oraz przedstawiono związek opisywanej normy z PN-EN ISO 13790 wycofaną ze zbioru polskich norm. Główne założenia normy Zgodnie z mandatem M/480 [1] Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), od 2011 r. podjęto prace związane z nowelizacją i opracowaniem nowych norm obejmujących wyznaczanie zapotrzebowania na energięw postaci ciepła jawnego i utajonego w budynkach na potrzeby ich ogrzewania i chłodzenia. Zgodnie z tym mandatem opracowano pakiet norm dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, mający na celu harmonizacjęmetody określania charakterystyk energetycznych budynków w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zbiór norm EPB został podzielony na cztery główne obszary: ● M1 - normy nadrzędne; ● M2 - budynek; ● M3 - M11 - systemy i techniczne wyposażenie budynku (wpływające na charakterystykę energetyczną budynku), w tymM3 - ogrzewanie,M4 - chłodzenie,M5 - wentylacja, M6 - nawilżanie,M7 - osuszanie,M8 - ciepła woda użytk[...]

Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB DOI:10.15199/33.2017.01.08


  Wartykule przedstawiono wynikimodernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny.Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznegowdanychwariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego.Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji.Wprzypadku wentylacji mechanicznejmożliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze. Słowa kluczowe: budynek przedszkolny, efektywność energetyczna, wentylacja, nZEB.naporu 1) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wynikimodernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny.Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznegowdanychwariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego.Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji.Wprzypadku wentylacji mechanicznejmożliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze. Słowa kluczowe: budynek przedszkolny, efektywność energetyczna, w[...]

 Strona 1