Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata E. Jamróz"

Kompleksowy przerób oleju popirolitycznego do naftalenu i wysokowrzących aromatycznych frakcji węglowodorowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przybliżony skład i uzysk olejów popirolitycznych, otrzymywanych jako produkty uboczne w procesie pirolizy olefinowej benzyn. Opierając się na danych literaturowych omówiono metody technologiczne wydzielania naftalenu z tego oleju. Zaproponowano uproszczony schemat technologii kompleksowego przerobu oleju popirolitycznego z uzyskaniem jako produktów: naftalenu, wysokowrzących aromatycznych frakcji węglowodorowych do produkcji sadzy oraz olejów absorpcyjnych dla koksowni. Compns. and methods for processing the liq. residues from gasoline pyrolysis were presented. An original process for recovering naphthalene as well as C black feedstock by distn. and crystn. was developed. Olej popirolityczny, zwany często olejem zielonym, jest wielkotonażowym produktem ubocz[...]

Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie organicznej.Cz. II. Konwersja glicerolu do jego tert-butylowych eterów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania procesu eteryfikacji glicerolu frakcją izobutenową w aparaturze przepływowej, w obecności Amberlystu 35 jako katalizatora. Największą wydajność di- i tri-tertbutylowych eterów glicerolu osiągnięto przy małych obciążeniach katalizatora. Zbadano także aktywność katalizatorów kwasowych w reakcji eteryfikacji glicerolu prowadzonej bezpośrednio w produkcie z procesu trans[...]

Oligomeryzacja węglowodorów olefinowych C4 źródłem wysokooktanowych komponentów benzyn silnikowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skład węglowodorów olefinowych C4 uzyskiwanych w procesach pirolizy olefinowej benzyn i fluidalnego katalitycznego krakingu destylatów próżniowych, jako surowców wyjściowych do wytwarzania wysokooktanowych komponentów benzyn silnikowych poprzez katalityczną oligomeryzację. Opierając się na danych literaturowych scharakteryzowano właściwości użytkowe oligomerów izobutenu, omó[...]

Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie organicznej.Cz. I. Konwersja glicerolu do akroleiny

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania przemiany wodnych roztworów glicerolu (40-90% glicerolu) do akroleiny i alkoholu allilowego w temp. 280-400°C w obecności kwasowych katalizatorów. Największy stopień konwersji glicerolu uzyskano dla układów H2SO4/SiO2-Al2O3 i SiO2-Al2O3 (0,29- 0,30 mol/mol do akroleiny i 0,22-0,28 mol/mol do alkoholu allilowego) w temp. 300°C. Przydatność mieszaniny poreakcyjnej do s[...]

 Strona 1