Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER OSTROWSKI"

Przegląd metod przeróbki zużytych katalizatorów hydroodsiarczania DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody przeróbki zużytych katalizatorów hydroodsiarczania: CoMo/Al20 3 i NiMo/Al20 3 pod kątem odzyskania składników i ponownego zastosowania w przemyśle. Katalizatory hydroodsiarczania: CoMo/Al20 3 i NiiMo/Al20 3 należą do grupy najszerzej stosowanych w procesach rafineryjnych 1). W wyniku procesów dezaktywacji, starzenia i osadzania na powierzchna katalizatora nieorganicznych zanieczyszczeń (zwłaszcza związków Fe, V i Nd) po kilkuletniej eksploatacji wyraźnie zmniejsza się jego aktywność. Jeżeli obniżenie aktywności jest wywołane głównie przez okadzone 'zanieczyszczenia nieorganiczne, wtedy katalizator można poddać obróbce powodującej starcie z jego ziarn warstewki tych zanieczyszczeń. Stosuje isię w tym celu procesy bębnowania — na siucho lub .z użyciem wody, a czasami z dodatkiem rozcieńczony с h kwasów — w urządzeniach o specjalnej konstrukcji2-^5). Taki zabieg umożliwia przywrócenie aktywności katalizatora i ponowne wykorzystanie go w procesie, jeżeli nie nastąpiły trwałe zmiany dyspersji fazy aktywnej i tekstury nośnika. W wypadku utraty aktywności katalizatora spowodowanej zmianami strukturalnymi kieruje się go do przeróbki mającej na celu odzyskanie metali. Zużyte katalizatory zawierają 9-f-16% mas. M0O3, l,5-v-5% mas. CoO lub NiO, ok. 80% nośnika (głównie A120 3) i kilka procent zanieczyszczeń nieorganicznych. Do produkcji katalizatorów hydroodsiiarczania zużywa się w Europie 100-Ы50 t kobaltu i 400-4-450 t molibdenu rocznie. Z reaktorów wyładowuje się corocznie zlbliżone ilości Co i Mo (zmniejszone o straty ponoszone podczas eksploatacji) w formie zużytych katalizatorów, z których można odzyskiwać te cenne metale2). Katalizatory CoMo/A120 3 lub NiMo/Al2Os stanowią mieszaninę związków z trudem ulegających działaniu nawet agresywnych czynników. Z tego względu odzyskanie składników ze zużytych katalizatorów wymaga niekiedy zastosowania drastycznych warunków. Opracowano wiele technol[...]

 Strona 1