Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LADISLAV HRBÁČEK"

System certyfi kacji organizacji działających w dziedzinie ochrony przeciwkorozyjnej

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera krótki opis systemu certyfi kacji oraz protokołów certyfi kacyjnych według koncepcji spółki GAS, s.r.o. (Republika Czeska). Defi niuje wymagania dotyczące kwalifi kacji personelu i wyposażenia technicznego organizacji, ubiegających się o certyfi kację w dziedzinie budowy i naprawy, względnie eksploatacji i konserwacji urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej. Wymogi wobec pracownikó[...]

Praktyczne doświadczenia z wprowadzenia nowego TPG 700 02 - sprawdzanie stanu technicznego stalowych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia.Metody diagnostyczne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono doświadczenia uzyskane w trakcie uchwalania oraz wprowadzania w życie znowelizowanego przepisu technicznego, dotyczącego diagnostyki korozyjnej w czeskim gazownictwie. Do zmiany przepisu doprowadziły doświadczenia z badań korozyjnych, przeprowadzonych według poprzedniej wersji oraz nowe normy i wymagania w tej dziedzinie. Nowością jest załącznik tego przepisu - Podręcznik użytkownika, zawierający także oprogramowanie (na podstawie MS Excel) do oceny danych uzyskanych z pomiarów diagnostycznych lub z dokumentacji gazociągu i ewidencji jego uszkodzeń. Program ten zapewnia przygotowanie danych do systemu informacji grafi cznej. Końcowa część jest podsumowaniem pierwszych doświadczeń z praktycznego użycia znowelizowanego przepisu TPG 700 02 w czeskich spółka[...]

 Strona 1