Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Berski"

Produkcja i wykorzystanie skrobi owsianej

Czytaj za darmo! »

Skrobia owsiana różni się od innych skrobi zbożowych wielkością i kształtem ziarenek. Często występują w postaci agregatów (klastrów), których średnica może dochodzić nawet do 80 μm. Pojedyncze ziarenka mają bardzo nieregularną budowę. Wśród nich wiele jest półokrągłych z jednej, a wielościennych z drugiej strony. Struktura ich powierzchni jest zróżnicowana, występują na niej liczne pory[...]

Skrobia owsiana i możliwości jej wykorzystania


  Od wielu lat owies był postrzegany głównie jako zboże paszowe, ostatnio stracił na znaczeniu, a jego zbiory z roku na rok są coraz mniejsze [Spiss, 2003]. W krajach UE w 2010 r. zebrano 7,7 mln ton owsa [Krzemiński, 2010], a w Polsce zbiory szacuje się na 1321,4 - 1386,1 tys. ton [GUS , 2010].Ostatnio odkryte walory dietetyczne ziarna owsa spowodowa.y, .e zbo.e to prze.ywa swoj renesans z uwagi na wzrost zainteresowania preparatami b.onnikowymi zawieraj.cymi ƒŔ-glukany, w ktore jest ono bardzo zasobne. Na krajowym rynku dost.pne s. ju. takie preparaty jak m.in. Betaven, produkowane przez firm. Microstructure S.A. W trakcie produkcji ƒŔ-glukanow z owsa jako produkt uboczny uzyskuje si. tzw. m.k. resztkow., ktorej jednym ze sposobow wykorzystania mo.e by. produkcja skrobi owsianej [Lim i in., 1992a]. Zainteresowanie skrobi. owsian. w przemy.le wynika z jej niewielkiej .rednicy ziaren, odmiennych w.a.ciwo.ci reologicznych oraz niskiej tendencji do retrogradacji. W przemy.le spo.ywczym mo.e by. wykorzystana jako dodatek do produktow nabia.owych, przek.skowych i zbo.owych. Cennymi w.a.ciwo.ciami s.: powolna krystalizacja, stabilno.. zamra.alnicza oraz trwa.o.. w warunkach wysokiej temperatury i niskiego pH [G.siorowski, 1995, Entwistle i in., 1998, Anonim, 2003]. Skrobia owsiana jest tak.e wykorzystywana w produkcji kosmetykow, czy te. jako zasypka do r.kawiczek chirurgicznych [McCuaig, 1997, Matesevac i Bennett, 2001, Swanson i O lson, 2002, Swanson i R amalingam, 2003]. Jej produkcja w skali .wiatowej jest minimalna, g.ownie z powodu trudno.ci z oddzieleniem skrobi od innych frakcji, takich jak: b.onnik, bia.ko czy t.uszcz, co z kolei jest spowodowane silnym wi.zaniami pomi.dzy tymi sk.adnikami oraz obecno.ci. ƒŔ-glukanow [Lim i in., 1992a, BeMiller i Whistler, 2009]. Dlatego te. wykorzystanie do produkcji skrobi m.ki owsianej, stanowi.cej produkt uboczny przy produkcji ƒŔ-glukanow, wydaje si. by.[...]

Produkcja skrobi z ziarna sorgo, ryżu, żyta i jęczmienia Część I. Produkcja skrobi z sorga i ryżu


  Wzrastające zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym skrobią, pociąga za sobą poszukiwanie nowych źródeł tego surowca. Dodatkowym bodźcem może być chęć pozyskania skrobi o nietypowych właściwościach, które mogłyby znaleźć specyficzne zastosowanie np. w produkcji kosmetyków. Produkcja skrobi może też służyć pełniejszemu wykorzystaniu ziarna zbóż. Obecnie na świecie większość skrobi jest pozyskiwana z kukurydzy (73%). Inne surowce to kassawa (14%), pszenica (8%), ziemniaki (4%) oraz pozostałe (1%). Udział poszczególnych surowców jest uzależniony od lokalizacji (tab. 1); 60% produkcji skrobi pszennej wytwarza się w krajach europejskich, a 20% w Azji. W E uropie Zachodniej 46% wyprodukowanej skrobi pochodzi z kukurydzy, 36% z pszenicy, ok. 19% to skrobia ziemniaczana. W C hinach wzrasta przetwórstwo kukurydzy na skrobię w tempie 15% w skali roku, konkurując z przetwórcami w US A czy Europie [5]. O wyborze surowca decydują, obok dostępności i ceny, szczególnie możliwości technologiczne i ekonomika procesu produkcyjnego. Nie licząc kukurydzy i pszenicy pozostałe rodzaje zbóż nie mają większego znaczenia w światowej produkcji skrobi [16]. Skrobia z sorgo Budowa i skład ziarniaka sorgo jest bardzo zbliżony do kukurydzy. Z tego też powodu technologia produkcji skrobi z sorgo jest podobna do stosowanej w przypadku skrobi kukurydzianej [4, 6]. W przypadku słabiej rozwiniętych krajów, gdzie istnieje problem z regularnymi dostawami surowca o odpowiedniej jakości, oba te surowce m[...]

Produkcja skrobi z ziarna sorgo, ryżu, żyta i jęczmienia Część II. Produkcja skrobi z ziarna żyta i jęczmienia


  Zboże to jest głównie uprawiane w E uropie, a Polska jest jednym z jego ważniejszych producentów (po Rosji i Niemczech). Z uwagi na niewielką produkcję żyta (ok. 0,5% światowej produkcji zbóż) zainteresowanie skrobią żytnią jest niewielkie. Są znane różne laboratoryjne metody wyosabniania skrobi żytniej [14, 15]. W byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej opracowano patenty opisujące izolację skrobi żytniej oraz prowadzono badania na instalacji pilotażowej [14]. Schemat działania przedstawiono na rysunku 4. Znacznym problemem w izolacji skrobi żytniej jest obecność śluzów (pentozanów), które zwiększają lepkość zawiesiny, co redukuje się poprzez dodatek enzymów [4, 14]. Ziarniaki żyta rozdrabnia się w młynie udarowym, a z powstałej mąki tworzy się zawiesinę w wodzie z dodatkiem SO 2 (0,15-0,5%). By zmniejszyć lepkość zawiesiny dodaje się preparaty enzymatyczne lub zakwas, a następnie inkubuje w temperaturze 38-40°C przez 5-24 godzin. W prowadzonych badaniach do sporządzenia zawiesiny użyto 300 kg mąki, 500 kg wody oraz 1 kg zakwasu. Próbowano też użyć wody procesowej z odzysku, jako źródła mikroorganizmów w miejsce zakwasu [14]. Zabieg ten pozwala zaoszczędzić czystą wodę. Aby zwiększyć powtarzalność procesu, stosowano preparaty enzymatyczne pochodzenia mikrobiologicznego [14]. W trakcie inkubacji pH obniża się od 5,5-6,0 do 3,3-4,0, a temperatura z 37°C do 30°C. Inkubacje prowadzon[...]

Rynki nowych produktów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Polski przemysł piekarski i ciastkarski znany jest z wysokiej jakości i doskonałego smaku produkowanych wyrobów. Pieczywo dostarczane jest ostatnio do Austrii, Czech, Niemiec, a nawet Wielkiej Brytanii czy Rosji. Piekarnie z polskimi wyrobami cieszą się dużym uznaniem, nie tylko wśród mieszkających tam rodaków. Przedstawione w niniejszym artykule możliwości opracowania nowych produktów piek[...]

 Strona 1