Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA WĄS"

Szkolenia w zakresie F-gazów i SZWO w aspekcie wymagań aktualnych i wdrażanych przepisów prawnych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. [1] w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową obowiązuje jeszcze tylko do końca 2009 r. W Parlamencie Europejskim w końcowej fazie postępowania legislacyjnego znajduje się nowe rozporządzenie (przekształcenie) dotyczące substancji kontrolowanych, które ma wejść w życie 01.01.2010 r. Powoduje to konieczność zmiany w polskich przepisach prawnych; m.in. zmianę ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. [2] o substancjach zubożających warstwę ozonową. Trwają także prace nad nowelizacją lub przygotowaniem nowych polskich aktów prawnych dostosowujących polskie prawo i uzupełniających je w stosunku do rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. [3] w sprawie niektórych fluorowany[...]

Ocena wiedzy i umiejętności osób oraz ocena przedsiębiorstw w zakresie postępowania z F-gazami i SZWO w aspekcie wymagań aktualnych i wdrażanych przepisów prawnych

Czytaj za darmo! »

WPROWADZENIE Proces oceny, w tym także oceny wiedzy i umiejętności personelu czy też oceny kompetencji firm, stanowi ważny element przeglądu i całego procesu mającego na celu wydanie dokumentu potwierdzającego spełnienie przez osobę lub przedsiębiorstwo określonych wymagań, czyli certyfikatu. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [1] oraz opublikowane rozporządzenie wykonawcze do wymienionego rozporządzenia dotyczące certyfikacji personelu i przedsiębiorstw działających w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła i wykorzystujących w tej działalności Fgazy [2], zawierają także wymagania dotyczące oceny. Z kolei Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozon[...]

Certyfikacja osób i przedsiębiorstw w zakresie postępowania z F-gazami i SZWO w aspekcie wymagań wdrażanych przepisów prawnych

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie (WE) nr 303/2008 [1] ustanawia, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/ 2006 [2], minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie obejmuje wszystkie kraje członkowskie, trwają więc prace nad implementacją wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu. Jednocześnie przygotowywana jest także nowelizacja krajowych przepisów prawnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową. Projekty stosownych ustaw [3, 4] skierowano do konsultacji społecznych i trwają prace nad sfinalizowaniem prac legislacyjnych. W uzasadnieniu do projektu ustawy [5] wdrażającej wymienione ustawy[...]

 Strona 1