Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław PAWŁOWSKI"

Jubileusz 55 lat geodezji w Politechnice Łódzkiej

Czytaj za darmo! »

W ubiegłym roku Politechnika Łódzka obchodziła 60 rocznicę swojego powstania, zaś w tym - 50 rocznicę powstania obchodzi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej, funkcjonująca na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, aktywnie włączyła się w cykl uczelnianych uroczyst[...]

Nowelizacja ustawy "Prawo budowlane" a normy ISO (komentarz do stanowiska Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt. 5 ustawy "Prawo budowlane" DOI:


  Nowelizacja ustawy "Prawo budowlane" obowiązująca od dnia 28 czerwca 2016 r., nakłada na inwestora obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, dokumentacji informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe. W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby możliwe było stwierdzenie, czy obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą jest usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, należy: 1. wyznaczyć różnice między długościami odcinków wykazanych na powyższym projekcie w postaci liczbowej, a odpowiadającymi im odległościami stwierdzonymi w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także odchylenia liniowe charakterystycznych punktów obiektu będące wynikiem porównania ich współrzędnych otrzymanych w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze współrzędnymi projektowymi otrzymanymi w drodze geodezyjnego pomiaru kartograficznego; 2. powyższe różnice długości lub odchylenia liniowe poddać ocenie na tle odchyleń dopuszczalnych. Odwołując się do norm ISO z zakresu pomiarów geodezyjnych na potrzeby budownictwa przyjęto, aby wartość odchyleń dopuszczalnych OD była obliczana z następujących wzorów: 1. w przypadku porównania odległości (długości odcinków): OD = 2,5 . md gdzie: md - średni błąd pomiaru długości odcinka 2. w przypadku porównania położenia charakterystycznych punktów obiektu budowlanego gdzie: mpk - błąd średni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze pomiaru kartometrycznego wykonanego na projekcie zagospodarowania działki lub terenu, mpt - błąd średni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu bu[...]

Ocena dokładności użytkowej tachimetrów elektronicznych według znowelizowanych procedur międzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO DOI:10.15199/50.2017.9.6


  1. Wprowadzenie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO przyjęła założenie, że niezależnie od testów laboratoryjnych, każdy instrument geodezyjny przed jego wykorzystaniem w praktyce powinien być poddany ocenie dokładności w warunkach terenowych. Zasadniczym zadaniem każdej oceny jest według ISO stwierdzenie, czy dokładność danego instrumentu wraz z jego wyposażeniem pomocniczym jest odpowiednia do realizacji zadań pomiarowych z wymaganą dokładnością. W tym celu Komitet Techniczny ISO/TC 172 o nazwie "Optyka i fotonika", Podkomitet SC6 o nazwie "Instrumenty geodezyjne i pomiarowe" opracował i sukcesywnie nowelizuje normę ISO 17123, składającą się z następujących części pod wspólnym tytułem "Optyka i instrumenty optyczne - terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych"; część 1 - Teoria, część 2 - Niwelatory, część 3 - Teodolity, część 4 - Dalmierze elektrooptyczne, część 5 -Tachimetry elektroniczne, część 6 - Wirujące lasery, część 7 - Pionowniki optyczne (części od 1 do 7 posiadają odpowiedniki krajowe o symbolu PN-ISO), część 8 - GNSS field measurement system in realtime kinematic (GNSS RTK) - brak odpowiednika krajowego, część 9 -Terrestrial Laser Scanners (TLS) - opracowany dokument chroniony jest aktualnie prawem autorskim i wykorzystywany wyłącznie do prac normalizacyjnych, jednak udostępniony członkom Komitetu Technicznego nr 298 ds. geodezji, funkcjonującego w strukturach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Powyższa norma dokumentuje dwie niezależne procedury testowe tj. uproszczoną i pełną, wskazując dla każdego instrumentu konfigurację pola testowego oraz zakres i metodykę pomiaru testowego. Zasadniczym zadaniem opracowanych procedur testowych jest: ??w procedurze uproszczonej - stwierdzenie, czy dokładność danego instrumentu pomiarowego odpowiada wymaganiom dokładnościowym wynikającym z odchylenia dopuszczalnego, przypisanego określonemu zadaniu pomiarowemu, zgodnie z normą PN-ISO 4463-[...]

 Strona 1