Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA KUCZYŃSKA-WYDORSKA"

Korozja azotowanych stali kwasoodpornych z molibdenem

Czytaj za darmo! »

Stale 304L (0,13% wag. Mo), 316L (2,1 Mo) i 254 SMO (6,1 Mo) azotowano w 425oC w ciągu 30 godz. i następnie badano ich korozję w zakwaszonym roztworze siarczanu sodu na różnych głębokościach warstwy wierzchniej, odpowiadających stężeniom azotu w zakresie do ok. 14% wag. Odporność korozyjna stali 304L zmniejszała się ze wzrostem stężenia azotu, natomiast odporność stali 316L była przy stężeniach do ok. 6% N większa niż stali nieazotowanej. Na powierzchni stali z molibdenem stwierdzono zwiększone ilości produktów korozji Mo, Fe i Cr. Zaproponowano, że synergizm N i Mo przy stężeniach do ok. 6% N wynika z początkowego przyśpieszenia roztwarzania i w następstwie do szybszego wytwarzania warstwy ochronnej, z możliwym wzbogaceniem powierzchni w azotki chromu. Słowa kluczowe: stale kwasood[...]

Azot w stalach nierdzewnych i jego wpływ na korozję

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ wysokich stężeń azotu na korozję i pasywację stali AISI 304L i 316L w roztworach siarczanowych i siarczanowo-chlorkowych. Stężenia azotu do ok. 13% wag. otrzymano w warstwie wierzchniej poprzez plazmowe azotowanie w 425oC w ciągu 30 h. Stwierdzono, że warstwa przypowierzchniowa ze stężeniem powyżej ok. 7% N ma silnie obniżoną odporność korozyjną przy potencjałach stanu aktywnego,[...]

Analiza produktów powierzchniowych na azotowanym żelazie po korozji w buforze boranowym

Czytaj za darmo! »

Badano żelazo po azotowaniu gazowym w temperaturze 570 oC w czasie 4 godz. Pomiary przeprowadzono w buforze boranowym o pH 8.4 na podwarstwach z fazami ε (11% mas. N), ε+γ’ (6% N) i ferrytu z wydzieleniami γ’ (1% N). Krzywe polaryzacji wskazywały na zmniejszoną odporność azotowanych warstw na korozję ogólną. Analiza powierzchni za pomocą XPS wykazała, że zawartość tlenków w produktach korozji przy potencjale stanu aktywnego była prawie niezależna od stężenia azotu, natomiast w stanie pasywnym ilość tlenków była największa na powierzchniach z najwyższą zawartością azotu. W stanie aktywnym nastąpiło wzbogacenie powierzchni w azot, prawdopodobnie w formie azotków. Zwiększona odporność azotowanego żelaza na korozję wżerową może być związana z powstawaniem grubszej warstewki tlenkowej i nagromadzaniem azotków żelaza. Słowa kluczowe: azotowane żelazo, bufor boranowy, produkty korozji Analysis of surface products on nitrided iron after corrosion in borate buffer The study was performed on iron after gas nitriding at 570 oC for 4 h. Measurements were carried out in borate buffer of pH 8.4 on sublayers with phases ε (11 wt.% N), ε+γ’ (6% N) and on ferrite with γ’ precipitates (1% N). Polarisation curves indicated a decreased resistance of nitrided layers against general corrosion. Surface analysis with XPS showed that amount of oxides in corrosion products at the potential of active state was almost independent of the nitrogen content, whereas in the passive state the amount of oxides was the highest on surfaces with the highest nitrogen content. In the active state the surface was enriched in nitrogen, probably in form of nitrides. The enhanced resistance of nitrided iron against pitting corrosion can be associated with the formation of thicker oxide fi lms and with the accumulation of iron nitrides. Keywords: nitrided iron, borate buffer, corrosion products 1. Wstęp Wprowadzenie az[...]

 Strona 1