Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ALFONS RATAJ"

Niektóre zastosowania soli dwusodowej sulfobursztynianu metyloetanoloamidu kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię wytwarzania podstawowej substancji powierzchniowo czynnej z estrów metylowych kwasów tłuszczowych, monometyloetanoloaminy, bezwodnika maleinowego i siarczynu sodu. Omówiono właściwości produktów uzyskanych z estrów kwasów łojowych i kokosowych oraz przedstawiono możliwości ich zastosowania jako składnika wybranych wyrobów chemii gospodarczej. rzemysł detergentów ma[...]

Technologia syntezy żywicy acetonowo-mocznikowo-formaldehydowej stosowanej jako surowiec do produkcji klejów w budownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano nową bezściekową technologię syntezy żywicy acetonowo-mocznikowo-formaldehydowej z acetonu, formaliny i klejowej żywicy mocznikowej. Z otrzymanej żywicy Polimetoksol K80B można z udziałem piasku, cementu i wapna wytworzyć masę klejową o dużej wytrzymałości na zrywanie, dobrej adhezji do betonu, żelaza i styropianu oraz szczególnie dobrej odporności na działanie wody i niskiej temperatury. Obszerny przegląd literatury dotyczącej syntezy żywicy acetonowo- formaldehydowej i możliwości jej stosowania podali Borodkina i współpracownicy1’. Giżyński prowadził badania nad wykorzystaniem żywicy acetonowo-formaldehydowej o nazwie handlowej żywica AF-3 do stabilizacji gruntów2’. Żywicę AF-3 otrzymano z acetonu i formaldehydu użytych w stosunku molowym równym 1:3 w obecności 0,01 mola wodorotlenku sodu, w roztworze o stężeniu 10%. Żywicę tę z powodzeniem zastosowano do utwardzania gruntów, do usuwania pęknięć w skałach bazaltowych, a także do sporządzania masy klejowej wykorzystywanej w tzw. lekkiej metodzie ocieplania budynków za pomocą płyt styropianowych3,4’. Żywica AF-3 jest wytwarzana w niewielkich ilościach, tylko w jednej z trzech wybudowanych w kraju instalacji produkcyjnych. Przyczyną tego jest przede wszystkim duży wskaźnik zużycia acetonu (450 kg acetonu na 1 Mg żywicy AF-3 ). Celem wykonanych badań było opracowanie nowej żywicy charakteryzującej się lepszymi niż żywica AF-3 parametrami, przydatnej m.in. do ocieplania budynków. Porównanie właściwości Polimetoksolu K80B i żywicy AF-3 Polimetoksol K80B ma następujące właściwości techniczne: - ciecz ruchliwa, klarowana (dopuszcza się emulsję w kolorze żółtooliwkowym), stabilna w dodatniej temperaturze; - zawartość suchej masy - 44 -=- 47%; - lepkość, kF4 - 15 ч- 20 s; - zawartość formaldehydu - poniżej 1,5%. Masę klejową sporządza się ze składników mineralnych i żywicy według następującej receptury: piasek odmulony i wysuszony o uziarnieniu 0[...]

Sól sodowa kopolimeru styrenowo-maleinowego w postaci proszkowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces otrzymywania jednosodowej soli kopolimeru styrenowo-maleinowego w postaci proszkowej. Określono wpływ ilości nadtlenku benzoilu i wilgotności benzenu na stopień kopolimeryzacji styrenu i bezwodnika maleinowego. Porównano przydatność benzenu i tetrachlorku węgla jako rozpuszczalników w procesie kopolimeryzacji. W celu kontrolowania ilości piany tworzącej się w procesie zmydlenia kopolimeru do soli jednosodowej zastosowano urządzenie mechaniczne (zbijacz piany). Zestawiono wyniki dotyczące suszenia otrzymanego produktu w różnych suszarkach. Jednosodowa sól kopolimeru styrenowo-maleinowego (SMHNa) znana jest jako syntetyczny środek klejący, stosowany podczas przygotowania osnowy tkackiej do procesu tkania, a także jako dyspergator, zagęstnik do farb i lakierów oraz środek przydatny w czasie garbowania i wykańczania skór1}. Środki klejące stosowane w przemyśle włókienniczym można podzielić na cztery następujące grupy: środki pochodzenia zwierzęcego, środki pochodzenia roślinnego, środki syntetyczne oraz środki mieszankowe, skrobiowo-syntetyczne. Struktura zużycia poszczególnych grup środków klejących na rynku światowym jest uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia rozwoju technicznego danego kraju oraz od dostępności surowców. W krajach wysoko uprzemysłowionych, takich jak USA, RFN i Japonia, syntetyczne środki klejące stanowią 75% ich ogólnej ilości, natomiast w krajach "Trzeciego Świata" udział tych środków dochodzi do 100%. Tabela 1. Zużycie środków klejących w Polsce w latach 1980 i 1986 (w Mg) Środki klejące 1980 r. 1986 r. kraj import razem kraj import razem Naturalne 8304,5 285,5 8590,0 5400 _ ft 5400 Syntetyczne 125,6 179,9 305,5 jl 180 >300 |l4 8 0 Syntetyczno-naturalne 275,6 374,7 650,3 1 Razem 8705,7 840,1 9545,8 6580 300 6880 W Polsce zużywa się rocznie 6880 ч-9500 Mg środków klejących do osnów, głównie pochodzenia naturalnego, a liczba marek stosowanych środków wynosi 262). [...]

Sposób neutralizacji kopolimeru styrenowo-maleinowego do soli jednosodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób neutralizacji kopolimeru styrenowo-maleinowego do soli jednosodowej. Przebieg procesu kontrolowano metodą półautomatycznego miareczkowania konduktometrycznego- Z przeglądu literatury wynika, że produkt kopolimeryzacji przemiennej styrenu i bezwodnika maleinowego (STMA) jest w różny sposób wykorzystywany, w zależności od stopnia neutralizacji grupy karboksylowej. Kotljar i inni1* wykazali, że w wypadku gdy kopolimer STMA jest zneutralizowany w 25%, otrzymuje się układy dyspersyjne, stosowane w polimeryzacji emulsyjnej, o dobrych właściwościach pianotwórczych i stabilizujących. Według opisu patentowego2* kopolimery zneutralizowane w 50% są stosowane jako środki klejące; używa się ich do powlekania osnów tkackich. Należy zaznaczyć, że sól jednosodowa jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, a roztwory tej soli stosowane do klejenia osnów tkackich mają maksymalną lepkość i odczyn zbliżony do obojętnego. W handlu sól jednosodowa kopolimeru STMA występuje pod różnymi nazwami: Poły co 328, Povinal, Stymer S, Styromol i innymi. Sól sodowa kopolimeru winylowego jest również szeroko stosowana jako dyspergator w suspensyjnej polimeryzacji chlorku i octanu winylu. W celu zapewnienia otrzymywania produktów o dobrej jakości należy w trakcie procesu kontrolować stopień neutralizacji STMA. Bezpośrednie miareczkowanie kopolimeru wodorotlenkiem sodowym jest utrudnione ze względu na złą rozpuszczalność STMA w roztworach organiczno-wodnych. W produktach częściowo zneutralizowanych oznaczano sól jednosodową za pomocą kwasu nadchlorowego, stosując metodę miareczkowania potencjometrycznego3*. Jednak tym sposobem nie można oznaczać soli jednosodowej w obecności soli dwusodowej. W niniejszej pracy do kontroli procesu neutralizacji kopolimeru zastosowano opracowaną w tym celu metodę konduktometryczną4,5). _________________[...]

Otrzymywanie metylomonoetanoloaminy

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ stosunku molowego tlenku etylenu do metyloaminy w procesie oksyetylenowania metyloaminy na wydajność syntezy metylomonoetanoloaminy oraz określono warunki jej wydzielenia przez destylację. ostatnich latach obserwuje się szybki postęp w chemii związków powierzchniowo czynnych. Produkcja tej grupy wyrobów rośnie szybciej niż ogólna produkcja chemikaliów, ponieważ istnieją duże m[...]

 Strona 1