Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Kropacz"

Odporność termo-olejowo modyfi kowanego drewna na działanie grzybów pleśniowych

Czytaj za darmo! »

Drewno o wysokiej wilgotności łatwo ulega zapleśnieniu. Grzyby strzępkowe (pleśniowe) pogarszają estetykę wyglądu drewna oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia osób. Jest to jedna z przyczyn niechętnego stosowania wyrobów z drewna w budownictwie w warunkach potencjalnego narażenia na oddziaływanie wysokiej wilgotności. W celu zmniejszenia tych zagrożeń wprowadza się do drewna fungicydy, ograniczające możliwości zaatakowania drewna przez grzyby. Fungicydy mogą jednak także stwarzać zagrożenia ekotoksykologiczne w fazie użytkowania drewna, a także recyklingu. Alternatywą jest termomodyfi kacja drewna, doprowadzona w ostatnich latach do fazy produkcji przemysłowej. Drewno modyfi kowane termicznie, wykazuje korzystne cechy użytkowe jak np. mniejsza higroskopijność, większa stabilność wymiarowa niż drewno naturalne, a także poprawa odporności na działanie grzybów podstawczaków, rozkładających drewno. Zmiany właściwości drewna zależą silnie od warunków prowadzenia procesu termicznej modyfi kacji. Celem pracy było rozpoznanie wpływu wykonanej w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu termomodyfi kacji oraz modyfi kacji termicznej i nasycenia olejem naturalnym drewna bielu sosny i brzozy na jego odporność na działanie grzybów pleśniowych. Badaniami mikologicznymi objęto laboratoryjne rozpoznanie działania na badane drewno czystych kultur gatunków grzybów wywołujących głównie zmiany estetyczne tj. powodujących pleśnienie drewna. Odporność drewna na działanie grzybów pleśniowych badano metodą stosowaną w budownictwie. Badawcze i kontrolne próbki, umieszczone na podłożu solno-agarowym, narażano przez 4 tygodnie na działanie dwóch zestawów grzybów tj. mieszaniny czystych kultur grzybów: Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti, Trichoderma viride, Alternaria tenuis lub czystej kultury grzyba Chaetomium globosum, przy inkubacji w temperaturze 27!1oC i wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Stwierdzono, że te[...]

WZROST GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH NA DREWNIE BIELU SOSNY – OCENA SUBIEKTYWNA, POMIAR ZMIANY BARWY I OZNACZENIE ERGOSTEROLU


  W ocenie odporności drewna na atak przez grzyby strzępkowe oraz ocenie skuteczności fungicydów przeciw pleśnieniu drewna istotnym jest problem kwantyfikacji i obiektywizacji wyników badań. Przeprowadzono porównawczą ocenę metodami opisową i instrumentalnymi stanu zaatakowania drewna sosny przez grzyby strzępkowe w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że oceny zagrzybienia oparte na pomiarach zmian barwy próbek drewna oraz stężenia ergosterolu wykazują większe zróżnicowanie stanu zagrzybienia próbek, niż oceny oparte na metodach opisowych. Metody instrumentalne mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie subiektywnych ocen wyrażonych w stopniach wzrostu grzybów. Słowa kluczowe: grzyby strzępkowe, drewno, ocena subiektywna i instrumentalna, zmiany barwy drewna, ergosterol The growth of filamentous fungi on Scots pine sapwood - subjective evaluation, changes of colour measurement and ergosterol determination Abstract Quantification and objectivization of test results is an important issue when wood resistance to filamentous (mould) fungi attack and fungicide efficacy as regards wood moulding is evaluated. A comparative evaluation, by descriptive and instrumental methods, of the state (grade) of filamentous fungi attack on Scots pine wood in laboratory conditions was carried out. It was observed that the evaluation of wood infestation by fungi, which is based on the measurements of colour changes of wood surface and ergosterol concentration, shows greater differentiation of wood infestation grades than the evaluation based on descriptive methods. Instrumental methods may be an alternative or supplement to subjective evaluations expressed in grades of fungi growth. Keywords: filamentous fungi, wood, subjective and instrumental evaluation, changes of wood samples colour, ergosterol 1. Wstęp i cel pracy Podatność drewna na stosunkowo łatwe porażenie przez grzyby strzępkowe, wpływające na jego estetykę, właściwości użytkowe, a także trwałość[...]

Ciecze jonowe. Pochodne N,N-dimetyloalkiloamin oraz 1-decyloimidazolu jako skuteczne środki ochrony drewna

Czytaj za darmo! »

Wysoka skuteczność działania chlorku benzalkoniowego i didecylodimetyloamoniowego przeciwko grzybom domowym (Basidiomycotina) oraz niedoskonałym (Deuteromycotina) zapewniła tym czwartorzędowym solom amoniowym dominującą pozycję na rynku impregnatów do drewna w okresie ostatnich 25 lat. Modelowanie struktury cieczy jonowych w kierunku uzyskania substancji biologicznie czynnych o niskich progach toksyczności wymaga, w przypadku bliźniaczych soli amoniowych, poza doborem podstawników alkilowych, optymalizacji struktury łącznika pomiędzy amfifilowymi fragmentami cząsteczki. Opracowano nowe struktury cieczy jonowych, pochodnych N,N-dimetyloalkiloamin, zawierające łącznik zbudowany z 5 lub 8 grup metylenowych oraz pochodne 1-decyloimidazolu z anionem azotanowym( V) i tetrafluoroboranowym. Określono ich aktywność biobójczą w stosunku do grzybów rozkładu brunatnego, białego i szarego drewna, oraz grzybów wywołujących siniznę drewna. Dawki efektywne azotanów(V) i tetrafluoroboranów, pochodnych N,N-dimetyloalkiloamin, dla grzyba Coniophora puteana wyniosły odpowiednio 25 ppm i 50 ppm, co jest porównywalne z działaniem preparatów CCA (chromium copper arsenic). Badane sole wykazują silne działanie przeciwsiniznowe i charakteryzują się dużą stabilnością termiczną, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie jako aktywne biologicznie komponenty impregnatów do drewna w połączeniu z innymi biocydami. Seven quaternary ammonium (gemini) and imidazolium nitrates(V) and tetrafluoroborates were prepd. and studied for fungicidal activity against brown, white and soft rot and fungi responsible for blue stain on wood. The gemini ammonium salts were found active against fungus Coniophora puteana. Drewno użytkowane w warunkach zewnętrznych narażone jest na niszczące działanie czynników biotycznych, szczególnie grzybów, bakterii, glonów, owadów i organizmów morskich, jak również czynników abiotycznych, takich jak promieniowanie widzialne, ultrafi[...]

 Strona 1