Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ GRADOŃ"

OKREŚLENIE WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH MIKROSTRUKTURY ODLEWU ZE STOPU AlSi10Mg ORAZ WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI KOMPUTEROWEJ


  W artykule przedstawiono wyniki bada. wp.ywu parametrow odlewania i intensywno.ci stygni.cia na wybrane cechy morfologiczne mikrostruktury odlewu ze stopu AlSi10Mg. Ocenie poddano podstawowe parametry morfologiczne oraz granic. plastyczno.ci R0,2. Wyniki rzeczywiste porownano z rezultatem symulacji komputerowej. Do symulacji krzepni.cia odlewu, w masie formierskiej o zro.nicowanej osnowie, wykorzystano nowo opracowany modu. programu MAGMASoft o nazwie MAGMAnon]ferrous, udost.pniony do testow Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie. S.owa kluczowe: symulacja komputerowa, masa formierska, stop AlSi10Mg Dr in.. Joanna Kulasa . Instytut Metali Nie.elaznych, Gliwice, mgr in.. Stanis.aw Pysz . Instytut Odlewnictwa, Krakow, mgr in.. Pawe. Grado. . Politechnika .l.ska, Katowice. Rudy Metale R56 2011 nr 2 UKD 621.74-047.58:620.18.53.086:539.389.1: :669.71f782f721-026.56:621.742.4:004.414.23 83 DETERMINATION OF SELECTED MORPHOLOGICAL FEATURES OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlSi10Mg ALLOY CAST WITH APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION The paper presents results of studies into influence of casting conditions and intensity of cooling down on selected morphological features of microstructure of AlSi10Mg alloy cast. Basic morphological parameters as well as yield point R0,2 were evaluated. The actual results were compared to the results of computer simulation. For simulation of solidification of the cast in moulding sand of diversified matrix a new module of MAGMASoft program, called MAGMAnon]ferrous, was used. In the result of segregation and diffusion on crystallization front, properties related to the local changes in composition of the alloy become modified. The program performs real]time analysis of those phenomena and corrects the data according to the current situation in a specific part of the cast and according to the thermophysical parameters of the alloy. Keywords: computer simulation, moulding sand[...]

PROJEKTOWANIE STOPÓW O WYSOKIEJ ENTROPII DOI:10.15199/67.2018.10.1


  WPROWADZENIE Klasyczne podejście do projektowania stopów metali zakłada, że jeden składnik występuje w nich jako główny, natomiast reszta w mniejszych ilościach dodawana jest jako dodatki stopowe, celem uzyskania pożądanych właściwości. W stopach o wysokiej entropii (ang. High Entropy Alloys, w skrócie HEA) występuje natomiast kilka równoważnych składników (najczęściej od pięciu do trzynastu), które są zmieszane w ok. równo- -atomowych ilościach [20]. Aby poprawnie zdefiniować stopy o wysokiej entropii i określić zasady ich projektowania, koniecznym jest także zrozumienie zjawiska entropii konfiguracyjnej procesu mieszania składników stopu. Stopy te charakteryzują się wysoką wartością entropii konfiguracyjnej ΔSc > 1,61R, rozumianej jako statystyczna miara możliwych konfiguracji ułożenia atomów w sieci krystalicznej, która stabilizuje fazę roztworu stałego [6, 3]. Dla roztworu doskonałego zmiana entropii konfiguracyjnej przedstawiona jest równaniem [3]: (1) gdzie: R - uniwersalna stała gazowa xi - udział składnika i Dla składu równo-atomowego, wartość entropii konfiguracji można określić korzystając z zasady Boltzmanna: (2) gdzie: k - stała Boltzmanna w - liczba możliwych konfiguracji układu R - uniwersalna stała gazowa n - liczba składników Wartość entropii konfiguracyjnej wyznacza graniczne ilości składników w stopach równo-atomowych o wysokiej entropii, co przedstawiono na rysunku 1. Często uważano, że stopy składające się z kilku elementów zmieszanych w ilościach ok. równo-atomowych tworzą skomplikowane i kruche mikrostruktury, a zatem nie prowadzono szerokich badań w tym zakresie. Naprzeciw temu założeniu stwierdzono, że zjawisko wysokiej entropii od którego stopy wzięły swoją nazwę, odgrywa ważną rolę w upraszczaniu mikrostruktur tak, że składają się w przeważającej części z prostych faz roztworu stałego ze strukturami ściennie centrowaną oraz przestrzennie centrowaną. Dolna granica pięciu składników wyzn[...]

 Strona 1