Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Różewicz"

Tuszki i mięso kur rasy ayam cemani jako delikatesowy produkt drobiarski DOI:


  Branża drobiarska jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem w przemyśle mięsnym. Mięso drobiowe uzyskuje największą dynamikę rozwojową związaną zarówno z wysokim i systematycznie rosnącym spożyciem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w naszym kraju, jak i wysokim eksportem. Branża drobiarska w Polsce charakteryzuje się również szybszym niż w innych działach produkcji zwierzęcej postępem technologicznym, który był zapoczątkowany transformacją przetwórstwa drobiowego z drobnotowarowego gospodarstwa rolnego do wyspecjalizowanej fermy o charakterze przemysłowym [1]. Największy udział w produkcji mięsa drobiowego stanowi mięso kurcząt brojlerów, w mniejszym stopniu indyków. Bogactwo ras drobiu pozwala jednak na oferowanie konsumentom również mięsa o specyficznych cechach. Od udomowienia dzikiego kura bankiwa (Gallus gallus) przed około 4 tys. lat temu, powstało wiele ras kury domowej. Ogromne bogactwo ras i ich zróżnicowanie wynika z dużego znaczenia tego gatunku dla ludzi. W procesie domestykacji, co było procesem dość długim, zmieniały się priorytety w hodowli kur. W konsekwencji tego procesu następowały zmiany zarówno cech morfologicznych, jak i cech użytkowych. Świadomie prowadzona selekcja oraz dobór osobników do kojarzeń sprawiał, że wyodrębniały się populacje o pewnych cechach budowy charakterystycznych wyłącznie dla nich. Zmienność tych ras wynikała z różnych potrzeb ludzi ich utrzymujących. Obecnie główne kierunki użytkowania kur to produkcja jaj, mięsa kurcząt brojlerów oraz rasy ozdobne o dużej różnorodności. Różnorodność tych kur oraz duże zróżnicowanie sprawia również, że jest to cenna pula genetyczna, po którą można w przyszłości sięgnąć w celu uzyskania ptaków produkcyjnych oraz uzyskiwania oryg[...]

Tuszki i mięso bażanta łownego - wykwintny produkt dla wymagającego konsumenta DOI:


  W Polsce od dawna znana jest tradycja łowiecka. Dzięki zasobnym terenom naszego kraju, obfitującym w zwierzynę łowną, popularne były polowania, które umożliwiały delektowanie się mięsem o wyjątkowych walorach smakowych oraz odżywczych. Już w średniowieczu na stołach szlachty gościły potrawy przygotowywane z dziczyzny, w tym z cenionego również dziś bażanta łownego. O tym jak ważny i doceniany był to gatunek, świadczy fakt jego sprowadzenia na tereny naszego kraju. Nie jest on bowiem rodzimym gatunkiem dzikiego ptactwa jak blisko spokrewniona z nim kuropatwa. Bażant został sprowadzony z terenów Azji, a o zaaklimatyzowaniu w naszym kraju świadczyła jego liczna populacja, a dzięki temu możliwość polowania na te ptaki. Ponieważ jest to gatunek związany z ekstensywnym rolnictwem, w procesie intensyfikacji produkcji rolnej, jego liczebność zmalała. Jednak znacząca rola bażanta jako ptaka łownego spowodowała, że koła łowieckie podejmują działania, aby zwiększyć liczebność tego gatunku i pozyskiwanie tuszek oraz mięsa. Skala pozyskania tuszek bażanta Bażant zwyczajny od zawsze stanowił cenny gatunek ptaka łownego, a dawna tradycja polowania jest kultywowana do dziś przez myśliwych. Obecnie wprowadzone regulacje prawne (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r.) zezwalają polować na bażanty poprzez odstrzał w okresie od końca października do[...]

Zagrożenia związane z występowaniem dioksyn i polichlorowanych bifenyli w ziarnach i produktach zbożowych DOI:


  W ostatnich latach baczną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście możliwości skażenia produktów spożywczych, w tym również produktów zbożowych. Konieczne stało się więc wprowadzenie wielu uregulowań prawnych, zarówno w prawodawstwie krajowym jak i U nii Europejskiej, które określają maksymalne poziomy zawartości substancji. Jedną z grup związków chemicznych są dioksyny i ich pochodne związki. Jest to ogólna nazwa szeregu związków zawierających dwa pierścienie benzenowe połączone przez jeden atom tlenu (dibenzofurany) lub dwa atomy tlenu (dibenzodioksyny). Najbardziej niebezpieczne są: tetrachlorodibenzodioksyna (TCDD), tetrachlorodibenzofuran (TCDF), polichlorodibenzodioksyna (PCDD), polichlororowane dibenzofurany (PCDF) i ich pochodne. Do zanieczyszczenia środowiska tymi substancjami przyczyniają się różne gałęzie przemysłu, w tym: chemiczny, elektrotechniczny, celulozowo-papierniczy, hutniczy i metalurgiczny, szklarski, ceramiczny, jak również niekontrolowane spalanie odpadów, węgla, oleju, spopielania opon w gospodarstwach domowych. Obecność dioksyn w środowisku i ich kumulacja w łańcuchu troficznym sprawia, że ich ilość w środowisku systematycznie się zwiększa. Zanieczyszczenie dioksynami roślin, głównie gatunków, których plony są szeroko wykorzystywane w produkcji żywności i pasz (zboża) stanowią szczególnie duże niebezpieczeństwo dla człowieka. Dioksyny nie były nigdy produktem docelowym w żadnej gałęzi przemysłu. Powstawały jako produkty uboczne i nie zwracano uwagi na ich szkodliwość. Pobierane z pożywieniem nawet w małej ilości są odkładane i kumulują się w tkance tłuszczowej. Zatruwają organizm powoli i bez natychmiastowych objawów. Skutki ich działania na organizm pojawiają się bardzo późno, nawet po kilku lub kilkunastu latach przyswajania dioksyn [18]. Mimo że w ostatnich latach zaobserwowano zmniejszenie emisji z zakładów przemysłowych dioksyn oraz dioksynopodobnych poli[...]

Staropolskie tuszki gołębi na współczesnym stole konsumenta DOI:


  Mięso jest nieodłącznym elementem diety człowieka, które poza nieliczną grupą osób jest spożywane przez większość naszego społeczeństwa. Stałą dynamikę wzrostu konsumpcji odnotowuje mięso drobiowe, w którego strukturze największy udział ma mięso kurcząt brojlerów i indyków. Do grupy drobiu, czyli ptactwa domowego, zalicza się jednak znacznie większa grupa gatunków, dzięki czemu rynek mógłby zaoferować konsumentom szerszą ofertę. Nieodłącznym elementem kuchni staropolskiej było niegdyś np. mięso młodych gołębi, co potwierdza fakt wpisania na listę Produktów Regionalnych i Tradycyjnych tuszki gołębia rasy ryś polski z okolic Proszowic. Użytkowanie mięsne młodych gołębi praktykowane było od najdawniejszych czasów. Współcześnie w wielu krajach Europy, ale także najdalszych zakątkach świata jest ono przez smakoszy i koneserów utrwalane z racji unikalnych cech - aromatu i wyjątkowego smaku, a także lekkostrawności. Mięso gołębi ras mięsnych uzyskiwane od młodych osobników jest przede wszystkim delikatne, kruche i soczyste. Mimo, że w naszym kraju mięsne użytkowanie gołębi stanowi marginalną część produkcji drobiarskiej i nie jest popularne, to jeszcze niedawno cenione było także w Polsce. Największą popularnością tuszki młodych gołębi cieszą się w krajach azjatyckich, ale także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zwłaszcza w USA pr[...]

Walory mięsa kaczki piżmowej DOI:


  Spożycie mięsa drobiowego w Polsce w 2016 roku wynosiło 28,5 kg/osobę, a w stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost o 1,4 kg. Dynamika wzrostu konsumpcji tego rodzaju mięsa widoczna jest od dłuższego czasu, a prognozy na 2017 rok wskazują na dalszy wzrost jego spożycia. W 2000 roku spożycie kształtowało się na poziomie o połowę mniejszym, zaledwie 14,7 kg/osobę [13]. Mięso drobiowe jest również popularne w całej Unii Europejskiej, gdzie jak prognozuje się do 2020 roku spożycie mięsa na jednego mieszkańca w krajach UE zwiększy się o ponad 6% [17]. Drób jest bardzo popularny w polskiej kuchni, a o jego wyborze decyduje również jego stosunkowo niska cena, łatwość przygotowania oraz szeroka dostępność [6]. Na przestrzeni ostatnich 10 lat polscy producenci podwoili produkcję mięsa drobiowego, w głównej mierze dominującą rolę zarówno w produkcji drobiarskiej, jak i w spożyciu mięsa drobiowego odgrywają kurczęta brojlery i indyki. Mięso kacze jest dzisiaj mniej popularne, a jego spożycie wynosi zaledwie 17 dkg/osobę rocznie. Pomimo, że jest to stosunkowo niski poziom, w stosunku do całkowitego spożycia mięsa drobiowego, to jednak mięso kacze notuje najwyższą dynamikę wzrostu spożycia o około 50% rocznie. W przyszłości może nastąpić znaczny wzrost jego spożycia, a popularyzacja walorów mięsa kaczego oraz potraw z niego przygotowywanych może zapoczątkować jego renesans w polskiej kuchni. Obecnie jest ono spożywane najczęściej w restauracjach, gdzie potrawy z kaczki cieszą się dużym zainteresowaniem. Dawniej mięso kacze cieszyło się dużym powodzeniem, o czym świadczy znaczna liczba przepisów na dania z tego gatunku drobiu w kuchni staropolskiej. Dziś jest to rodzaj mięsa drobiowego nieco zapomniany, choć obserwuje się nieznaczny, lecz systematyczny wzrost zainteresowania mięsem kaczym wśród konsumentów. Wskazują na to dane statystyczne dotyczące spożycia tego rodzaju mięsa, jak również przygotowywanych przez ekspertów prognoz wz[...]

 Strona 1