Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW PIENIĄŻEK"

Odspojenie katodowe jako wskaźnik oceny współpracy powłoki z ochroną katodową. Wybrane zagadnienia


  W pracy poruszono stale dyskutowany, ważny problem współpracy ochrony katodowej z uszkodzoną powłoką przeciwkorozyjną. W oparciu o materiały dostarczone przez producentów systemów powłokowych, badania odspojenia katodowego dwóch rodzajów powłok przebadanych w akredytowanym laboratorium została przedstawiona opinia autora pracy na temat znaczenia i przydatności laboratoryjnych badań odspojenia katodowego w ocenie współpracy obydwóch systemów ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów. Słowa kluczowe: powłoki przeciwkorozyjne, ochrona katodowa, odspojenie katodowe, metody badań, badania laboratoryjne i poligonowe Cathodic disbondment as evaluation factor for cooperation of coating and cathodic protection. Selected problems In this paper a continuously discussed and important problem concerning cooperation the cathodic protection system and defected pipeline coating is presented. On the basis of technical materials received from producers of anticorrosion systems, many cathodic disbonding tests for two kinds of pipeline coating performed in accredited laboratories the author’s opinion is presented. This opinion is focused on the signifi cance and the use of the laboratory tests of cathodic disbondment for evaluation of cooperation of both pipeline anticorrosion protection systems. Keywords: anticorrosion coatings, cathodic protection, cathodic disbondment, testing methodologies, laboratory and experimental area tests.1. Wprowadzenie Badania odporności na odspojenie katodowe są prowadzone dla powłok przeznaczonych do pracy w środowisku elektrolitycznym (głównie w ziemi). Jest to wymagane, między innymi w celu cyt.: "zapewnienia właściwej współpracy powłok organicznych z ochroną katodową rurociągu" [1]. Znane są, ustanowione przed wielu laty amerykańskie normy ASTM: G-8 [2] G-19 [3], G-42 [4], G-80 [5] i G-95 [6], dotyczące tego problemu. W zakresie większości znowelizowanych obecnie norm europejskich, formułujących wymagania odnośnie po[...]

Powłoki przeciwkorozyjne na rurociągi naziemne

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono powłoki, stosowane do ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów, które z różnych względów nie mogą być poprowadzone pod ziemią lub pod wodą. Skupiono się na powłokach wielowarstwowych wytwarzanych z wysoko prefabrykowanych materiałów, które oprócz odporności na promieniowanie UV charakteryzuję się również odpornością na inne czynniki agresywnego otoczenia. Słowa kluczowe: powłoki w[...]

Naprawy uszkodzeń korozyjnych rurociągu metodą 3XE


  Omówiono lokalne defekty rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem zniszczeń korozyjnych. Przedstawiono problematykę napraw tego typu defektów, na tle normy ISO 24817. Pokazano jedną z metod naprawy, polegającą na nakładaniu powłoki kompozytowej, w której materiałem konstrukcyjnym jest taśma kevlarowa. Naprawa jest poprzedzona obliczeniami, zgodnymi z normą ISO, przeprowadzonymi za pomocą programu komputerowego. Na wejściu do programu podawane są, między innymi, dane dotyczące uszkodzenia, dane konstrukcyjne rurociągu i transportowane medium. Na wyjściu otrzymuje się między innymi, długości i ilość poszczególnych warstw powłoki. Słowa kluczowe: rurociągi, korozja, ochrona przeciwkorozyjna, naprawa zniszczeń korozyjnych, metoda 3XE, kompozyty, aramidy, Kevlar, żywice epoksydowe Repairs of pipeline corrosion defects by 3XE method Local defects in pipelines were discussed with special attention to corrosion defects. Repairs of such defects were presented in compliance with ISO standard specifi cations. One type of repair was shown in which a composite coating is applied. Kevlar tape constitutes the structural material of this coating. The repair is preceded by calculations in compliance with ISO standard which are performed by a computer program. Data concerning the type of the defect, structural and material data of the pipeline, material transported by the pipeline and its internal pressure are entered into the program. The program calculates, among other things, the number and length of coating’s layers . Keywords: pipelines, corrosion, anticorrosion protection, 3XE method, repair of corrosion defects, composites, aramides, Kevlar, epoxy resins 1. Wprowadzenie Lokalne zniszczenia korozyjne rurociągów występują dość często w praktyce. Niewłaściwie wykonane spoiny połączeń rur, niewłaściwie dobrana czy wykonana powłoka, duże ubytki powłoki przeciwkorozyjnej podczas eksploatacji, są bezpośrednią przyczyną powstawania i prop[...]

Problemy ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów na skrzyżowaniach z drogami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę zabezpieczenia przeciwkorozyjnego polegającą na szczelnym wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej rura osłonowa - rura przewodowa materiałem syntetycznym Anticor SyntetixCF? o odpowiednich właściwościach. Materiał ten jest wprowadzany w postaci ciekłej w temperaturze 60-90ºC. Po zżelowaniu wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne (wysoką oporność właściwą i wytrzymałość elektryczną, brak odspojenia katodowego, przyczepność do ścianki rury osłonowej i powłoki rury produktowej, odporność na korozję biologiczną, znikomą absorpcję wody). Bardzo dobrze tłumi drgania mechaniczne. Technologia wypełniania przestrzeni jest łatwa i bardzo efektywna. Słowa kluczowe: podziemne skrzyżowania rurociągów z drogami, ochrona przeciwkorozyjna, rura osłonowa, wypełniacze przeciwkorozyjne, technologia Casing Filler The pipeline anticorrosion protection problems in crossroads places The method of corrosion protection, where the internal space between the casing pipe and the main pipe is fi lled in tightly with synthetic material Anticor SyntetixCF? which has appropriate properties, is discussed. This material is applied in the form of a liquid whose temperature is from 60 to 90ºC. After the process of gelating it has very good anticorrosive properties (high specifi c resistance and electric endurance, there is a lack of cathodic disbonding, suffi cient adhesion to the wall of the casing pipe and the layer of the main pipe, high resistance to biological corrosion, slight water absorption). It deadens mechanical vibrations very well. The technology of fi lling in the space is easy and very effective. Keywords: underground crossroads of pipelines with roads, anticorrosion protection, casing pipe, anticorrosion fi llers, casing fi ller technology.Zgodnie z przepisami branżowymi (np. [1]), na odcinkach podziemnych skrzyżowań rurociągów z drogami, torami kolejowymi oraz na obszarach z nierównościami terenu wymagane jest [...]

 Strona 1