Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN GŁUSZKO"

Degradacja powłok lakierowych pod wpływem oddziaływania promieniowania UV i wody

Czytaj za darmo! »

Wykonano porównawcze badania wpływu wielkości stosowanego promieniowania UV o różnej energii napromienienia na stopień degradacji pięciu gatunków farb. Stopień degradacji powłoki oceniano poprzez określenie zmian połysku, stopnia skredowania powłok, zmian tłoczności, elastyczności i twardości względnej. Ponadto zbadano wpływ dodatków fotostabilizatorów HALS na wzrost odporności trwałości powł[...]

Adhezja powłok lakierowych do powierzchni metali

Czytaj za darmo! »

Podano rodzaj sił działających na granicy faz polimer-metal, odpowiedzialnych za adhezję powłok lakierowych do powierzchni stali i cynku. Zbadano wpływ grubości powłok lakierowych oraz grubości stalowego podłoża na wartość adhezji wyznaczanej metodą odrywową. Zmierzono kąty zwilżania θ dla kropli farby epoksydowej nanoszonych na płytki stalowe o różnej grubości. Poprzez porównanie widm IR i ATR zbadano charakter działania międzycząsteczkowych sił na granicy faz powłoka lakierowa - cynk. Wyznaczono minimalną grubość stalowego podłoża, przy której mierzona metodą odrywową wartość adhezji powłok lakierowych, przekracza wymaganą normą PN-EN ISO 12944-5:2001 wielkość 5,0 MPa. Ustalono, że wyznaczona metodą odrywową wartość adhezji powłok lakierowych nałożonych na powierzchni stali o różnej grubości stabilizuje się przy grubości metalowego podłoża 12 mm. Słowa kluczowe: powłoki lakierowe, adhezja, podłoże stalowe i cynkowe Adhesion of paint coating to metallic substrate There are given types of the adhesive acting on the metal-polymer interface for paint coatings on the zinc and steel substrates. The effect of paint coating as well as thickness of metallic substrates on the pull off determined coatings adhesion was studied. The wetting angles θ of epoxy paint droplets were measured on the steel plates with different thickness. The characteristic of molecular interactions on the paint coating-zinc substrate interface was studied through comparison of IR and ATR spectra. There was determined the lowest thickness of steel substrate for which pulloff determined adhesion of paint coatings exceed the minimal allowable by PN-EN ISO 12944-5:2001 standard value of 5 MPa. It was stated that pull-off determined value of paint coatings adhesion stabilizes for 12 mm thickness of steel substrate. Keywords: paints coatings, adhesion, steel and zinc substrate ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYS[...]

Zagadnienia korozji stykowej w urządzeniach elektrotechnicznych eksploatowanych w różnych warunkach atmosferycznych. Sposób ochrony

Czytaj za darmo! »

Urządzenia i aparaty elektrotechniczne eksploatowane w warunkach atmosferycznych narażone są na oddziaływanie agresywnych środowisk korozyjnych. Ze względu na złożoną konstrukcję tych urządzeń szczególnie niebezpieczne jest występowanie intensywnej korozji galwanicznej w miejscach nieprawidłowo dobranych stykowych połączeń metali. W artykule podano tabelaryczne zestawienie zalecanych, dopuszczalnych i niedopuszczalnych stykowych połączeń metali i wybranych powłok metalicznych. Pozwala ono na wyeliminowanie zjawiska korozji galwanicznej stykowych połączeń metali już na etapie projektowania urządzeń i aparatury. Najwyższą trwałość urządzeń elektroenergetycznych zapewnia dobór zalecanych połączeń stykowych metali. Abstract. Electrical devices and apparatus are exploited in corrosion aggressive atmospheric environments. On account of their complex construction occurrence of intensive galvanic corrosion of wrong selected contact joints of construction metals is particularly hazardous. In the article is given table of recommended, permissible and intolerable connections of contacting construction metals and selected metallic coatings. It allows to eliminate of galvanic corrosion effect already on the designing step of electrical devices. The highest durability of this devices is assured by selection of recommended joints of contacting metals. (Problems of galvanic corrosion in electrical devices exploited in different atmospheric conditions. Protection methods) Słowa kluczowe: urządzenia elektrotechniczne, korozja galwaniczna, metody ochrony Keywords: electrical devices, prevention, galvanic corrosion Wstęp Korozja stykowa (galwaniczna), jest to zlokalizowana korozja występująca na powierzchni jednego metalu w miejscu styku z innym metalem o różnym potencjale elektrochemicznym. Dwa metale pozostające w bezpośrednim styku, zanurzone lub pokryte warstwą elektrolitu, wytwarzają własny potencjał elektrodowy, co powoduje przyspieszoną korozję bar[...]

Narażenia korozyjne konstrukcji wsporczych linii wn eksploatowanych w różnych warunkach atmosferycznych

Czytaj za darmo! »

W oparciu o wyniki pomiarów szybkości korozji metali konstrukcyjnych oraz wielkości strumieni depozycji głównych atmosferycznych stymulatorów korozji, dokonano podziału terytorium kraju na 3 wyraźnie różniące się strefy korozyjnej agresywności atmosfery. Wykazano przydatność określenia składu chemicznego produktów korozji i umownej klasyfikacji agresywności korozyjnej środowisk atmosferycznych dla opracowania technologii antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji wsporczych linii WN. Abstract. On the basis of corrosion rate of structural metals as well as values of deposition streams of main atmospheric corrosion stimulators, the country area was divided on 3 distinctly different zones of atmospheric corrosive aggressivity. The usability of corrosion products determination as well as of carried out classification of atmospheric environments corrosion aggressivity for elaboration of technology of energetic lines anticorrosive protection is indicated. (Corrosion hazard sof energetic lines exploited area in atmospheric conditions). Słowa kluczowe: linie energetyczne, korozyjna agresywność atmosfery, produkty korozji, ochrona antykorozyjna. Keywords: energetic lines, atmospheric corrosive aggressivity, corrosion products, anticorrosive protection. Wstęp. Napowietrzne instalacje energetyczne, a w szczególności słupy linii WN, przewody, podstacje itp. są eksploatowane w różnych środowiskach atmosferycznych na obszarze całego kraju. Największe ich zagęszczenie występuje na obszarach uprzemysłowionych i miejskich, a więc tam gdzie wskutek podwyższonej zawartości zanieczyszczeń atmosferycznych, korozyjność atmosfery jest bardzo duża. W Polsce do obszarów takich zalicza się w szczególności: południowo-zachodnią część Województwa Dolnośląskiego; Województwo Górnośląskie; najbliższe otoczenie elektrowni węglowych oraz zakładów chemicznych. Antykorozyjne zabezpieczanie urządzeń elektroenergetycznych, maszyn, aparatów oraz linii WN jest szczegól[...]

Farby antykorozyjne do zabezpieczania słupów linii WN eksploatowanych w warunkach atmosferycznych na terenie kraju

Czytaj za darmo! »

W artykule podano skład farb antykorozyjnych oraz ich wpływ na trwałość powłok lakierowych, zwłaszcza na promieniowanie UV. Wykonano badania porównawcze odporności na destrukcyjne działanie promieniowania UV. Badania wykonano w dwóch komorach klimatycznych, w tym metodą znormalizowaną w komorze Wheatherometer Atlas, oraz w komorze własnej konstrukcji z wysokoenergetycznym promieniowaniem UV. Zbadano także wpływ fotostabilizatora HALS na zwiększenie odporności powłok na działania promieniowania UV. Wytypowano gatunki farb o najlepszej odporności na destrukcyjne oddziaływanie promieniowania UV, które są zalecane do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji wsporczych linii WN. Abstract. The typical chemical compositions of anticorrosive paints was briefly discussed. Comparative testing of commonly employed anticorrosive coatings resistivity for destructive action of UV-radiation has been carried-out. These testing was accomplished in two chambers; In the climatic chamber Wheatherometer Atlas according to appropriate standards and in home-made chamber with high-energetic UV radiation. The effect of HALS photostabiliser on the coatings durability was also tested (Varnish coats' researches intended for anticorrosive protection of metal constructions). The kinds of paints have been selected with best resistance to destructive action of UV radiation, recommended for anticorrosion protection of power lines towers. (Anticorrosive paints in application for power lines towers) Słowa kluczowe: powłoki lakierowe, skład chemiczny, utwardzanie, degradacja, promieniowanie UV Keywords: paint coatings, chemical composition, curing, degradation, UV radiation. Wstęp Stosowane farby i nakładane z nich powłoki lakierowe przeznaczone do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji wsporczych linii WN eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, obok innych czynników środowiskowych w głównej mierze narażone są na destrukcyjne oddziaływanie promieniowania słonec[...]

Otrzymywanie nanocząstkowego srebra w procesie fotoredukcji i stosowanie go jako biocydu dla farb wodorozcieńczalnych


  Podjęto próbę otrzymania nanocząstkowego, elementarnego srebra osadzonego metodą fotoredukcji na powierzchni ditlenku tytanu o strukturze anatazu i zastosowanie go jako biocydu dla powłok farb wodorozcieńczalnych. Anataz katalizuje proces fotoredukcji srebra z roztworów jonowych. Srebro osadzone na powierzchni anatazu, po oddzieleniu od roztworu, emulgowano przy założonych stężeniach masowych w wodorozcieńczalnej farbie fasadowej i badano pleśnioporność nałożonych powłok. Stwierdzono wysoką skuteczność działania nanocząstkowego srebra jako biocydu dla farb wodorozcieńczalnych. Elementary nanoparticle Ag was deposited by photoredn. on anatase TiO2 surface and added to a com. waterborne wall paint coating. The Ag addn. resulted in an increase in biocidic activity of the paint. Nanocząsteczkowe srebro jest pierwiastkiem najskuteczniej zwalczającym mikroorganizmy w szeregu metali: Ag>Hg>Cu>Cd>Pb>Co>Au>Zn>Fe>Mn>Mo>Sn. Mechanizm bakterio i grzybobójczego działania srebra nie jest dobrze poznany1, 2). Zakłada się, że jon srebrowy denaturuje zewnętrzne błony komórek mikroorganizmów, lub też uszkadza ich materiał genetyczny3). Pożądane jest przy tym, aby jony srebra były uwalniane Instytut Elektrotechniki, Wrocław Marian Głuszko* Otrzymywanie nanocząstkowego srebra w procesie fotoredukcji i stosowanie go jako biocydu dla farb wodorozcieńczalnych Production of nanoparticle silver by photoreduction and use as biocide in waterborne wall paints Pracownia Badań Korozyjnych, Instytut Elektrotechniki, Oddział T[...]

Badania efektywności działania antykorozyjnego pigmentu aktywnego w powłokach lakierowych

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania efektywności działania pigmentu aktywnego, przeznaczonego dla farb gruntowych nakładanych na powierzchnię stali. Antykorozyjne, amorfi czne pigmenty otrzymano metodą wysokotemperaturowej syntezy z mieszanin odpowiednio dobranych reagentów chemicznych. Metodą przyspieszonych badań korozyjnych wyznaczono optymalny skład pigmentu i jego właściwą zawartość w powłoce lakierowej. Efektywność antykorozyjnego działania uzyskanego pigmentu potwierdzono badaniami potencjodynamicznymi i metodą spektroskopii impedancyjnej Słowa kluczowe: pigmenty aktywne, powłoki lakierowe, przyspieszone badania korozyjne, badania potencjodynamiczne, spektroskopia impedancyjna Investigations of active pigment anticorrosive effi ciency in paint coatings The investigations of active pigment e[...]

Nietoksyczny pigment antykorozyjny dla farb podkładowych

Czytaj za darmo! »

Poprzez stapianie mieszanin soli nieorganicznych w 1100°C otrzymano 12 różniących się składem tlenkowych pigmentów antykorozyjnych. Pigmenty rozdrobniono do rozmiaru ziarna poniżej 5 μm i poddano badaniom rentgenograficznym. Pigmenty zastosowano w podkładowych powłokach poliwinylowych nałożonych na stalowe podłoże i badano efektywność ich antykorozyjnego działania w komorach korozyjnych: solnej i z wilgotnym SO2 oraz metodami potencjodynamicznymi. Najbardziej efektywny zawierał w swym składzie ok. 22% mas. MoO3. Wyznaczona optymalna zawartość tego pigmentu w poliwinylowej powłoce podkładowej wynosiła 2% mas. Pokrycie ziaren pigmentu warstwą polianiliny, spowodowało spadek jego antykorozyjnego działania. Twelve corrosion-inhibiting oxide pigment were produced by melting of mixed inorganic salt at 1100°C. The pulverized to grain size below 5 μm and studied by X-ray analysis. The pigments were used in priming polyvinyl coatings on steel substrate and tested for anticorrosion activity in salt and wet SO2 chambers and by potentiodynamic methods. The most efficient was the pigment containing 22% MoO3. Optimum content of this pigment in polyvinyl primer was established at 2% mass. The coating of the pigment grains with polyaniline resulted in decrease of its anticorrosive activity. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji metalowych powłokami organicznymi następuje poprzez działanie czterech, wzajemnie ze sobą powiązanych, mechanizmów ochronnych, obejmujących barierowe działanie systemu powłokowego, jego przyczepność (adhezję), inhibicję podpowłokowych procesów korozyjnych i efekty elektrochemiczne1, 2). Antykorozyjne systemy powłokowe chroniące konstrukcje metalowe eksploatowane w warunkach atmosferycznych, składają się co najmniej z powłoki zewnętrznej i podkładowej3, 4). Powłoki zewnętrzne stanowią barierę uniemożliwiającą przenikanie atmosferycznych czynników korozyjnych (głównie wody i tlenu) w głąb systemu ochron[...]

Wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na pleśniooporność wodorozcieńczalnych powłok malarskich

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na pleśniooporność powłok wodorozcieńczalnej akrylowej farby fasadowej pozbawionej fabrycznie stosowanych biocydów, oraz wodorozcieńczalnej farby antykorozyjnej. Uzyskany metodą elektrowyładowań taśmy srebrnej w wodzie, roztwór nanokoloidalnego srebra o stężeniu 0,6 mg Ag/dm3 dodawano do badanych farb w ilościach 0,6; 1,8 i 3,0[...]

 Strona 1