Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SYNOWIEC"

Krystalizacja z jednoczesną reakcją chemiczną DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie analizy ogólnych zależności decydujących o stopniu przereagowania i jakości otrzymywanych kryształów opisano sposób wyznaczania danych projektowych omawianego typu procesów. Zaprezentowano trzy polskie rozwiązania przemysłowego wytwarzania wodorowęglanu amonowego, nadboranu sodowego i kredy nawozowej z fosfogipsu w drodze krystalizacji z reakcją chemiczną. Jednym ze sposobów wywołania siły napędowej procesu krystalizacji z roztworu jest bezpośrednie sprzężenie tego procesu z reakcją chemiczną, w której wyniku w roztworze powstaje substancja krystalizowana o stężeniu przewyższającym w danych warunkach stężenie równowagowe. Rachunek ekonomiczny sprawia, że w wielu przemysłowych rozwiązaniach reakcję i krystalizację prowadzi się w odpowiednim rozpuszczalniku w tym samym aparacie i określa nazwą krystalizacji z reakcją chemiczną (reaction crystallization) . Do tej grupy są zaliczane również procesy strącania (precypitacji) drobnokrystalicznych osadów, lecz ze względu na bardzo małą (mniejszą niż 10 ~3 g na 100 g rozpuszczalnika) i prawie niezależną od temperatury rozpuszczalność oraz specyficzną charakterystykę kinetyczną są one z zasady rozpatrywane w odrębnych monografiach1,2). W niniejszej publikacji w sposób syntetyczny omówiono podstawowe zależności i sformułowano praktyczne wskazówki dla badawczo-projektowego rozwiązania problemów krystalizacji z reakcją chemiczną w układach charakteryzujących się znaczną rozpuszczalnością w stosowanych rozpuszczalnikach. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu szkicowo omówiono jedynie trzy krajowe rozwiązania. Zainteresowanych śwatowymi kierunkami w tej dziedzinie odsyłamy do wskazanej literatury specjalistycznej. Podstawowe zależności procesowe Przystępując do rozwiązania problemu krystalizacji z reakcją chemiczną, należy przede wszystkim zebrać wiarygodne dane opisujące fizykochemiczne właściwości rozpatrywanego układu oraz zależności pomiędzy poszczególnymi procesami [...]

Mechanizm powstawania narostów w krystalizatorach oraz sposoby przeciwdziałania DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono obecny stan wiedzy na temat mechanizmów powstawania narostów w instalacjach przeznaczonych do krystalizacji oraz przedstawiono i krytycznie oceniono sposoby, jakimi można w praktyce przeciwdziałać temu zjawisku. Stwierdzono, że przestrzeganie ustalonych parametrów procesu, dobór właściwych tworzyw i prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych w istotny sposób ograniczają to niekorzystne zjawisko i wielokrotnie przedłużają nie zakłócony czas pracy urządzeń. Narosty, zwane też inkrustacjami, są krystalicznymi osadami o zróżnicowanej strukturze, grubości i przyczepności, powstającymi z różną intensywnością podczas procesów krystalizacji masowej. Jak widać na załączonych zdjęciach (rys. 1), narosty wydzielają się nie tylko na powierzchniach wymiany ciepła, lecz również na ścianach płaszcza krystalizatora i na elementach jego wewnętrznego wyposażenia, a nawet na urządzeniach mieszających, armaturze i czujnikach kontrolno- -pomiarowych. Zjawisko to może w zasadzie występować w krystalizatorach dowolnego typu, lecz - zależnie od rodzaju krystalizowanej substancji, metody prowadzenia procesu i zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego - lokalizacja, grubość oraz ilość narostów są różne. Inkrustacje sprawiają wiele trudności eksploatacyjnych, prowadzących bezpośrednio do zmniejszenia zdolności produkcyjnej krystaliza- Rys. 1. Zdjęcia narostów solnych w krystalizatorach: a - narosty na wlocie do grzejnika po 3 dobach eksploatacji20); b - narosty w odparowywaczu2) na granicy rozdziału para - ciecz (góra), w strefie wrzenia (dół); с - narosty na wale mieszadła2 0) torów, zwiększenia zużycia energii i uszkodzeń elementów wymuszających obieg zawiesiny, a pośrednio nawet do pogorszenia jakości produktu1,2). W licznych publikacjach poświęconych przeciwdziałaniu temu zjawisku podaje się nierzadko sprzeczne informacje. Wynika to ze złożonego mechanizmu powstawania narostów, prowadzenia badań w odmiennych warunkach i skalach, a czas[...]

Badania nad poprawą składu granulometrycznego masowo wytwarzanych produktów krystalicznych

Czytaj za darmo! »

Omówiono prace nad modyfikacją konstrukcji krystalizatora z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny, zmierzające do poprawy jakości wytwarzanych kryształów. Przedstawiono założenia projektowe dla nowego typu aparatu. Wykazano, że warunki hydrodynamiczne panujące w krystalizatorze mają, podobnie jak warunki kinetyczne, istotny wpływ na końcową jakość produktu. apotrzebowanie na masowo wytwarzane pro[...]

 Strona 1