Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW PASYNKIEWICZ"

Sterowanie tematyką badawczą i rozwojową w chemicznym instytucie przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Dla każdej instytucji naukowej najważniejszym problemem jest wybór i ustalenie tematyki naukowej i naukowo-badawczej. Tematyka naukowa zazwyczaj obejmuje ogólny kierunek badań, wynikający ze specyfiki i zainteresowań danej instytucji naukowej oraz jej uszczegółowienie merytoryczne. Badania poznawcze, często zwane badaniami podstawowymi, to domena jednostek uczelnianych, instytucji akademi[...]

Uwodornienie węglowodorów aromatycznych na katalizatorach typu Zieglera DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano uwodornienie toluenu, naftalenu, 1-metylonaftalenu, antracenu i fenantrenu wodorem gazowym w obecności katalizatorów typu Zieglera. Katalizatory otrzymywano w reakcji acetyloacetonianów lub karbonylków różnych metali (żelaza, niklu, kobaltu, chromu, manganu, molibdenu i wolframu) ze związkami glinoorganicznymi. Reakcje uwodornienia prowadzono w temp. 130^-230°C i pod ciśnieniem 6,0 ч-10,0 MPa. Stwierdzono, że badane katalizatory są aktywne podczas uwodornienia węglowodorów aromatycznych. Aktywność katalizatora zależy od rodzaju zawartego w nim metalu przejściowego. Stwierdzono zwiększenie aktywności katalizatora w układach bimetalicznych oraz korzystny wpływ obecności wody. Proces katalitycznego uwodornienia węglowodorów nienasyconych (w tym także węglowodorów aromatycznych) za pomocą gazowego wodoru jest znany i od dawna stosowany na dużą skalę w przemyśle. Stosunkowo mało zbadano katalizatory homogenne typu Zieglera rozpuszczalne w węglowodorach. Na ogół synteza tych katalizatorów polega na przeprowadzeniu reakcji odpowiedniego związku metalu przejściowego ze związkiem metaloorganicznym metalu grupy głównej - najczęściej związkiem glinoorganicznym typu R2A1X. Pierwsze prace nad zastosowaniem rozpuszczalnych katalizatorów do uwodornienia olefin prowadził Breslow i współpracownicy1*. Stwierdzili oni, że aktywnymi katalizatorami w reakcjach uwodornienia olefin są acetyloacetoniany Co(III), Fe(III) oraz Cr(III), redukowane trietyloglinem, triizobutyloglinem lub wodorkiem diizobutyloglinowym. Dalsze badania 2" 7) wykazały, że katalizatory typu Zieglera są również aktywne w reakcjach uwodornienia węglowodorów aromatycznych, ale w temp. 80 -r- 200°C i pod ciśnieniem, 2,0 -r 7,0 MPa. Stwierdzono, że wobec tych katalizatorów uwodorniają się zarówno proste węglowodo- Praca wykonana w ramach CPBP 01.16. ry aromatyczne, np. benzen, toluen lub ksylen, jak i węglowodory o skondensowanych pierścieniach aromatycznych, np. naft[...]

Wpływ nośnika na aktywność katalityczną tytanowego katalizatora w polimeryzacji etylenu i propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano układy katalityczne Zieglera-Natty osadzone na różnego rodzaju nośnikach. Za pomocą modelu układu nośnikowego określono wpływ właściwości elektrodonorowych nośnika na aktywność katalityczną w polimeryzacji etylenu i propylenu. Zbadano najpopularniejsze nośniki, takie jak: MgO, S i0 2, A120 3 i glinokrzemiany oraz wpływ modyfikacji powierzchni nośnika kwasami i zasadami Lewisa na wydajność polietylenu i polipropylenu. Określono wydajność poliolefin w zależności od zastosowanych tlenkowych nośników o charakterze donorowym i akceptorowym. Ustalono optymalne warunki syntezy układów katalitycznych. Klasyczny k a ta liz a to r Z ieg le ra -N a tty sk ład a się ze związków m e ta lu przejściowego i pochodnej alkilowej lub halo - genoalkdlowej m e ta lu g ru p y głównej. Do n a jo o p u la rn ie jszych u k ład ów Z ie g le ra -N a tty n ależ ą: TiCl + E t2AlCb, TiCl3 + Et2AlCl i TiCl3 ;+ E t3Al (Et — g ru p a e ty low a 1)). K a ta liz a to ry tego ty p u szybko tra c ą aktywność, a p o n ad to p o lim e ry z a c ja p row ad zo n a w ich obecności zachodzi z m a łą w y d a jn o śc ią . Osadzenie TiCl4 na n o śn ik u umożliwia zwiększenie ak tywności k a ta lity c z n e j2). Najczęściej jak o n o śniki sto su je się związki magnezu — głównie MgCl2. Szczególnie is to tn e znaczenie w w y p a d k u p o limery zacji p ro p y len u ma dobór n o śnika. Dlatego w n in iejszej p ra c y zbad an o w p ływ różnych nośników na ak tywn o ść k a ta lity c z ną typowych k a ta liz a to rów Z ieg le ra -N a tty w polimeryzacji e ty le n u i prop y len u . szych 15 min. Z aw a rto ść r e a k to ra wylewano n a le jek Schotta i sączono pod zmniejszonym ciśnieniem. O trzym an y w ilgotny b ia ły pro sz ek suszono w su sz a rc e w temp. 333 К przez 24 h, a n a s tęp n ie w temp. 393 К przez 48 h. Wpływ elektronodonorowych aktywność katalityczną układu właściwości nośnika na K a ta liz a to r Z ie g le ra -N a tty ty p u[...]

 Strona 1