Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WANDA PASIUK-BRONIKQWSKA"

Równowagowy skład oraz pH wodnych zawiesin C aS03 i Ca (OH)2 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono chemiczny model równowagi w wodnych zawiesinach siarczynu wapnia i wodorotlenku wapnia. Model ten umożliwia obliczanie stężeń wszystkich indywiduów chemicznych obecnych w danej zawiesinie. Pełne rozwiązanie modelu wykorzystano w mikrokomputerowym programie SULFEQ przeznaczonym do interakcyjnego obliczania składu zawiesin z użyciem maszyn typu PC XT. Na wybranych przykładach porównano składy zawiesin przewidziane przez model z odpowiednimi danymi doświadczalnymi zaczerpniętymi z literatury i z badań własnych. Omówiony model można stosować również do układów nie zawierających wapnia. *] Fotografię Autorki zamieściliśmy w nr. 8/90 na s. 379 (red.). **) praca wykonana w związku z realizacją CPBR 3.20 (generalny wykonawca - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) oraz CPBR 5.1 (generalny wykonawca - Instytut Energetyki). PRZEMYSŁ CHEMICZNY Г П О 69/11 (1990) Opracowanie nowych procesów oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych z dwutlenku siarki wiąże się z koniecznością modelowania złożonych układów chemicznych. Stosowane zazwyczaj uproszczenia chemizmu procesów stają się niedopuszczalne, zwłaszcza dla takich Dr inż. Krzysztof Jan RUDZIŃSKI w roku 1974 ukończył studia w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Pracuje jako adiunkt w Samodzielnej Pracowni Kinetyki Procesowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Specjalność - inżynieria reakcji chemicznych. metod oczyszczania jak absorpcja S 0 2 w wodnych zawiesinach Ca(OH)2 i CaS03 z jednoczesną katalityczną autooksydacją związków siarki czterowartościowej do nieszkodliwego i użytecznego siarczanu wapnia (gipsu)1*. Wybór właściwego katalizatora autooksydacji nie jest możliwy bez wnikliwej analizy składu zawiesin absorpcyjnych. Celem przedstawionych badań było sformułowanie i analiza równowagowego modelu chemicznego zawiesin CaS03 i Ca(OH)2 oraz opracowanie mikrokomputerowego programu SULFEQ umożliwiającego [...]

 Strona 1