Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAWA GĄTARZ"

Emisja gazowych związków siarki i sozologiczne aspekty stosowania keku siarkowego w drogownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad emisją gazowych związków siarki w procesie wytwarzania mieszanek mineralno- -asfaltowo-kekowych oraz podczas ich stosowania do budowy nawierzchni dróg. Badano wpływ tych nawierzchni na przyległe gleby i roślinność. Wykazano, że proces produkcji mieszanek nie powoduje istotnych zagrożeń dla pracowników obsługujących urządzenia pod warunkiem przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego. Pył ze ścieranych nawierzchni występuje w ilościach zbyt małych, żeby wywierać znaczący wpływ na gleby i roślinność. Wskazano na możliwość oszczędzania asfaltu i mączki wapiennej w wyniku wdrożenia opracowanej technologii.Jednym z przewidywanych i) w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych kierunków zagospodarowania nadmiernych zapasów odpadowej siarki elementarnej uzyskiwanej w wyniku oczyszczania gazu ziemnego, a zwłaszcza gazu pochodzącego z silnie "zasiarczonych’' złóż kanadyjskich i francuskich, miało być ich użycie do wytwarzania mieszanek służących do budowy nawierzchni dróg. Prace badawcze prowadzono w wielu krajach, w tym również w Polsce 3>4), ponieważ takie wykorzystanie odpadowej siarki wydawTało się uzasadnione względami ekonomicznymi. Począwszy od 1978 r. światowe zapasy siarki zaczęły się jednak zmniejszać. Ich całkowite wyczerpanie przewiduje s ię 5) na .1990 г., a od tego czasu na międzynarodowych rynkach będzie dostępna jedynie siarka pochodząca z bieżącej produkcji. Nie sprzyja to oczywiście wdrażaniu opracowanych już technologii wytwarzania nawierzchni drogowych z wykorzystaniem siarki elementarnej. W tej sytuacji badania prowadzone w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" i w Instytucie Budowy Dróg 'i Mostów6»7) skoncentrowano na sprawdzeniu możliwości zastosowania do omawianego celu odpadu przemysłowego pochodzącego z rafinacji siarki, tzw. keku, zawierającego średnio ok. 43% siarki i ok. 44°/o węglanu wapniowego. Należało jednak sprawdzić[...]

Półprodukty dla przemysłu kosmetycznego otrzymywane z siarki elementarnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano laboratoryjne badania procesów otrzymywania siarki koloidalnej biologicznie czynnej. Uzyskiwane w tych procesach produkty nadają się do zastosowania w przemyśle kosmetycznym, a wyniki badań upoważniają do podjęcia antyimportowych produkcji molotonażowych, co nastąpi po zakończeniu akcji ofertowej i określeniu zapotrzebowania na omawiane postaci siarki. Siarka wchodzi w skład wielu szamponów, płynów przeciwłupieżowych i wzmacniających włosy, "toników" i kremów przeciwtrądzikowych oraz aerozoli przeznaczonych do szybkiego "mycia włosów na sucho" . W zależności od rodzaju wyrobu kosmetycznego jest wprowadzana w postaci koloidalnej lub nietrwale związanej. Otrzymywanie siarki koloidalnej Siarka koloidalna używana w przemyśle kosmetyci nym ma charakterystyczny, zbliżony do kulistego, kształt ziarn o średn cy nie większej niż kilkanaście mikrometrów. Ma właściwości hydrofilowe i tworzy trwałe zawiesiny w wodzie i w wodnych roztworach soli mineralnych oraz wielu substancji organicznych wchodzących w skład środków kosmetycznych. Siarkę przeznaczoną do produkcji fungicydów otrzymuje się najczęЛЛЛ PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/9 (1987) ściej przez mechaniczne rozdrabnianie w młynach strumieniowych z segregacją pneumatyczną. Nie można jednak używać jej w kosmetyce ze względu na ostre krawędzie poszczególnych cząstek. Siarkę koloidalną o odpowiednim kształcie ziarn i żądanej granulacji otrzymuje się w wielu stosowanych w przemyśle procesach1} utleniania siarkowodoru tlenem atmosferycznym w roztworach wodnych wobec katalizat[...]

 Strona 1