Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY JANKOWSKI"

Uwodornienie węglowodorów aromatycznych na katalizatorach typu Zieglera DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano uwodornienie toluenu, naftalenu, 1-metylonaftalenu, antracenu i fenantrenu wodorem gazowym w obecności katalizatorów typu Zieglera. Katalizatory otrzymywano w reakcji acetyloacetonianów lub karbonylków różnych metali (żelaza, niklu, kobaltu, chromu, manganu, molibdenu i wolframu) ze związkami glinoorganicznymi. Reakcje uwodornienia prowadzono w temp. 130^-230°C i pod ciśnieniem 6,0 ч-10,0 MPa. Stwierdzono, że badane katalizatory są aktywne podczas uwodornienia węglowodorów aromatycznych. Aktywność katalizatora zależy od rodzaju zawartego w nim metalu przejściowego. Stwierdzono zwiększenie aktywności katalizatora w układach bimetalicznych oraz korzystny wpływ obecności wody. Proces katalitycznego uwodornienia węglowodorów nienasyconych (w tym także węglowodorów aromatycznych) za pomocą gazowego wodoru jest znany i od dawna stosowany na dużą skalę w przemyśle. Stosunkowo mało zbadano katalizatory homogenne typu Zieglera rozpuszczalne w węglowodorach. Na ogół synteza tych katalizatorów polega na przeprowadzeniu reakcji odpowiedniego związku metalu przejściowego ze związkiem metaloorganicznym metalu grupy głównej - najczęściej związkiem glinoorganicznym typu R2A1X. Pierwsze prace nad zastosowaniem rozpuszczalnych katalizatorów do uwodornienia olefin prowadził Breslow i współpracownicy1*. Stwierdzili oni, że aktywnymi katalizatorami w reakcjach uwodornienia olefin są acetyloacetoniany Co(III), Fe(III) oraz Cr(III), redukowane trietyloglinem, triizobutyloglinem lub wodorkiem diizobutyloglinowym. Dalsze badania 2" 7) wykazały, że katalizatory typu Zieglera są również aktywne w reakcjach uwodornienia węglowodorów aromatycznych, ale w temp. 80 -r- 200°C i pod ciśnieniem, 2,0 -r 7,0 MPa. Stwierdzono, że wobec tych katalizatorów uwodorniają się zarówno proste węglowodo- Praca wykonana w ramach CPBP 01.16. ry aromatyczne, np. benzen, toluen lub ksylen, jak i węglowodory o skondensowanych pierścieniach aromatycznych, np. naft[...]

 Strona 1