Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA FALAK"

Wpływ składu fazy metalicznej w katalizatorach Pd-Ni/C na ich aktywność i selektywność w procesie redukcji o- i /^-chloronitrobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ zawartości palladu w katalizatorach Pd-Ni/C (5%) na ich aktywność i selektywność w reakcji redukcji wodorem o- i /bchloronitrobenzenu w fazie ciekłej. Stwierdzono, że aktywność katalizatorów zwiększa się ze wzrostem zawartości palladu. Optymalną selektywność wykazują katalizatory o zawartości palladu wynoszącej 50-^70% wag. Daje to podstawę do zastosowania w procesie katalitycznej redukcji izomerów chloronitrobenzenu w skali przemysłowej katalizatora Pd-Ni/C (5%) zawierającego 50% wag. palladu. W procesach redukcji przebiegających w fazie ciekłej coraz szersze zastosowanie mają katalizatory o złożonej fazie metalicznej. Katalizatory te, stosowane w postaci stopów lub mieszanin osadzonych na nośnikach, wykazują z reguły większą aktywność i inną selektywność niż poszczególne składniki fazy metalicznej. Istnieją także różnice pomiędzy składami fazy metalicznej na powierzchni katalizatora i w jego masie. Znajomość wpływu składu fazy metalicznej katalizatorów na ich aktywność i selektywność ma istotne znaczenie zarówno w aspekcie poznawczym, jak i praktycznym. Wielu autorów14_7) badało bimetaliczny układ Pd-Ni. Stwierdzono, że pallad i nikiel tworzą stałe roztwory w całym zakresie stężeń obu składników, a właściwości stopu wynikają z ich ilościowych udziałów. W katalitycznych procesach uwodornienia prowadzonych w obecności stopów Pd-Ni istotna jest ich zdolność do sorpcji wodoru. Badania Sokolskiego i współpracowników8* wykazały, że zwiększanie zawartości Ni w stopie powoduje pogorszenie jego właściwości sorpcyjnych. Prowadzi to do zmniejszenia szybkości uwodorniania związków o[...]

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na przebieg katalitycznej redukcji o-chloronitrobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Rozpuszczalnikami stosowanymi w praktyce przemysłowej w procesie katalitycznej redukcji chloronitrobenzenów są alkohole lub chloroaniliny. Zbadano wpływ obu sposobów rozcieńczania na przebieg redukcji o-chloronitrobenzenu w obecności 5-proc. katalizatora Pd-Ni/C. Stwierdzono, że katalizator ten wykazuje największą aktywność w obecności niższych alkoholi alifatycznych, które dobrze rozpuszczają oba substraty, tj. związek nitrowy i wodór. W wypadku zastosowania o-chloroaniliny jako rozpuszczalnika zaobserwowano zmniejszanie się aktywności katalizatora w czasie trwania procesu redukcji o-chloronitrobenzenu. Aromatyczne związki nitrowe zawierające halogenki jako podstawniki w pierścieniu aromatycznym mogą być redukowane w fazie ciekłej w obecności katalizatora. Rozpuszczalnik dobiera się na podstawie przewidywanych warunków procesu oraz właściwości redukowanego związku nitrowego i katalizatora. Podczas katalitycznej redukcji tego rodzaju związków nitrowych wodorem rodzaj rozpuszczalnika wpływa nie tylko na szybkość procesu, ale także na jego kierunek. Badania Sokolskiego i współpracowników1* wykazały, że od rodzaju rozpuszczalnika zależy wielkość współczynników podziału redukowanego związku nitrowego i aminy (produktu jego redukcji) między roztwór i powierzchnię katalizatora, wartość energii wiązania substratów z powierzchnią katalizatora, a także relacje między szybkością aktywacji substratów a szybkością usuwania ich z powierzchni. Pod wpływem rozpuszczalnika może się zmieniać adsorpcyjna charakterystyka katalizatora, rozpuszczalność wodoru w fazie ciekłej oraz szybkość jego dyfuzji na granicy rozdziału faz. Tabela 1. Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na przebieg redukcji wodorem 3-chloronitrobenzenu w obecności 1-proc. katalizatora Pt/C Rozpuszczalnik Rozpuszczalność wodoru [cm3/cm3] Czas redukcji [min] 75-proc. C2H5OH 0,0894 80 75-proc. C2H5OH + C6H5NH2 - 106 c 6h 5n h 2 0,0285 465 Ovćinnikov2), badając kinetykę redukcji 3-c[...]

 Strona 1