Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIA STRADOWSKA"

Adsorpcja mieszanin chlorków miedzi(II) i potasu na ziemi naturalnej typu attapulgite clay DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę adsorpcji oraz równowagi adsorpcyjne chlorków miedzi i potasu oraz ich mieszanin (z roztworów wodnych) na ziemi typu attapulgite clay. Badania te uzupełniono analizami termograwimetrycznymi. W ostatnich latach jako nośnik do produkcji katalizatora procesu oksychlorowania etylenu1’ stosuje się naturalną ziemię z grupy ziem określanych wspólnym mianem attapulgite clay2,3). Katalizator takiego typu (nośnik - CuCl2, KC1) jest znacznie aktywniejszy niż katalizatory otrzymane na podstawie ziem bentonitowych występujących w naszym kraju4', przede wszystkim wskutek oddziaływania powierzchni nośnika na sole aktywne katalizatora. Ostatnio toczy się dyskusja na temat tego oddziaływania5,6'. W skali przemysłowej katalizator procesu oksychlorowania etylenu otrzymuje się przez wkraplanie wodnego roztworu soli CuCl2 i KC1 na fluidalne złoże nośnika w temp. 378 K. Celem przedstawionej pracy było zbadanie adsorpcji CuCl2, KC1 oraz ich mieszanin (z roztworów wodnych) na ziemi naturalnej typu attapulgite clay, otrzymanej z Zakładów Azotowych we Włocławku. Badania adsorpcyjne uzupełniono analizami termograwimetrycznymi układów: adsorbent - CuCl2, KC1. Stwierdzono, że wymiana jonowa pomiędzy powierzchnią adsorbentu i roztworami mieściła się w granicach błędu doświadczalnego (ok. 3-10“ 2%). Część doświadczalna Z Zakładów Azotowych we Włocławku otrzymano nośnik w formie już przygotowanej do preparatyki katalizatora (a więc ni[...]

 Strona 1