Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Robert Pich"

w zakładzie dużego ryzyka. Trening komunikacji w środowisku zawodowym DOI:10.15199/62.2019.4.1


  Przedstawiono sposób budowania kultury bezpieczeństwa poprzez kształtowanie świadomości pracowników w wyniku poprawy komunikacji. Wskazano praktyczne umiejętności, których wykorzystanie w czasie wykonywania ryzykownych procesów technologicznych znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa personelu oraz zakładu przemysłowego. Opisano także wyniki pilotażowego treningu w zakładzie dużego ryzyka. Wykazano, że sposoby kształtowania kultury bezpieczeństwa opracowane dla energetyki jądrowej można w bardzo łatwy sposób adoptować w każdej dziedzinie przemysłu, a w szczególności w przemyśle chemicznym. Statystyki wskazują, że większość wypadków przy pracy spowodowana jest tzw. czynnikiem ludzkim (human performance error prevention tools), będącym wynikiem popełnianych przez pracowników błędów, postępowania sprzecznego z normami bezpieczeństwa oraz świadomie podejmowanego przez nich ryzyka. Błąd ludzki przyczynia się do ok. 80% wypadków w przemyśle jądrowym, z czego 70% spowodowanych jest przez fabryki/firmy/organizacje, a 30% to błędy osób prywatnych/pojedynczych jednostek, pozostałe 20% wypadków można przypisać awariom sprzętu lub instalacji1). Ludzkie zachowania w dużej mierze determinują obecny i przyszły stan bezpieczeństwa. Kluczem do osiągnięcia jego poprawy jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Autorzy założyli pozytywny wpływ poprawnej i jednoznacznej komunikacji pomiędzy pracownikami na poziom bezpieczeństwa. Na tej podstawie sformułowano hipotezę, że poprawna metoda szkolenia dotycząca komunikacji w środowisku zawodowym wpływa na poziom kultury bezpieczeństwa. Wzorem do naśladowania w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa dla zakładów przemysłowych, w których wykorzystuje się procesy i operacje związane z dużym ryzykiem wystąpienia poważnych awarii powinna być energetyka jądrowa. W zakładach związanych z energią jądrową zostały wprowadzone zasady pracy, które wyeliminowały lub w znaczący sposób ogra[...]

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne


  Przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej wybranych emulsji azotanu(V) amonu oraz wpływu czynników potęgujących ich egzotermiczny rozkład. Zbadano wpływ jonów chlorkowych, stali kwasoodpornej, tytanu, stopu aluminium przeznaczonego do budowy zbiorników transportowych na materiały niebezpieczne klasy 5.1 (ADR/RID). W badaniach zastosowano kalorymetr produkcji francuskiej Setaram C80D typu heat flow. Badania kalorymetryczne przeprowadzono w naczyniach ciśnieniowych metodą dynamiczną (skaningową) oraz metodą izotermiczną w warunkach izochorycznych. Wyznaczono efekty cieplne, które mogą poaKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, * , Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 1. Calorimetric study Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwer[...]

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**)


  Wyznaczono numerycznie stałe kinetyczne procesu rozkładu termicznego emulsji azotanu( V) amonu, posługując się efektami cieplnymi uzyskanymi techniką kalorymetryczną. Metodą symulacji komputerowej oszacowano ryzyko wybuchu cieplnego reagującego układu w czasie produkcji, magazynowania i transportu emulsji azotanu(V) amonu. aKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, *, Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**) A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 2. Kinetics of thermal decomposition process, estimating the risk of thermal explosion***) Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność chemia środowiska). W 2005 r. uzyskał stopień doktora w Politechnice Wrocławskiej. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Państwo[...]

 Strona 1