Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Biessikirskia"

Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej DOI:10.15199/62.2019.4.2


  Matryca materiału wybuchowego emulsyjnego jest układem dyspersyjnym typu woda w oleju (W/O), w których fazę dyspersyjną stanowi ciecz niepolarna (np. olej napędowy), zaś fazę zdyspergowaną ciecz polarna (roztwór utleniacza). Dopiero uczulenie (typu fizycznego lub chemicznego) matrycy prowadzi do otrzymania materiału wybuchowego emulsyjnego (MWE), który ze względu na swoje właściwości, obok ANFO, jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów wybuchowych w górnictwie2, 3). W przypadku emulsji W/O, faza zdyspergowana ma postać przesyconego roztworu azotanu(V) amonu, co w przypadku niewłaściwego doboru emulgatorów lub niekorzystnego oddziaływania warunków Two explosive matrix emulsions were prepd. by using a fertilizer or a mixt. of NH4 and Na nitrates(V) and a hydrocarbon oil and studied for group compn. and crystal morphol. by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The products showed improved long-range order. The disappearance of white smudges and an enlargement of the honeycomb structure areas were obsd. Na podstawie analizy wyników przedstawionych w pracy1) zaproponowano nową metodykę otrzymywania matryc emulsji. Otrzymane próbki zbadano pod względem struktury i morfologii stosując spektroskopię w podczerwieni (IR), dyfrakcję rentgenowską (XRD) oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Matryce otrzymane wg nowej procedury wykazały większe aAGH w Krakowie; bInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Andrzej Biessikirskia,*, Łukasz Kuterasińskib, Michał Dworzaka, Józef Pyraa, Michał Twardosza Verification of structure and morphology of explosive matrix obtained from aqueous ammonium nitrate solutions and mixture of ammonium nitrate and aqueous ammonium nitrate solution Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry a[...]

 Strona 1