Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Sinacka"

Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energii DOI:10.15199/9.2107.12.2


  Badany obiekt powstał z założeniem stworzenia przyjaznych warunków dla dzieci i dorosłych przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych, dlatego istotne było zapewnienie komfortu klimatycznego przy zastosowaniu rozwiązań odpowiednich dla budownictwa pasywnego. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie czy obiekt spełnia wymagania postawione przez inwestorów. Analiza parametrów środowiska wewnętrznego (środowiska cieplnego oraz jakości powietrza) pozwoliła ocenić komfort klimatyczny. Zużycie gazu i energii elektrycznej w połączeniu z inwentaryzacją urządzeń znajdujących się w budynku stanowiło podstawę do określenia wskaźników energetycznych budynku z wyraźnym podziałem na systemy: centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz energię pomocniczą, jak również umożliwiło zdefiniowanie przyczyn dość wysokiego zużycia energii elektrycznej. Statystyczna ocena wyników pomiarów i zależności pomiędzy nimi była podstawą do sprecyzowania zjawisk wpływających na obniżenie komfortu klimatycznego oraz określenia intensywności ich występowania, jak również ocenienia wpływu czynników zewnętrznych na warunki panujące w budynku. 2. Charakterystyka obiektu Badany obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu w obszarze o charakterze zamkniętym i zabudowanym. Jest to mały budynek użyteczności publicznej wykonany w standardzie pasywnym, który uzyskał certyfikat PHI (Passive House Institute) Darmstadt w Niemczech. Głównymi pomieszczeniami w budynku są: sala warsztatowa i kawiarnia. Wejście do kawiarni znajduje się po stronie północno-zachodniej, natomiast do sali warsztatowej po stronie północno-wschodniej (rys. 1). W sali warsztatowej 498 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) Rys. 1. Układ pomieszczeń w badanym budynku Fig. 1. Ground plan of examined building TABELA 1. Charakterystyka badanego obiektu [8], [11], [14] TABLE 1. Characteristics of examined building [8], [11], [14] Obi[...]

Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi DOI:10.15199/9.2018.7.4

Czytaj za darmo! »

Rozwój systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) w budynkach energooszczędnych jest ukierunkowany na rozdzielenie układu dostarczającego powietrze niezbędne ze względów higienicznych oraz układu zapewniającego utrzymanie temperatury, czyli kompensującego straty ciepła i/lub obciążenia chłodnicze. Oznacza to, że wentylacja mechaniczna ma za zadanie zapewnić dostarczenie świeżego powietrza i ewentualnie skorygować jego parametry wilgotnościowe. Projektowy strumień powietrza nawiewanego obliczany jest według kryterium higienicznego. Natomiast, utrzymanie temperatury operatywnej w zakresie komfortu cieplnego zapewniają wodne płaszczyznowe systemy grzewczo-chłodzące. Ze względu na sposób wymiany ciepła systemy zapewniające komfort cieplny dzielimy na systemy powietrzne: - powietrzne systemy klimatyzacyjne (strumień powietrza nawiewanego do pomieszczeń znacząco przekracza minimalne wymagania higieniczne), - powietrzno-freonowe systemy klimatyzacyjne (np. urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego), - powietrzno-wodne systemy klimatyzacyjne (konwektory pomieszczeniowe, belki chłodzące, klimakonwektory wentylatorowe) oraz systemy wodne płaszczyznowe: - podwieszane sufity grzewczo-chłodzące 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) - zintegrowane z konstrukcją budynku (TABS, podłogowe, ścienne) [5]. Stropy (sufity) grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej pełnią funkcję zasobnika ciepła/chłodu, aktywowanego czynnikiem grzewczo-chłodzącym wprowadzonym rurkami tworzącymi rdzeń, znajdujący się we wnętrzu stropu/sufitu. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne stropu aktywowanego termicznie i sufitu aktywowanego termicznie współpracującego z materiałem zmiennofazowym (PCM) przedstawiono na rys. 1 [4, 8, 9]. Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplneg[...]

Stropy i sufity grzewczo- -chłodzące o dużej pojemności cieplnej DOI:10.15199/33.2019.01.10


  Systemy stropów i sufitów grzewczo-chłodzących mają na celu utrzymanie temperatury odczuwalnej w zakresie komfortu cieplnego i ograniczenie wymaganego strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia za pomocą instalacji wentylacjimechanicznej, do ilości spełniającej kryterium higieniczne [1]. Układ regulacyjny powinien uwzględniać ograniczenia temperaturowe i wilgotnościowe, warunkowane komfortem cieplnym oraz koniecznością zachowania temperatury powierzchni wyższej od temperatury punktu rosy.Wcelu eliminacji zjawiska przegrzewania głowy, temperatura powierzchni stropów nie powinna przekraczać 28°C. Projektowa różnica temperatury na zasilaniu i powrocie to 3°C [3 ÷ 5]. Strop aktywowany termicznie to rozwiązanie, które wykorzystuje zdolność akumulacji ciepła konstrukcji żelbetowej. Zatopione w konstrukcji rurki o średnicy 14 - 20 mm w rozstawie 15 - 30 cm, zasilane wodą grzewczą/ chłodzącą aktywują termicznie konstrukcję [8]. Alternatywnym systemem jest sufit grzewczo-chłodzący, który może być instalowany również w istniejących budynkach. Najczęściej stosowanymi systemami są sufity zintegrowane z konstrukcją budynku (natynkowe lub podtynkowe o średnicy rur 14 - 20 mm i rozstawie 10 - 20 cm; rurki kapilarne w warstwie tynku) oraz systemy podwieszane (panele gipsowo-kartonowe lub stalowe z rurkami miedzianymi lub z tworzywa sztucznego o średnicy 10 - 16mm, ułożonymi wmeandry w rozstawie 45 - 120 mm) [4]. Zwiększenie pojemności cieplnej systemu następuje przez wprowadzenie materiału zmiennofazowego (PCM) do warstwy tynku przykrywającego rurki lub jako wypełnienie paneli grzewczo-chłodzących [2]. Przykładową konstrukcję stropu aktywowanego termicznie oraz sufitu grzewczo-chłodzącego z wypełnieniem PCM przedstawiono na rysunku 1. Celem artykułu jest ocena wpływu płaszczyznowych systemów grzewczo- chłodzących o dużej pojemności cieplnej na bilans energetyczny budynku oraz warunki termiczne w pomieszczeniu. [...]

 Strona 1