Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"EWELINA HRYCYK"

Systemy odszraniania powietrznych pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązania powietrznych pomp ciepła i ich pracę w warunkach szronienia powierzchni. Opisano metody i systemy odszraniania stosowane w powietrznych pompach ciepła. Ukazano też typowe przebiegi cyklu odszraniania i ich specyfikę oraz wpływ na efektywność energetyczną COP pomp ciepła. AIR SOURCE HEAT PUMP DEFROST SYSTEMS Review of air source heat pump has been done. Inf[...]

Eksploatacja powietrznych pomp ciepła w warunkach szronienia

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto opisy eksploatacji powietrznych pomp ciepła w warunkach tworzenia się szronu na powierzchni wymiennika ciepła. Powoduje to konieczność okresowego odszraniania w celu przywrócenia nominalnej wydajności urządzenia. Obserwacje literaturowe i badania własne pozwalają na ocenę wpływu procesu szronienia i odszraniania na efektywność COP. OPERATING OF AIR SOURCE HEAT PUMP UNDER FR[...]

Badania odszraniania powietrznej pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie procesu odszraniania dwóch rozwiązań powietrznych pomp ciepła: klasycznej i patentu z rewersyjną pracą wymienników ciepła. Porównanie opiera się na wynikach badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku badawczym zbudowanym w KKiTCh ZUT. Compared of defrosting processes two type of air source heat pump (typical and new type with reveres working heat exchanger) has been done and is presented in this paper. Reverse cycle defrosting method in new type of ASHP has been improved, through connects it with air inversion. Analyses base on experimental results which were conducted in KKiTCh ZUT.Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wyników badań eksperymentalnych nowego rozwiązania odszraniania powietrznej pompy ciepła z rewersyjną pracą wymienników ciepła [8] i klasycznego rozwiązania PPC. W literaturze krajowej opisującej zagadnienia związane z powietrznymi pompami ciepła [4], [5], [11] procesy szronienia i odszraniania są pomijane. Wynika to po części z faktu, że stosunkowo mało jest w naszym kraju zastosowań nowoczesnych rozwiązań PPC, które - zgodnie z zaleceniami producentów - mogą pracować przy temperaturach otoczenia poniżej -5oC, stąd publikowany materiał stanowi uzupełnienie tej luki. Jak wykazano w wielu pracach, m.in. [1], [3], [6], tworząca się na powierzchni oziębiacza powietrza powietrznej pompy ciepła warstwa szronu, prowadzi do obniżenia jej wydajności grzewczej QG i efektywności energetycznej COP. W celu przywrócenia nominalnej wydajności PPC, należy okresowo przeprowadzać proces odszraniania. Gdy temperatura powierzchni oziębiacza powietrza ma temperaturę ts<0oC, szronienie jest nieuniknione, zatem można co najwyżej ograniczać intensywność szronienia, wpływając na jak najmniejszą różnicę temperatur między powietrzem a ścianką parowacza. Zjawisko szronienia występuje w naszym klimacie w okresie 3÷4 miesięcy zimowych i wiosennych, dzieląc cykl pracy PPC na: cyk[...]

Automatyzacja cyklu odszraniania oziębiaczy powietrza

Czytaj za darmo! »

Nowe oferty sterowników pozwalają na coraz lepsze dostosowanie cykli pracy urządzeń chłodniczych do zmieniających się warunków. W ostatnim okresie spotyka się też coraz częściej nowe funkcje w sterownikach, które mają związek z cyklem odszraniania. Analiza oferowanych propozycji sterowania cyklem odszraniania wymaga od użytkownika coraz większej znajomości tego procesu. New PLC controllers dedicated for cooling installations are more flexible in relation to work environment. Controllers include some new functions connected with defrost cycle. Analysis of defrost control functions calls for a lot of defrost process knowledge.t - czas [min], tc - czas pracy urządzenia [min], t1 - czas cyklu ziębienia [min], t2 - czas odszraniania [min], t21 - czas inicjacji procesu odszraniania [m[...]

Odszranianie pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązania powietrznych pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji cyklu odszraniania stosowanego przez wybrane firmy. Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg procesu odszraniania i jego sprawność jest moment inicjacji procesu i jego zakończenia. Analiza dostępnych na rynku powietrznych pomp ciepła pozwoli na wykazanie najkorzystniejszego energetycznie rozwiązania. The solutions of air source heat pump are presented in this paper. The attention is focused on defrosting control systems use in several heat pumps units. Initiations and terminations have a large impact on defrosting efficient and energy consumption. The review of air source heat pump allows to show the most energy effective solution. Wstęp Współczesne powietrzne pompy[...]

Oziębiacze powietrza - dolne źródło w pompach ciepła


  W artykule przedstawiono rozwiązania ożebrowanych oziębiaczy powietrza powszechnie stosowanych w powietrznych pompach ciepła. Rozszerzenie zakresu zastosowań pomp ciepła i przystosowanie do pracy w warunkach szronienia i odszraniania zewnętrznego wymiennika ciepła powoduje szereg specyficznych zmian w ich budowie. Zwrócono uwagę na intensywność wzrostu szronu na powierzchni oziębiacza o małej podziałce żeber i związaną z tym bardzo wysoką częstość odszraniania. A solutions for finned air coolers used commonly in air heat pumps are presented in the article. A widening of range of air heat pumps’ possible usage and adaptation to operate in the outdoor exchanger’s frosting and defrosting condition, implicates a series of particular changes in their construction. The frost’s increase on the low fin pitch cooler surface and connected high defrosting frequency were given attention. Instalacje i urządzenia Oznaczenia QG - wydajność grzejna [kW], t - podziałka żeber [mm], tz.min. - minimalna temperatura powietrza zewnętrznego [oC], tz - temperatura powietrza zewnętrznego [oC], Vp.z - strumień objętościowy powietrza [m3/h], τ - czas [min], [s], [h], τ1 - czas szronienia [s],[min], [h], τ2 - czas odszraniania [s],[min], δsz - grubość warstwy szronu [mm], δ˙ sz - intensywność szronienia [mm/h]. Wstęp Zadanie oziębiaczy powietrza stosowanych w systemach chłodniczych i systemach (powietrznych) pomp ciepła polega na odbieraniu ciepła z przestrzeni chłodzonej, którą w przypadku systemu chłodniczego stanowi komora (względnie pomieszczenie bytowe w przypadku klimatyzacji), natomiast w przypadku pompy ciepła otoczenie zewnętrzne (powietrze). Pozyskane ciepło przekazywane jest do wrzącego czynnika roboczego. Podczas przenikania ciepła z powietrza do wrzącego czynnika, szybkość wnikania ciepła w obu ośrodkach nie jest współmierna. Współczynnik wnikania ciepła od powietrza do ścianki wymiennika[...]

Lewobieżny obieg termodynamiczny sprężarkowej pompy ciepła


  W artykule przedstawiono analizę wpływu dochłodzenia i regeneracji ciepła w obiegu sprężarkowej pompy ciepła na efektywność i wydajność cieplną dla najczęściej spotykanych czynników. Ważną częścią artykułu jest wybór parametrów pracy i rozwiązania technicznego pompy ciepła do obsługi budynku jednorodzinnego w zaopatrzeniu w ogrzewanie/chłodzenie i ciepła wodę użytkową. The article presents an analysis of the impact of subcooling and the heat recovery heat pump compressor circuit efficiency and thermal performance for the most common factors. An important part of the article is the choice of operating parameters and heat pumps technical solution to support a single-family building in the supply of heating/cooling and domestic hot water heat. Wstęp Analizując obieg lewobieżny konieczne jest sprecyzowanie do jakich celów jest on wykorzystywany. W artykule założono, że dla celów ogrzewania budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Przepływ ciepła z otoczenia do ciała ogrzewanego - i odwrotnie - realizuje się za pomocą lewobieżnego obiegu termodynamicznego. Zgodnie z II Zasadą Termodynamiki, jest to tylko możliwe przy doprowadzeniu energii z zewnątrz do napędu pompy ciepła - ziębiarki. W celu realizacji obiegu lewobieżnego pompy ciepła/chłodziarki jest zużywana między innymi praca mechaniczna. Najczęściej urządzenia pracujące według tej metody to sprężarkowe pompy ciepła, które w zależności od czynnika obiegowego nazywamy parowymi lub gazowymi. W dalszej części rozpatrzone zostaną tylko urządzenia parowe. Praca pomp ciepła w warunkach niskich temperatur zewnętrznych musi zabezpieczać zapotrzebowanie na ciepło. W związku z tym stosowane są różne rozwiązania służące do zabezpieczenia potrzeb cieplnych i uzyskania założonej efektywności pompy ciepła. W zależności od wykorzystywanego w dolnym źródle nośnika ciepła (powietrze, woda, grunt), występują okre[...]

 Strona 1