Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Głodniok"

Occurrence of ibuprofen in wastewater treatment plant in Katowice agglomeration Analiza obecności ibuprofenu w oczyszczalni ścieków aglomeracji Katowice DOI:10.15199/62.2016.2.17


  The concns. of ibuprofen in untreated and treated wastewaters and in water originating from sludge dewatering were detd. by chromatod. for 3 months 2015 (av. values 12, 0.2 and 6.2 mg/L, resp.). In addn. respiration activity of mixts. contg. 8 mL active sludge and various concns. of ibuprofen was detd. by using an O probe. A 50% redn. in biol. O demand by microorganisms in sludge was achieved for concns. of ibuprofen 830 mg/L. Przedstawiono wyniki badań obecności ibuprofenu w ściekach z terenu katowickiej aglomeracji, oraz przeanalizowano potencjalny wpływ ibuprofenu na aktywność oddechową mikroorganizmów osadu czynnego. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wniosków odnośnie wpływu ibuprofenu na proces oczyszczania ścieków komunalnych oraz wpływu ibuprofenu na ekosystemy wodne. W badaniach środowiska wodnego, coraz większą uwagę zwraca się na zanieczyszczenia pochodzenia chemicznego, które występują w relatywnie niskich stężeniach, jednakże stanowią znaczące zagrożenie zarówno dla ekosystemów wodnych, jak i zdrowia ludzi. Część tych substancji (tzw. substancje priorytetowe) została wymieniona w załączniku X do Ramowej Dyrektywy Wodnej. Obecnie prowadzone są prace nad rozszerzeniem listy substancji priorytetowych1), m.in. o substancje farmaceutyczne. Powszechne stosowanie środków zawierających substancje farmaceutyczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle oraz powszechny i nieskrępowany do nich dostęp powoduje zwiększoną antropopresję na środowisko, w tym na zasoby wodne. Prowadzone obecnie na całym świecie badania wskazują na powszechne występowanie w ściekach, wodach powierzchniowych i wodzie pitnej substancji pochodzenia antropogenicznego (ksenobiotyków). Szczególna grupa ksenobiotyków zwana PPCP (pharmaceutical and personal care products) obejmuje farmaceutyki i środki higieny osobistej2). Wraz ze wzrostem dokładności metod detekcji3-9) naukowcy ustalili, że farmaceutyki stanowią niemal wszech[...]

Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji paliw gazowych DOI:10.15199/62.2019.3.7


  Osady ściekowe to mieszaniny substancji ciekłych i stałej materii mineralno-organicznej, powstające podczas oczyszczania ścieków1, 2). Ilość osadów ściekowych wytwarzanych w Polsce systematycznie się zwiększa. Wzrasta też ilość oczyszczanych ścieków, a także wzrastają wymagania dotyczące ich jakości, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia ilości powstających osadów ściekowych po procesie oczyszczania. Coraz bardziej istotne są problemy związane z zagospodarowaniem, transportem, magazynowaniem i unieszkodliwianiem tych osadów3). Mając na uwadze niejednorodność osadów ściekowych zarówno pod względem jakości, jak i formy, należy rozpatrywać różne sposoby ich zagospodarowania. Coraz częściej wskazuje się że osady kumulują substancje pochodzenia farmaceutycznego4). W przypadku osadów charakteryzujących się parametrami wpisującymi się w rozporządzenie o zastosowaniu osadów na cele rolnicze należy, w myśl idei gospodarki cyrkularnej, dążyć do domykania obiegu fosforu i azotu w przyrodzie. Dla osadów charakteryzujących się parametrami uniemożliwiającymi takie zagospodarowanie (np. ze względu na podwyższoną zawartość metali ciężkich) można rozważyć kilka metod termicznego ich przekształcenia. Pierwszą z nich jest spalanie osadu ściekowego (mono spalanie). Problemem jest tu duże uwodnienie, a suszenie jest zabiegiem wymagającym dużych nakładów energetycznych (istnieje możliwość produkcji paliw formowalnych, w których osady ściekowe są jednym ze składników). Drugą metodą jest produkcja paliwa gazowego w procesie zgazowania. Gaz syntezowy (głównie CO i H2) może być wykorzystywany w ogniwach paliwowych, do produkcji chemikaliów i paliw m.in. do syntezy Fischera i Tropscha, produkcji SNG (synthetic natural gas) lub bezpośrednio spalany. Możliwa też jest produkcja paliw gazowych, ciekłych i stałych w procesie pirolizy oraz produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej. Przydatność osadów ściekowych do termicznego przekształcania jest de[...]

A toxic effect of wastewater from the production of printed circuit boards on activated sludge from municipal wastewater treatment plant Analiza toksycznego wpływu ścieków pochodzących z produkcji obwodów drukowanych na osad czynny z komunalnej oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2016.7.4


  The title wastewaters and aq. CuSO4, NiCl2 and SnSO4 solns. were studied for toxicity against an aerated activated sludge by respirometry to det. their inhibition degree. The highest inhibition degree (near 100%) was obsd. for Cu-contg. solns. Przeanalizowano toksyczny wpływ ścieków z produkcji PCB na stan osadu czynnego z biologicznej oczyszczalni ścieków. Zbadano również wpływ roztworów wodnych CuSO4, NiCl2 i SnSO4 na inhibicję aktywności oddechowej osadu czynnego. Najsilniejszy efekt toksyczny powodujący zahamowanie aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego zaobserwowano w przypadku roztworów zawierających jony miedzi. Jednowarstwowe lub częściej wielowarstwowe obwody drukowane PCB (printed circuit board) stanowią podstawowe elementy konstrukcyjne wielu urządzeń elektronicznych i produkowane są na bazie laminatów epoksydowo-szklanych, pokrytych cienką warstwą metalicznej miedzi, na powierzchnię której metodą sitodruku nanosi się zaprojektowany wcześniej układ ścieżek. Przygotowany w ten sposób laminat poddaje się skomplikowanej i wieloetapowej obróbce chemicznej. W obwodzie drukowanym, laminat pełni rolę izolatora, na którym osadzone są ścieżki przewodzące oraz punkty lutownicze przeznaczone do montażu elementów elektronicznych1, 2). W toku produkcji obwodów drukowanych, stosowane są procesy mechaniczne (np. wiercenie otworów, szczotkowanie celem usunięcia na mokro utlenionej warstwy miedzi, rozwinięcia i zmatowienia powierzchni) i fotochemiczne oraz procesy chemicznego i elektrochemicznego nakładania takich metali, jak miedź, cyna, nikiel, złoto i srebro. Procesy fotochemiczne (metody fotodruku i sitodruku) służą do przeniesienia obrazu mozaiki z kliszy na płytkę. Po naświetleniu, płytki poddawane są procesowi wywoływania w odpowiedniej kąpieli (realizowanego metodą natryskową) w celu usunięcia niespolimeryzowanej warstwy fotopolimeru. Podobne procesy stosuje się do usuwania fotopolimerowych masek przeciwlu[...]

 Strona 1