Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin NIEDOPYTALSKI"

Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część I DOI:10.12915/pe.2014.03.03

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano problematykę związaną ze sposobem kształtowania i określania zasięgów obszarów działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych. Przedstawiono także ideę działania zaproponowanego rozwiązania Adaptacyjnego Kryterium Odległościowego Linii AKOL, wykorzystującego niekonwencjonalne metody decyzyjne i adaptacyjne dostosowywania parametrów do aktualnych warunków pracy linii. Abstract. Problems with zones forming and parameterization of distance protection for HV overhead line with widely varying capacity limit are discussed in the paper. The developed solutions Adaptive Line Distance Protection AKOL, using unconventional decision taking methods and adaptive adjustment of the parameters for the actual operating conditions of the line are also presented. (Using unconventional decision taking methods in distance protection of HV overhead line with widely varying capacity limit, part I). Słowa kluczowe: zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenia adaptacyjne, napowietrzne linie WN, intensyfikacja zdolności przesyłowych. Keywords: distance protection, adaptive protection, HV overhead line, increasing capacity. doi:10.12915/pe.2014.03.03 Wstęp Wykorzystanie zwiększenia zdolności przesyłowych w liniach napowietrznych WN poprzez zastosowanie obciążalności dynamicznej lub przewodów niskozwisowych wiąże się ze zwiększeniem - w stosunku do rozwiązań tradycyjnych - dopuszczalnych wartości prądów. Może to powodować nieprawidłowe działanie zabezpieczeń odległościowych dedykowanych tym liniom. Konsekwencją stosowania tych rozwiązań jest rozszerzenie (w kierunku mniejszych impedancji) obszaru spodziewanych położeń końców wektorów impedancji "widzianych" przez zabezpieczenie odległościowe podczas pracy dopuszczalnej linii. To z kolei wpływa na zmniejszenie potencjalnego obszaru impedancyjnego działania zabezpieczenia odległościowego, co może prowadzi[...]

Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część II DOI:10.12915/pe.2014.03.04

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano problematykę związaną ze sposobem kształtowania i określania zasięgów obszarów działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych. Przedstawiono także ideę działania zaproponowanego rozwiązania Adaptacyjnego Kryterium Odległościowego Linii AKOL, wykorzystującego niekonwencjonalne metody decyzyjne i adaptacyjne dostosowywania parametrów do aktualnych warunków pracy linii. Abstract. Problems with zones forming and parameterization of distance protection for HV overhead line with widely varying capacity limit are discussed in the paper. The developed solutions Adaptive Line Distance Protection AKOL, using unconventional decision taking methods and adaptive adjustment of the parameters for the actual operating conditions of the line are also presented. (Using unconventional decision taking methods in distance protection of HV overhead line with widely varying capacity limit, part II). Słowa kluczowe: zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenia adaptacyjne, napowietrzne linie WN, intensyfikacja zdolności przesyłowych. Keywords: distance protection, adaptive protection, HV overhead line, increasing capacity. doi:10.12915/pe.2014.03.04 Wstęp W pierwszej części artykułu opisano czynniki fałszujące wyznaczanie impedancji, sposoby minimalizacji ich wpływu na poprawność działania zabezpieczenia oraz zakresy ich uwzględnienia istotne z punktu widzenia działania zabezpieczenia odległościowego dla linii napowietrznych WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych (wynikających z wykorzystania obciążalności dynamicznej linii). Do opracowanych sposobów minimalizacji wpływu czynników fałszujących wyznaczanie impedancji na poprawność działania zabezpieczenia należą: adaptacyjne zmiany zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych, adaptacyjne zmiany zasięgów rezystancyjnych oraz sposoby ich określania. Szczególną uwagę należy zwrócić [...]

Evaluation of the correctness of operation of adaptive under-impedance criterion for HV single and double-circuit overhead power line with increased capacity DOI:10.15199/48.2017.04.19

Czytaj za darmo! »

The paper presents the idea of the developed adaptive algorithm of under-impedance criterion which improves the efficiency of operation of distance protection for HV overhead lines with increased capacity. The paper also presents results of the effectiveness of the developed algorithm for an HV single and double-circuit overhead line during resistive and non-resistive faults. Streszczenie. W publikacji przedstawiono ideę działania opracowanego algorytmu adaptacyjnego kryterium podimpedancyjnego poprawiającego działanie zabezpieczeń w liniach o obciążalnościach znacznie przekraczających klasycznie określaną obciążalność dopuszczalną oraz wyniki skuteczności działania algorytmu dla ochrony linii w przypadku wystąpienia zwarć w liniach jednotorowych i dwutorowych. Algorytmu adaptacyjny kryterium podimpedancyjnego poprawiającego działanie zabezpieczeń w liniach o obciążalnościach znacznie przekraczających klasycznie określaną obciążalność dopuszczalną Keywords: power system protection, distance protection, adaptive protection, power line increased capacity. Słowa kluczowe: zabezpieczenia elektroenergetyczne, zabezpieczenia odległościowe, zabezpieczenia adaptacyjne, intensyfikacja zdolności przesyłowych linii. Introduction Distance protection using under-impedance criterion is the most common HV line protection against consequences of short circuits in Polish Power Grid. The need to modify the distance protection zones which ensure the separation of impedance areas: permissible work and tripping is one of the disadvantageous effects connected with increased capacity of a power line. Limitation of tripping areas will reduce the ability to detect a resistive fault. It is especially important in the final area of the zones where the detection of resistive faults is the smallest. The lack of such modification may cause the existence of the common part of the impedance areas: permissible load and tripping. The result of existing such an area [...]

Bezpieczeństwo energetyczne gminy Gierałtowice – pilotażowe rozwiązania klastrowe DOI:10.15199/48.2019.02.08

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo energetyczne przestało być zagadnieniem zarezerwowanym dla energetyki zawodowej obejmującej swoim zasięgiem olbrzymie terytoria państw. Bezpieczeństwo energetyczne stało się problemem wszystkich użytkowników systemu energetycznego (sieci elektroenergetycznej, gazowej i dostaw innych paliw energetycznych). Dzisiaj, zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jak i indywidualni odbiorcy końcowi chcą minimalizować swoje straty wywołane ewentualnymi przerwami w dostawach rożnych rodzajów energii do ich ważnych obiektów. Ci sami odbiorcy przestają już tylko liczyć na odpowiedni poziom zasilania ich obiektów ze strony energetyki zawodowej, ale sami starają się kształtować sposób i pewność zasilania swoich ważnych obiektów. Obserwujemy rozwój świadomości energetycznej różnych obszarów życia społecznego, gospodarczego, technicznego na różnych szczeblach państwa. Bezpieczeństwo energetyczne to już nie tylko problem w wymiarze globalnym (całe państwo), ale przede wszystkim w wymiarze lokalnym (jednostki samorządu terytorialnego, odbiorcy końcowi). Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym zależy głównie od dostaw energii elektrycznej, w której ważną rolę pełnią sieci średniego napięcia energetyki zawodowej i ich niezawodność. Sieci średnich napięć mają strukturę kształtowaną przez wiele lat i dopasowaną w miarę możliwości do potrzeb odbiorców. W wyniku tego procesu powstała struktura sieci średnich napięć, która tylko w pewnych fragmentach rezerwuje się wzajemnie. Zróżnicowanie struktur, wynika z roli, jakie te sieci mają pełnić - dostarczać energię dla gospodarstw wiejskich, zabezpieczać zasilanie odbiorcom komunalnobytowym w miastach czy też rozdzielać energię na terenie dużych zakładów przemysłowych. Spełnienie tych ról determinuje bardziej lub mniej skomplikowaną strukturę sieci. Ponadto elementy istniejących struktur sieciowych SN napowietrznych i kablowych mają od kilku do kilkudziesięciu lat. Ma[...]

 Strona 1